αγγλική μετάφραση του όρου «onderwijs»

NL

«onderwijs» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
onderwijzen {μεταβ.ρ.}
volume_up
gemengd onderwijs {het}
NL

onderwijs {het}

volume_up
Ik ben van mening dat ' onderwijs, onderwijs, onderwijs ' het echte antwoord op armoede is.
I believe that 'education, education, education ' is the real answer to poverty.
Hier dalen we met onderwijs, pokken, beter onderwijs, gezondheidszorg.
Here we come down with the eradication of smallpox, better education, health service.
Dames en heren, onderwijs is de allerbelangrijkste toekomstinvestering in Europa!
Ladies and gentlemen, education is the number one investment in the future.
Verder moet de burger een Europees bewustzijn krijgen, dat gepromoot moet worden door onderwijs in onze zogenaamde gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur.
Furthermore the citizen must gain a European consciousness, which must be encouraged through instruction in our so-called common history and culture.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «onderwijs» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

DutchDaarom werd ook de term ` leren ' gekozen, in plaats van onderwijs of opleiding.
That is why the term 'learning ' was chosen instead of schooling or education.
DutchHet gemiddeld inkomensniveau weerspiegelt duidelijk de toegang tot het onderwijs.
Average incomes in a country mirror very clearly the levels of access to education.
Dutchde positie van Europa als centre of excellence voor hoger onderwijs versterken;
strengthen Europe's position as a centre of excellence for higher education;
DutchZe vonden het veel meer motiverend en stimulerend dan het traditionele onderwijs.
They found it much more motivational, much more exciting than traditional education.
DutchMet de komst van de nationale staat is het onderwijs steeds meer nationaal geworden.
With the advent of the national state, education became increasingly national.
DutchDat is een goed begin, maar er moet langdurig in onderwijs worden geïnvesteerd.
This is a good start, but there has to be long-term investment in training.
DutchDat is al gebeurd op het gebied van onderwijs, sociale voorzieningen en gezondheid.
This has already happened within the areas of education, health and social affairs.
DutchDe Europese Unie heeft tot nu toe veel te weinig aandacht aan onderwijs geschonken.
Up to now, the European Union has paid far too little attention to education.
DutchDie projecten kunnen terechtkomen in het grensvlak tussen onderwijs en propaganda.
These projects may end up verging on being propaganda rather than education.
Dutch    Dit recht houdt de mogelijkheid in, verplicht onderwijs kosteloos te volgen.3.
This right includes the possibility to receive free compulsory education.3.
DutchDames en heren, onderwijs is de allerbelangrijkste toekomstinvestering in Europa!
Ladies and gentlemen, education is the number one investment in the future.
DutchDat onderwijs zal beter werken als we elektriciteit en spoorwegen hebben, enzovoort.
That education will work better if we've got electricity and railroads, and so on.
DutchGelijkwaardig onderwijs is om vele redenen een vrij moeilijk te realiseren doel.
Equality of education is, for many reasons, very difficult to bring about.
DutchHiervoor zijn evenwel goede voorwaarden voor onderwijs en opleiding onontbeerlijk.
This cannot, however, occur without good prior conditions for education and learning.
DutchOnderwijs en scholing worden steeds meer als Europese mogelijkheden gezien.
Training and education are being seen more and more clearly as European resources.
DutchEn dat betekent dat wij voornamelijk actief moeten worden binnen het onderwijs.
To do this we need to be active in the context of education in particular.
DutchWe weten ook dat onderwijs een belangrijke rol speelt bij maatschappelijke integratie.
We are also aware that education is a key factor in civic and social integration.
DutchHij is waarschijnlijk de opmerkelijkste sociale ondernemer in het onderwijs ter wereld.
He's probably the most remarkable social entrepreneur in education in the world.
DutchWe moeten niet alleen kijken naar de bedragen die we aan ons hoger onderwijs besteden.
China and India are developing their university sector in an extraordinary way.
DutchDat geldt in het bijzonder voor onderwijs, onderzoek, werkgelegenheid en vervoer.
That applies especially in the fields of education, research, employment and transport.