αγγλική μετάφραση του όρου «onbelangrijk»

NL

«onbelangrijk» Αγγλικά μετάφραση

NL onbelangrijk
volume_up
{επίθετο}

onbelangrijk (επίσης: ijdel, nietig)
volume_up
conceited {επιθ.}
onbelangrijk (επίσης: ijdel, lichtzinnig, wuft, onbeduidend)
volume_up
frivolous {επιθ.}
Mijnheer de Voorzitter, schijn bedriegt en het dossier van de chocolade is helemaal niet onbelangrijk.
Mr President, contrary to appearances, the chocolate dossier is not at all frivolous.
onbelangrijk (επίσης: zinloos, zinledig, onbeduidend, onnozel)
volume_up
insignificant {επιθ.}
This is certainly not insignificant from an electoral viewpoint.
This is not insignificant for a Kyoto-sensitive sector.
Talleyrand said everything which is exaggerated is insignificant.
onbelangrijk
volume_up
minor {επιθ.}
Als een staat namelijk zeer onbelangrijk is, wordt deze snel veroordeeld.
If the State in question is a very minor one, it is quickly condemned.
Oh yes, it did put one, but a minor one.
onbelangrijk (επίσης: goedaardig)
volume_up
unimportant {επιθ.}
Are our questions so unimportant that he is unwilling to give us an answer?
De onderhandelingen zijn buitengewoon moeilijk maar tegelijkertijd natuurlijk niet onbelangrijk.
The talks are exceptionally difficult but of course they are not unimportant.
Wij wijzen de hypocrisie af van degenen die beweren dat deze sectoren economisch gezien onbelangrijk zijn.
We reject the hypocrisy of those who state that these are economically unimportant sectors.
onbelangrijk (επίσης: nutteloos, vergeefs, ijdel, vruchteloos)
volume_up
vain {επιθ.}
onbelangrijk (επίσης: dunnetjes)
volume_up
tenuous {επιθ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «onbelangrijk» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

DutchHet bananendossier is allerminst onbelangrijk; er staat een heleboel op het spel.
The banana issue is a long way from being a mere anecdote and a great deal is at stake here.
DutchTalleyrand heeft ooit gezegd dat alles wat overdreven is, onbelangrijk is.
Talleyrand once said that everything which is exaggerated is meaningless.
DutchAls je denkt dat de oceaan onbelangrijk is, stel je de Aarde dan voor zonder oceaan.
DutchTot slot, en niet onbelangrijk, aan wie dient dit agentschap verantwoording af te leggen?
Last, but by no means least, to whom would this agency be accountable?
DutchNeem nu hetzelfde probleem, verdeel het in kleine stukjes, en motivatie wordt onbelangrijk.
Now, take the same problem, chunk it into little modules, and motivations become trivial.
DutchAls het om ideeën gaat is de politieke kleur eigenlijk onbelangrijk.
When it comes to ideas, I do not feel their hue is of much consequence.
DutchDit punt is niet onbelangrijk voor een effectieve uitvoering van de voorgestelde verordening.
This point is not without relevance to the effective implementation of the proposed Regulation.
DutchTot slot, en dat is niet onbelangrijk, heeft mediaconcentratie gevolgen voor onze culturele diversiteit.
Last but not least, media concentration has implications for our cultural diversity.
DutchMen zegt ons dat de begroting is verminderd en de financiën zijn natuurlijk niet onbelangrijk.
We have been informed of budget cuts, and I appreciate that cost is an important consideration.
DutchHoe het morgen afloopt en of er 314 stemmen zijn of niet, is onbelangrijk.
So whatever the result tomorrow, whether we secure 314 votes or not, it will be of no consequence at all.
DutchEen niet onbelangrijk punt tot slot: de transatlantische betrekkingen.
Finally – and this, I believe, is not without significance – there is the trans-Atlantic relationship.
DutchOok dat is niet onbelangrijk, maar juist van groot belang.
This is not without importance, on the contrary it is very important.
DutchDeze zaken lijken mij bepaald niet onbelangrijk en ik zou hierop dan ook graag antwoorden krijgen van de Raad.
I believe this is important and I would like an answer from the Council.
DutchCharlie: Het is onbelangrijk, het is geen onderdeel van het spel.
DutchHet onderwerp dat hier ter discussie staat is niet onbelangrijk.
DutchMevrouw de Voorzitter, de titel van dit debat is zo saai, dat velen denken dat het onbelangrijk is.
Madam President, the title of this debate is so boring that many people must believe it makes no difference.
DutchZij wordt hierin eigenlijk als onbelangrijk beschouwd.
DutchDe mislukking van de Haagse conferentie was voor een niet onbelangrijk deel te wijten aan de starre Turkse opstelling.
The failure of the Hague conference was attributable in no small part to the rigidity of the Turkish position.
DutchOf dat waar is of niet, het is nu onbelangrijk.
DutchDeze vraag is allesbehalve onbelangrijk.