αγγλική μετάφραση του όρου «能力»

CN

«能力» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
能力 [nénglì] {ουσ.}

CN 能力
volume_up
[nénglì] {ουσιαστικό}

能力 (επίσης: 才干, 才能, 智能, 能耐)
volume_up
ability {ουσ.}
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
能力 (επίσης: 地位, 容积, 容量, 才能)
volume_up
capacity {ουσ.}
能力 (επίσης: 活力, 精力, 精神, )
volume_up
energy {ουσ.}
能力 (επίσης: 全部词汇, , 术语, )
volume_up
language {ουσ.}
能力 (επίσης: 力量, 动力, 势力, 大权)
volume_up
power {ουσ.}
能力 (επίσης: 力量, 大量, 威力)
volume_up
might {ουσ.}
能力 (επίσης: 容量, 性能, (实际)能力, 接受力)
volume_up
capability {ουσ.}
能力 (επίσης: 权限, 资格, 胜任)
volume_up
competence {ουσ.}
能力 (επίσης: 天赋, 学科, 学院, 才干)
volume_up
faculty {ουσ.}
能力 (επίσης: 合格证, 条件, 资格, 限定)
能力 (επίσης: 到达, 区域, 地带, 延伸)
volume_up
reach {ουσ.}
能力 (επίσης: 力量, 精力, 驾驶, 开车)
volume_up
driving {ουσ.}
能力 (επίσης: 力量, 动力, 权力, (数)幂)
volume_up
powers {πληθ.αρ.}
能力 (επίσης: 术语, 表达能力, 风格, (自)(机器)代码)
volume_up
languages {πληθ.αρ.}
能力 (επίσης: 倾向, 天资, 智能, 聪明)
volume_up
aptitude {ουσ.}
能力 (επίσης: 口径, 品质, 直径)
volume_up
calibre {ουσ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «能力» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Chinese全面实施以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育
to carry on the quality education centering on moral education and emphasizing creativity and practice
Chinese良好的书面和口语表达能力
Chinese流利的书面和口语表达能力
Chinese我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Chinese我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步教育,在贵校他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.