γερμανική μετάφραση του όρου «quadruplicato»


Απαρέμφατο του όρου quadruplicato: quadruplicare
IT

«quadruplicato» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
quadruplicare {μεταβ.ρ.}

IT quadruplicare
volume_up
[quadruplico|quadruplicato] {μεταβατικό ρήμα}

quadruplicare
Si stima, ad esempio, che nella regione del Mar Baltico il commercio fra i paesi dell'Unione europea e le cosiddette economie di transizione quadruplicherà nei prossimi anni.
Man schätzt, daß sich zum Beispiel der Handel zwischen den EU-Ländern und den sogenannten Übergangsvolkswirtschaften im Ostseeraum in den nächsten Jahren vervierfachen wird.
L’ Austria ha poi notato che, nei prossimi due anni, in parte a causa dei paesi aderenti, il traffico in transito attraverso l’ Austria potrebbe benissimo raddoppiare, se non quadruplicare.
Österreich hat des Weiteren festgestellt, dass sich der Verkehr durch Österreich in den nächsten Jahren, teilweise bedingt durch die Beitrittsländer, verdoppeln, wenn nicht gar vervierfachen könnte.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «quadruplicato» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianI paesi avidi di attingervi hanno quadruplicato il loro bilancio.
ItalianTengo a ribadire che il Parlamento ha quadruplicato i fondi originariamente proposti per i relativi stanziamenti.
Ich darf hier feststellen, dass das Europäische Parlament die Summe, die dafür zur Verfügung gestellt werden soll, gegenüber den ursprünglichen Vorschlägen vervierfacht hat.