γερμανική μετάφραση του όρου «ne»


Μήπως εννοείτε
IT

«ne» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
ne {επιρ.}
DE
volume_up
ne {αντων.}
volume_up
ne' {έναρθρη προθ.}
DE

IT ne
volume_up
{επίρρημα}

ne (επίσης: inoltre, per di più, oltre a ciò, ci)
volume_up
dazu {επιρ.}
Ovviamente la presidenza dovrà fare le sue quando ne avrà l'opportunità.
Der Vorsitz wird seine eigenen Kommentare dazu abgeben, wenn er Gelegenheit dazu erhält.
Gli estensori degli emendamenti, per quanto ne so, ne hanno avuto comunicazione scritta.
Die Antragsteller haben dazu, soweit ich weiß, auch eine schriftliche Mitteilung erhalten.
La Commissione nel suo progetto preliminare ne aveva fissato le linee di bilancio.
Die Kommission hatte dazu in ihrem Vorentwurf die Haushaltslinien festgelegt.

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «ne»:

ne

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ne» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianPurtroppo il Consiglio la Commissione hanno rispettato questi emendamenti.
Leider haben weder der Rat noch die Kommission diese Änderungen berücksichtigt.
ItalianCiò rientra nella procedura di infrazione e ne costituisce appunto la prima fase.
Doch das ist Teil des Vertragsverletzungsverfahrens und gilt als erster Schritt.
ItalianLa concorrenza sui prezzi è aumentata e la trasparenza ne ha tratto giovamento.
Der Preiswettbewerb hat sich verschärft und die Transparenz hat sich verbessert.
ItalianRiferiremo tali opinioni al Consiglio e ne terremo conto nelle nostre decisioni.
Wir werden sie dem Rat berichten und sie bei unseren Beschlüssen berücksichtigen.
ItalianNe è un esempio l’ acquisto di motori nuovi o la sostituzione di motori vecchi.
Ein Beispiel ist die Anschaffung neuer Maschinen oder der Ersatz von Maschinen.
ItalianOggi, il progetto europeo non è sufficientemente percettibile comprensibile.
Heute ist das europäische Projekt nicht ausreichend wahrnehmbar und verständlich.
ItalianSebbene i pescatori ne siano stati avvertiti, le difficoltà non sono diminuite.
Die Fischer sind nun zwar vorgewarnt, aber die Schwierigkeiten bleiben dieselben.
ItalianPertanto stiamo realizzando riforme inerenti ai Trattati e altre che ne esulano.
Innerhalb und außerhalb des Rahmens der Verträge sind wir also am Reformieren.
ItalianLa nostra identità europea e la nostra comunità di valori ne usciranno rafforzate.
Unsere europäische Identität und Wertegemeinschaft wird dadurch gestärkt werden.
ItalianDue terzi dei deputati europei se ne saranno andati ancora prima dei Commissari.
Zwei Drittel der Abgeordneten scheiden bereits vor den Kommissionsmitgliedern aus.
ItalianSe l'è meritata e, a quanto mi è dato vedere, ne ha molto bisogno, e non solo lei.
Sie hat sie verdient, und im Grunde braucht sie auch dringend, und nicht nur sie.
ItalianL'intervento del Governo britannico alla Conferenza di Londra ne è un esempio.
Das Zutun der britischen Regierung bei der Londoner Konferenz ist ein Beispiel.
ItalianNon impegneremo così gli Stati, non impegneremo Consiglio la Commissione.
Die Mitgliedstaaten, Rat und Kommission werden dabei nicht mit ins Spiel gebracht.
ItalianCiò significa che non si tratta di locali di funzionari della Commissione.
Das heißt, es handelt sich weder um ein Gebäude noch um Mitarbeiter der Kommission.
ItalianQuesto non potrebbe essere accettato dall'opinione pubblica sarebbe credibile.
Das würde die Öffentlichkeit nicht mehr akzeptieren und wäre auch nicht glaubhaft.
ItalianAvevamo chiesto molto, signor Presidente, molto abbiamo ricevuto e me ne rallegro.
Wir haben viel gefordert und haben viel bekommen, worüber ich sehr erfreut bin.
ItalianDei dieci anni a disposizione, i socialisti ne hanno già sprecati due nell'inerzia.
Die Sozialdemokraten haben von den zehn Jahren bereits zwei verstreichen lassen.
ItalianNe sarebbero ben lieti i grandi gruppi specializzati e i grandi distributori.
Das würde großen spezialisierten Konzernen und Handelsketten den Boden bereiten.
ItalianNe consegue che rimane un margine per creare molta più efficienza e democrazia.
Infolgedessen besteht die Möglichkeit für noch mehr Effizienz und mehr Demokratie.
ItalianTutto questo dovrebbe essere accessibile da parte di chiunque ne abbia bisogno.
All dies sollte für jeden, der einen solchen Zugang benötigt, erreichbar sein.