γερμανική μετάφραση του όρου «battersi»

IT

«battersi» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
battersi {αυτοπ.ρ.}

IT battersi
volume_up
{αυτοπαθές ρήμα}

battersi (επίσης: picchiarsi)
volume_up
sich schlagen {αυτοπ.ρ.}

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «battersi»:

battersi

Παραδείγματα χρήσης του όρου «battersi» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianPoi, in conciliazione, bisognerà battersi sulla fonte di tale finanziamento.
Dann beginnt im Rahmen der Vermittlung das Gerangel darum, woher das Geld kommen soll.
ItalianI deputati del Parlamento europeo debbono battersi per i propri diritti di rappresentati eletti.
Die Parlamentsmitglieder müssen für ihre Rechte als gewählte Volksvertreter kämpfen.
ItalianSiamo tutti convinti che battersi per il multilateralismo sia giusto.
Wir sind alle der Überzeugung, dass der Kampf für den Multilateralismus eine gute Sache ist.
ItalianE'questo l'obiettivo per cui battersi: il diritto a una legislazione più rigorosa e più progressista.
Um das Recht auf eine härtere, progressivere Gesetzgebung muss man kämpfen!
ItalianInnanzi tutto deve battersi per più, e non per meno, Europa.
Erstens muss er sich für mehr und nicht für weniger Europa einsetzen.
ItalianQuindi, battersi per il diritto internazionale significa lottare per riformarlo, per modificarlo.
Für das Völkerrecht zu kämpfen, bedeutet also dafür zu kämpfen, es zu reformieren, zu verändern.
ItalianNon so se sia stato un errore battersi così per l'accordo, o se sia stato un bene.
Ich weiß nicht, vielleicht war es falsch, dass wir für das Abkommen so gekämpft haben, vielleicht war es richtig.
ItalianIl Parlamento europeo continuerà a battersi affinché tale direttiva sia approvata con rapidità.
Das Europäische Parlament wird weiter dafür streiten, dass diese Richtlinie zügig verabschiedet wird.
ItalianLa esorto pertanto, signor Commissario, a continuare a battersi in questa stessa direzione.
Daher bitte ich Sie inständig, Herr Kommissar, daß Sie weiterhin den Kampf in die gleiche Richtung führen.
ItalianE’ facile battersi per le persone che ci somigliano.
Es ist sehr einfach, für Menschen einzutreten, die uns ähnlich sind.
ItalianPer il resto l'onorevole Oostlander potrà battersi a livello nazionale, del resto le elezioni sono alle porte.
Den Rest darf Herr Oostlander auf nationaler Ebene ausfechten, es stehen ja Wahlen vor der Tür.
ItalianSe volete che i cittadini si avvicinino all’ Unione, vi offro una causa per la quale vale la pena battersi.
Wenn Sie die EU den Bürgern näher bringen wollen, hier ist eine Sache, für die sich der Einsatz lohnt.
ItalianUn uomo deve battersi per quello che vuole!
ItalianSe questo Parlamento crede veramente in un'Europa dei cittadini, deve battersi per realizzarla.
Wenn wir in diesem Parlament wirklich an ein Europa der Bürger glauben, dann müssen wir alles daran setzen, es zu sichern.
ItalianSono consapevole che molti Commissari preferirebbero di gran lunga essere in Francia a battersi per il “ sì”.
Mir ist klar, dass viele der Mitglieder der Kommission lieber in Frankreich wären, um für ein „ Ja“ zu kämpfen.
ItalianSu questo punto il Parlamento deve attenersi a quanto richiesto nella decisione del 1990 e battersi affinché venga rispettata.
Hier müssen wir als Parlament auch weiterhin zu dem 1990 gefaßten Beschluß stehen und kämpfen.
ItalianNon basta inoltre continuare a sostenere politiche ambientali, ma bisogna anche battersi attivamente a tal fine.
Außerdem müssen wir eine umweltfreundliche Energiepolitik nicht nur weiter unterstützen, sondern auch einfordern.
ItalianE'invece deplorevole che Il Parlamento debba ancora battersi sui finanziamenti ai Balcani occidentali.
Auf der anderen Seite ist es bedauerlich, dass das Parlament erneut um die Mittel für den westlichen Balkan kämpfen musste.
ItalianIl mondo diventerà un luogo migliore solo se qualcuno comincerà a battersi per difenderlo, e questo compito tocca anzitutto a noi.
Wir können die Welt nur verbessern, wenn jemand den Weg weist, und dieser Jemand sollten wir sein.
ItalianLa Commissione continuerà a battersi per i principi che ha presentato, in particolare per la riforma del Patto.
Die Kommission wird weiterhin für die Grundsätze kämpfen, die sie insbesondere für die Reform des Pakts vorgelegt hat.

Αλλα λόγια