γαλλική μετάφραση του όρου «in grande»

IT

«in grande» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «in grande».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «in grande» στα γαλλικά

in μετοχή
French
grande επίθετο
grande! επιφώνημα
French

Παραδείγματα χρήσης του όρου «in grande» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Italianparticolare in un’area grande come un parcheggio o un centro cittadino.
une zone étendue telle qu’un parking ou dans une application de surveillance de centre-
ItalianTeniamo in grande considerazione la sicurezza degli utenti.
Nous attachons beaucoup d'importance à la sécurité des utilisateurs des produits Google.
Italian., ha suscitato in me grande interesse.
J'ai lu votre offre pour...dans le numéro...de...avec beaucoup d'intérêt.
Italian., ha suscitato in me grande interesse.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
ItalianQuesto è veramente la più grande grazia in una famiglia.
ItalianOgni intestazione di sezione può avere un titolo, visualizzato in un carattere più grande, e una descrizione di sezione.
Chaque en-tête de section peut posséder un titre, qui s'affiche dans une police plus grande, et une description de section.
ItalianUna cura strutturata e intensiva delle relazioni, nonché un flusso continuo di informazioni sono di grande importanza in questo contesto.
Zurich vise à entretenir avec les brokers qu’elle encadre une collaboration à long terme et de partenariat.
ItalianLa Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un' istituzione dell' Unione che è parte in causa.
La Cour siège en grande chambre lorsqu' un État membre ou une institution de l' Union qui est partie à l' instance le demande.
ItalianIl regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.
Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu' il précise.
ItalianLa Corte di giustizia si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta plenaria, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell' Unione europea.
La Cour de justice siège en chambres, en grande chambre ou en assemblée plénière, conformément au statut de la Cour de justice de l' Union européenne.
ItalianZürich, 15 settembre 2009 - Dopo il successo dello scorso anno e in considerazione della grande richiesta, Zurich Svizzera lancia la seconda tranche di CapitalCertificate.
Zurich, le 15 septembre 2009 - Suite au succès rencontré l’an dernier et à la forte demande, Zurich Suisse lance la deuxième tranche de CapitalCertificate.
ItalianSono tremende perché hanno in sé stesse un grande mistero, perché il segreto della Madonna è uno solo, uno solo: è la identificazione, della Sua volontà a quella di Dio.
Ils sont terribles, car ils portent un grand mystère, car notre Dame a une seule secrète, un seul: c'est l'identification de Sa volonté à la volonté de Dieu.
ItalianLa cappellina della Madonna si trova in un grande prato salendo alla sinistra di un sentiero, mentre la cappellina con il crocifisso è più avanti sulla destra.
La petite chapelle de la Vierge est dans une grande prairie aller jusqu'à un chemin sur la gauche, tandis que la petite chapelle avec la croix est en avant sur la droite.
ItalianE la coscienza viene in questo giorno, per gli uomini di buona volontà, illuminata in modo particolare dal grande avvenimento, perché il Risuscitato è il Vittorioso.
Et en ce jour, pour tous les hommes de bonne volonté, de conscience est éclairé de façon particulière par le grand événement, parce que la résurrection est la victoire.
ItalianPertanto, che siate orientati verso studi pratici o accademici, o che desideriate studiare per il semplice piacere di farlo, potrete trovare in questi siti una grande varietà di scelte.
Que vous souhaitiez suivre des cours pratiques ou académiques, ou simplement pour le plaisir, vous n’aurez que l’embarras du choix en consultant les sites ci-après.
Αλλα λόγια
Italian
  • in grande

Περισσότερα στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.