αγγλική μετάφραση του όρου «sigillare»

IT

«sigillare» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
sigillare {μεταβ.ρ.}
EN
IT

sigillare [sigillo|sigillato] {ρήμα}

volume_up
sigillare
volume_up
to wafer {μεταβ.ρ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «sigillare» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

ItalianTutte e tre le istituzioni devono ora compiere passi decisivi per sigillare il pacchetto prima della pausa estiva.
All three institutions must now make decisive moves to seal the package before the summer break.
Italian. ~~~ Per cui nessuno deve più morire di infezione visto che si possono sigillare.
Implanted medical devices, where people don't have to die of infections anymore if you can seal the thing up.
ItalianDico i “cosiddetti” progressi, perché principalmente si tratta di sigillare sempre più l’Europa dal resto del mondo.
I say 'so-called' progress, because it is primarily all about sealing off Europe from the rest of the world to an ever greater extent.
ItalianDico i “ cosiddetti” progressi, perché principalmente si tratta di sigillare sempre più l’ Europa dal resto del mondo.
I say'so-called ' progress, because it is primarily all about sealing off Europe from the rest of the world to an ever greater extent.
ItalianQuesto è sempre stato un obiettivo dell’Unione europea, e perciò non ha alcun senso sigillare i mercati del lavoro.
That is something to which we have always aspired within the European economy, and so it makes no sense whatsoever to keep the labour markets closed off.
ItalianQuesto è sempre stato un obiettivo dell’ Unione europea, e perciò non ha alcun senso sigillare i mercati del lavoro.
If we, in the European Union and its internal market, want to compete with major markets outside Europe, we will need dynamic, young, well-trained people who are also mobile.
ItalianIn Danimarca e nei Paesi Bassi, gli esportatori possono semplicemente sigillare i loro autocarri senza che debbano necessariamente essere presenti i funzionari della dogana.
In Denmark and the Netherlands, exporters can simply seal their lorries without customs officers having to be present.
ItalianA questo va aggiunto il manifesto proposto dal governo italiano di sigillare in Albania, con la forza, tutti i punti di imbarco dei clandestini verso l'Italia.
Add to that the clear intent of the Italian Government to use force to seal every point at which Albanian refugees can illegally embark for Italy.
ItalianMa non dobbiamo chiuderci e sigillare l'Europa, altrimenti corriamo il rischio che anche gli altri mercati si chiudano a loro volta, respingendo le nostre esportazioni.
However, we should certainly not shut ourselves in and close off Europe, which would mean running the risk that other markets would close themselves off in turn from our exports.
ItalianForse, però, c'è stata proprio per questo una certa fretta nel sigillare l'Accordo, c'è stata quasi una sorta di tentazione da parte della Commissione di chiudere i negoziati a qualsiasi costo.
Perhaps, however, for this very reason, there has been a certain amount of haste in sealing the agreement. It is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «sigillare»:

sigillare