αγγλική μετάφραση του όρου «sic»

IT

«sic» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
sic {επιρ.}
EN
EN

«sic» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
sic {επιρ.}
IT

IT sic
volume_up
{επίρρημα}

1. εκδόσεις

sic
volume_up
sic {επιρ.}
"You know, it's the end of an error [sic].
Noi dobbiamo dire, attraverso Solana, "sic stantibus rebus” non si va, non continuare a dare questo spettacolo vergognoso davvero che noi diamo.
We should be saying, through Mr Solana, 'sic stantibus rebus', we are not going, rather than continuing to present this shameful spectacle.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «sic»:

sic
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «sic» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianE'per questo motivo che la Commissione, rebus sic stantibus, non è in grado di accogliere questi due emendamenti.
That is why the Commission cannot adopt these amendments in this situation.
ItalianE' per questo motivo che la Commissione, rebus sic stantibus, non è in grado di accogliere questi due emendamenti.
That is why the Commission cannot adopt these amendments in this situation.
ItalianRebus sic stantibus, non reputiamo opportuno che il Parlamento approvi la forma di collaborazione proposta.
As things stand at present, we think it would be inappropriate for the European Parliament to approve the proposed cooperation project.
ItalianSic et simpliciter, materie rientranti nel terzo pilastro non possono essere inserite in una direttiva facente capo al primo.
Issues which fall under the third pillar quite simply do not work in a directive within the framework of the first pillar.
ItalianUn grande uomo politico del partito laburista britannico, Aneurin Bevin [sic], una volta accusò i suoi oppositori di attaccare etichette sgargianti su bagagli vuoti.
That great British Labour politician, Aneurin Bevin, once accused his opponents of putting flamboyant labels on empty luggage.
ItalianUn grande uomo politico del partito laburista britannico, Aneurin Bevin [ sic ], una volta accusò i suoi oppositori di attaccare etichette sgargianti su bagagli vuoti.
That great British Labour politician, Aneurin Bevin, once accused his opponents of putting flamboyant labels on empty luggage.
ItalianTra il 1992 e il 1992 (sic) l' iniziativa LIFE ha cofinanziato quasi 1600 progetti, con un contributo comunitario totale pari a circa 2,1 miliardi di euro.
In fact between1992 and 1992 the LIFE initiative cofinanced nearly 1600 projects with a total Community contribution of approximately EUR 2.1 billion.
ItalianDi fronte a questa situazione, abbiamo evidentemente diverse possibilità: la prima sarebbe quella di mostrare sic et simpliciter la nostra soddisfazione per il Trattato.
Faced with this situation, we clearly have a number of options. One is quite simply to say that we are completely satisfied with the draft treaty.
ItalianLa conclusione di alcuni analisti, rebus sic stantibus, è catastrofica: tra vent'anni il 90% degli scienziati della Terra vivrà in uno dei paesi dell'Asia orientale.
Some analysts have reached a catastrophic conclusion, if this state of affairs is to continue: within twenty years, 90% of the world's scientists will live in an East Asian country.
ItalianNon abbiamo riproposto, sic et simpliciter, tutto ciò che avevamo proposto in prima lettura, ma uno spazio serio di mediazione e di incontro, che speriamo trovi l'ampio consenso di questo Parlamento.
We have not simply retabled all that we had proposed at first reading but have provided a genuine space for reflection and debate which will, we hope, be largely approved by the House.

Αλλα λόγια