αγγλική μετάφραση του όρου «ripresa»

IT

«ripresa» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ripresa {θηλ.}
volume_up
Ripresa {κ.ουσ.}
EN

IT ripresa
volume_up
{θηλυκό}

1. αυτοκίνηση

ripresa (επίσης: spunto)

2. οικονομικά

ripresa
volume_up
recovery {ουσ.}
Tale processo di riforma creerà le condizioni necessarie per la ripresa economica.
This reform process will create the conditions required for economic recovery.
E' in atto una ripresa economica, ma ciò non significa che la crisi sia terminata.
An economic recovery is in progress, but this does not mean that the crisis is over.
Questo non avverrà nell'ambito del cosiddetto "piano di ripresa economica europea.”
This will not happen under the socalled 'European Economic Recovery Plan'.
ripresa
volume_up
upturn {ουσ.}
Non sarebbe più opportuno stimolare la ripresa, per conservare quello che stiamo proteggendo?
Is it not necessary to stimulate an upturn, so that we can preserve what we are protecting?
In tal modo, si ridurrà la capacità di spesa dei consumatori e si impedirà che la necessaria ripresa economica abbia luogo.
This will restrict consumer spending and prevent the necessary economic upturn from taking place.
Parlare entusiasticamente di ripresa è uno schiaffo morale per ognuno dei milioni di disoccupati nell'Unione europea.
Enthusing about an upturn is a slap in the face for every single one of the millions-strong army of jobless in the EU.
ripresa
volume_up
pickup {ουσ.}

3. άλλος

ripresa (επίσης: risveglio, proroga, risanamento, bonificamento)
volume_up
renewal {ουσ.}
Gli estremisti d'ogni risma si oppongono alla ripresa di un serio negoziato.
Extremists on both sides are opposed to the renewal of serious negotiations.
A questo deve seguire l'approvazione di un piano per la ripresa economica.
Secondly, we need to adopt a plan for economic renewal.
È vero che, finora, la ripresa dell'investimento globale è ancora timida.
It is true that, up to now, the renewal in investment worldwide is still timid.
ripresa (επίσης: risveglio, rinnovo)
volume_up
resumption {ουσ.}
Speriamo che questo gesto contribuisca alla ripresa di negoziati interessanti.
We hope this will contribute towards a resumption of meaningful negotiations.
Guardiamo alla ripresa delle discussioni della Troika sui diritti umani con la Cina.
We look to the resumption of the Troika discussions on human rights with China.
Si tratta di un inizio molto positivo di quella che ci auguriamo sia la ripresa dei colloqui.
That is a very positive start to what will hopefully be the resumption of talks.
ripresa (επίσης: ricominciare)
Al Vertice di Helsinki, l'accordo è stato ostacolato da una lite che ha impedito la ripresa dei colloqui sul nuovo accordo di partenariato.
At the summit meeting in Helsinki, agreement was hampered by a row which prevented the recommencement of talks on the new partnership agreement.
ripresa
volume_up
resurgence {ουσ.} (of party)
Un Afghanistan pacifico e stabile costituisce un importante baluardo contro una ripresa dell'estremismo nella regione.
A peaceful and stable Afghanistan is an important bulwark against the resurgence of extremism in the region.
Ci sono alcune riprese di egoismo nazionale che non promettono bene e che la Commissione, in quanto governo dell'Europa, dovrebbe in qualche maniera contrastare con grande determinazione e coraggio.
There is a certain resurgence of nationalism which does not augur well and which the Commission, as Europe's government, should somehow combat with courage and determination.
ripresa
volume_up
upswing {ουσ.} (improvement)
La prociclicità deve essere evitata durante la fase di ripresa e la fase di flessione.
Pro-cyclicality has to be averted both during an upswing and a downswing.
Per tutti i paesi è essenziale evitare politiche procicliche nell’attuale fase di ripresa economica.
For all countries it is paramount that pro-cyclical policies be avoided in the current economic upswing.
E'necessaria una ripresa del settore, altrimenti i giapponesi ci lasceranno indietro una volta per tutte.
There has to be a new upswing in the sector; otherwise, the Japanese will leave us behind once and for all.

4. "di un film"

ripresa (επίσης: presa, carniere, incasso, cacciagione)
volume_up
take {ουσ.}
La ripresa non giungerà dall'esterno, se l'organismo, o lo Stato, non combatterà.
Recovery will not come from outside, if the body, or the state, does not take up the fight.
In secondo luogo, la necessità di avvalerci della ripresa ai fini del consolidamento di bilancio.
Secondly, the need to take advantage of recovery for budgetary consolidation.
Voi tutti conoscete lo spettacolo, facciamo un solo ciak, non facciamo una seconda ripresa.
You guys know the show, we use take one, we don't do take two.

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «ripresa»:

ripresa
Ripresa

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ripresa» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta l'8 maggio 2008.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 8 May 2008.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 2 maggio 1998.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 2 May 1998.
ItalianSpero che in questo modo la questione possa essere ripresa rapidamente in esame.
It is well deserved. I hope that it leads to the issue being taken up again quickly.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 3 aprile 1998.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 3 April 1998.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 16 maggio 1997.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 16 May 1997.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 2 marzo scorso.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 2 March 2000.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 19 giugno 1998.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 19 June 1998.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta l'11 aprile 1997.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 11 April 1997.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 26 giugno 1997.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 26 June 1997.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 18 luglio 1997.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 18 July 1997.
ItalianLa politica estera e di sicurezza comune deve essere ripresa nel pilastro comunitario.
The common foreign and security policy must be included in the Community Pillar.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 30 aprile 1998.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 30 April 1998.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 16 aprile 1999.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 16 April 1999.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 22 aprile 2010.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 22 April 2010.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 9 ottobre 1998.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 9 October 1998.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 7 ottobre 1999.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 7 October 1999.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 2 ottobre 1997.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 2 October 1997.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta giovedì 9 maggio 1996.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 9 May 1996.
ItalianInterrompiamo qui la discussione su questa relazione, che sarà ripresa alle 15.
We are suspending the debate on this report; we shall resume at 3.00 p. m.
ItalianDichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 7 ottobre 2010.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 7 October 2010.