αγγλική μετάφραση του όρου «procuratore»

IT

«procuratore» Αγγλικά μετάφραση

IT

procuratore {αρσενικό}

volume_up
1. γενικός
procuratore (επίσης: avvocato)
There is John Ashcroft, the US Attorney General.
Proporrei di inserire, dopo «figura», »una qualche forma di procuratore europeo».
After "figure' , I propose that we insert "some type of European attorney' .
Nel 1993 il procuratore generale del Natal ha accusato tre dei manager ai vertici dellʼ azienda di omicidio colposo.
The Attorney-General of Natal charged three top management officials with homicide in 1993.
procuratore
volume_up
prosecuting attorney {ουσ.} [αμερ.] (public official)
Il sostituto procuratore che si occupa di questi procedimenti ha affermato poche settimane fa davanti alla commissione d'inchiesta del Bundestag:» Tutto il denaro è sparito!»
The responsible prosecuting attorney who is investigating the situation said a few weeks ago before the Federal committee of inquiry that the money has gone for ever!
procuratore
Nice clearly rejected the principle of an independent public prosecutor.
A Colmar il procuratore Schultz si è reso responsabile di un autentico scandalo giudiziario.
Prosecutor Schultz is responsible for a real legal scandal in Colmar.
One side has the right to a state prosecutor, the other to its judge.
2. νομική
procuratore
3. ιστορία
procuratore
La Commissione è formata dal Procuratore generale, dal Segretario della Procura, dal Segretario generale e dal Vicesegretario per la Formazione e gli Studi.
This commission is made up of the Procurator General, the Secretary of the Procurator’s Office, the Secretary General and Vice-secretary for Formation and Studies.
VALENTINO MENEGATTI, rispettivamente Procuratore Generale e Segretario della Procura, hanno presentato la relazione annuale dell’attività della Procura nel 2011.
BR MICHAEL PERRY and BR VALENTINO MENEGATTI, respectively the Procurator General and Secretary of the Procura, presented the annual report of the activity of the Procura in 2011.
procuratore
volume_up
procurator {ουσ.} (in church of Rome)
La Commissione è formata dal Procuratore generale, dal Segretario della Procura, dal Segretario generale e dal Vicesegretario per la Formazione e gli Studi.
This commission is made up of the Procurator General, the Secretary of the Procurator’s Office, the Secretary General and Vice-secretary for Formation and Studies.
VALENTINO MENEGATTI, rispettivamente Procuratore Generale e Segretario della Procura, hanno presentato la relazione annuale dell’attività della Procura nel 2011.
BR MICHAEL PERRY and BR VALENTINO MENEGATTI, respectively the Procurator General and Secretary of the Procura, presented the annual report of the activity of the Procura in 2011.
4. διοίκηση
procuratore (επίσης: procuratrice)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «procuratore» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

ItalianOra lei domanda giustamente: quali sarebbero i compiti del procuratore europeo?
You are right to ask now what the duties of the European Public Prosecutor might be.
ItalianProporrei di inserire, dopo «figura», »una qualche forma di procuratore europeo».
After "figure' , I propose that we insert "some type of European attorney' .
ItalianNizza ha respinto con chiarezza il principio del procuratore indipendente.
ItalianDue settimane fa lei mi ha definita la protagonista del procuratore europeo.
A fortnight ago, you described me as a champion of the European State Financial Prosecutor.
ItalianUn partito ha diritto a un procuratore quell'altro a un proprio giudice.
ItalianE'importante per poter far progredire davvero questo progetto di procuratore europeo.
That is important; it will enable us to really move ahead with setting up the State Prosecutor.
ItalianIl Parlamento europeo dovrebbe chiedere al procuratore generale ucraino di revocare il divieto.
The European Parliament should ask the Ukrainian Prosecutor General to lift this ban.
ItalianAttendiamo di avere un procuratore europeo e l'OLAF non sarà più quello di oggi.
We are waiting until we have a European prosecutor and then OLAF will no longer be what it is today.
ItalianE' importante per poter far progredire davvero questo progetto di procuratore europeo.
That is important; it will enable us to really move ahead with setting up the State Prosecutor.
ItalianA Colmar il procuratore Schultz si è reso responsabile di un autentico scandalo giudiziario.
ItalianGli Stati membri finora non hanno conferito il potere di creare un procuratore europeo.
The Member States have not as yet ceded the competence to establish a European Public Prosecutor.
ItalianQuali sarebbero le competenze principali del procuratore europeo?
ItalianIl presidente ha incaricato il procuratore generale del Messico di condurre personalmente l'inchiesta.
The governor has mandated the Attorney General to lead the investigation personally.
ItalianNell'elaborare questa relazione, ho sentito chiedere un procuratore europeo da parte di numerosi colleghi.
While drawing up this report, I heard many colleagues call for a European prosecutor.
ItalianIl procuratore Luis Moreno-Ocampo sta già preparando un'azione in merito.
ItalianSerge Brammertz, il nuovo procuratore capo, deve ancora ricevere una dimostrazione chiara di cooperazione.
Serge Brammertz, the new Chief Prosecutor, has yet to see fresh evidence of cooperation.
ItalianLa Commissione riveste il doppio ruolo di procuratore e giudice.
ItalianNella sua lettera l’onorevole Matsakis contesta l’autorità del procuratore di avanzare tale richiesta.
In his letter, Mr Matsakis challenges the public prosecutor’s authority to make such a request.
ItalianLa fonte di queste rivelazioni è il procuratore Skuratov, sollevato dal suo incarico da Eltsin.
The man behind this revelation is Skuratov, the Public Prosecutor, whom Yeltsin relieved of his office.
ItalianIn terzo luogo, come verrà nominato il procuratore europeo?

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «procuratore»:

procuratore