αγγλική μετάφραση του όρου «procuratore»

IT

«procuratore» Αγγλικά μετάφραση

EN

«procurator» Ιταλικά μετάφραση

IT procuratore
volume_up
{αρσενικό}

1. γενικός

procuratore (επίσης: avvocato)
volume_up
attorney {ουσ.}
There is John Ashcroft, the US Attorney General.
Proporrei di inserire, dopo «figura», »una qualche forma di procuratore europeo».
After "figure' , I propose that we insert "some type of European attorney' .
Nel 1993 il procuratore generale del Natal ha accusato tre dei manager ai vertici dellʼ azienda di omicidio colposo.
The Attorney-General of Natal charged three top management officials with homicide in 1993.
procuratore
volume_up
prosecuting attorney {ουσ.} [αμερ.] (public official)
Il sostituto procuratore che si occupa di questi procedimenti ha affermato poche settimane fa davanti alla commissione d'inchiesta del Bundestag:» Tutto il denaro è sparito!»
The responsible prosecuting attorney who is investigating the situation said a few weeks ago before the Federal committee of inquiry that the money has gone for ever!
procuratore
volume_up
prosecutor {ουσ.}
Nizza ha respinto con chiarezza il principio del procuratore indipendente.
Nice clearly rejected the principle of an independent public prosecutor.
A Colmar il procuratore Schultz si è reso responsabile di un autentico scandalo giudiziario.
Prosecutor Schultz is responsible for a real legal scandal in Colmar.
Un partito ha diritto a un procuratore quell'altro a un proprio giudice.
One side has the right to a state prosecutor, the other to its judge.

2. νομική

procuratore

3. ιστορία

procuratore
volume_up
procurator {ουσ.}
La Commissione è formata dal Procuratore generale, dal Segretario della Procura, dal Segretario generale e dal Vicesegretario per la Formazione e gli Studi.
This commission is made up of the Procurator General, the Secretary of the Procurator’s Office, the Secretary General and Vice-secretary for Formation and Studies.
VALENTINO MENEGATTI, rispettivamente Procuratore Generale e Segretario della Procura, hanno presentato la relazione annuale dell’attività della Procura nel 2011.
BR MICHAEL PERRY and BR VALENTINO MENEGATTI, respectively the Procurator General and Secretary of the Procura, presented the annual report of the activity of the Procura in 2011.
procuratore
volume_up
procurator {ουσ.} (in church of Rome)
La Commissione è formata dal Procuratore generale, dal Segretario della Procura, dal Segretario generale e dal Vicesegretario per la Formazione e gli Studi.
This commission is made up of the Procurator General, the Secretary of the Procurator’s Office, the Secretary General and Vice-secretary for Formation and Studies.
VALENTINO MENEGATTI, rispettivamente Procuratore Generale e Segretario della Procura, hanno presentato la relazione annuale dell’attività della Procura nel 2011.
BR MICHAEL PERRY and BR VALENTINO MENEGATTI, respectively the Procurator General and Secretary of the Procura, presented the annual report of the activity of the Procura in 2011.

4. διοίκηση

procuratore (επίσης: procuratrice)
volume_up
procurer {ουσ.}

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «procuratore»:

procuratore

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «procurator»:

procurator

Παραδείγματα χρήσης του όρου «procuratore» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianIl procuratore generale di Lione l’ aveva riconosciuto in un comunicato pubblicato all’ epoca su tutta la stampa.
That is why I will vote in favour of withdrawing Mr Gollnisch ’ s parliamentary immunity.
ItalianA tutt’oggi il Procuratore capo ha sempre affermato con chiarezza che la Repubblica Srpska non sta affatto cooperando.
Up until now, she has been quite clear that Republika Srpska has not been cooperating at all.
ItalianPare che il procuratore generale non abbia adempiuto al suo obbligo.
ItalianVoglio cogliere questa occasione per ribadire la necessità di istituire un procuratore europeo.
I would like to take this opportunity to argue once again in favour of setting up a European public prosecution office.
ItalianIl procuratore capo Brammertz ha assicurato alla commissione per gli affari esteri che si sta svolgendo un lavoro approfondito.
Mr Brammertz has assured the Committee on Foreign Affairs that a great deal is being done.
ItalianA tutt’ oggi il Procuratore capo ha sempre affermato con chiarezza che la Repubblica Srpska non sta affatto cooperando.
It is a crucial test of Bosnia’ s commitment to its international obligations and to the rule of law.
ItalianElla esercita la professione di avvocato o di procuratore legale e avrebbe forse dovuto dichiarare un interesse diretto nella questione.
She is a lawyer or barrister by profession and perhaps she should have declared an interest.
ItalianForse bisognerebbe prestare attenzione al fatto che attualmente il procuratore consiglia di rinunciare alle imputazioni.
In treating her as she is being treated today, a lack of respect is being demonstrated to all her commitment.
Italianprocuratore legale incaricato di autenticare dichiarazioni giurate
ItalianIn tal senso è interessante l’idea di collegare l’OLAF e il Procuratore europeo.
It follows that bringing out more and more rules and regulations will not necessarily improve matters. What is required is the option of specific monitoring.
Italianil procuratore di una società
ItalianNon abbiamo bisogno del Corpus Juris, di un Procuratore europeo, di un codice penale europeo né di un FBI europeo.
On the other hand, we have no need for a Corpus Juris, a common prosecution service, penal legislation and a European answer to the FBI.
ItalianTuttavia, rimane ancora molta strada da fare, soprattutto nel campo delle procedure preliminari e della posizione del procuratore generale.
The unemployment rate has consistently fallen since 2002: at 12 per cent it is still too high, but it is falling.
ItalianNaturalmente, avevo invitato il procuratore Brammertz a partecipare al gruppo di lavoro della commissione Affari esteri da me presieduta.
I had, of course, invited Mr Brammertz to attend the working group of the Committee on Foreign Affairs that I chair.
ItalianTali aiuti includono il sostegno alle autorità giudiziarie e all’ Ufficio del Procuratore generale per i diritti umani nelle zone rurali.
Within the framework of implementing the 1996 peace agreements, defending human rights is a key priority in our relations with Guatemala.
ItalianIn secondo luogo, sono lieto di sapere che il procuratore capo, Carla Del Ponte, sia ora ottimista, ma penso sia importante che lo rimanga anche in futuro.
Many thanks, Commissioner Verheugen, for providing such a precise analysis for the benefit of the delegation from Croatia.
ItalianCome EUROPOL è nata dall'unità " droga ", così dalla cellula di cooperazione giudiziaria nascerà EUROJUST e magari il Procuratore europeo.
Just as Europol grew out of the " Drugs " unit, so the seed of judicial cooperation will produce Eurojust and maybe a European prosecution service.
ItalianE’ estremamente deplorevole che al momento non vi sia ancora un Procuratore europeo, la cui istituzione si dovrà probabilmente attendere ancora per qualche tempo.
If a Supervisory Committee is to be genuinely independent in its evaluations, it should be independent of Parliament as well.
ItalianCredo pertanto che sia prudente aspettare che sia il Procuratore generale di Lussemburgo a valutare la documentazione che gli è stata consegnata dall'OLAF.
I therefore believe it is prudent to wait for the Solicitor-General in Luxembourg to assess the documentation provided to him by OLAF.