αγγλική μετάφραση του όρου «premura»

IT

«premura» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
premura {θηλ.}

IT premura
volume_up
{θηλυκό}

premura (επίσης: avvertenza, cautela, assistenza, preoccupazione)
volume_up
care {ουσ.}
Per lui non vi è dubbio: sia il matrimonio sia il celibato sono doni di Dio, da custodire e coltivare con premura.
For him there is no doubt: marriage and celibacy are both gifts of God, to be protected and fostered with great care.
Prima di concludere la celebrazione, ci rivolgiamo in preghiera a Maria Santissima, che assiste le famiglie con materna premura.
Before concluding our celebration, we turn in prayer to Mary Most Holy, who supports families with her maternal care.
I bambini devono crescere circondati da amorose premure e non possono ridursi a un elemento controllato dal mercato.
Children should grow up with warmth and care and they are not something that the market should control.
premura
volume_up
endeavor {ουσ.}
premura (επίσης: furia, fretta, urgenza, precipitazione)
volume_up
haste {ουσ.}
Si è agito con una premura ingiustificata e le commissioni non sapevano neanche su cosa si votava.
It smacks of undue haste, and the committees did not know what they were voting on.
premura (επίσης: fretta, urgenza, precipitazione, frettolosità)
volume_up
hurry {ουσ.}
Why is there such a hurry to open negotiations with these countries?
premura (επίσης: trambusto, traffico, calca, ressa)
volume_up
rush {ουσ.}
Non abbiamo premura di mettere la questione al voto proprio in questo momento.
There is no rush to put this matter to the vote at this very moment.

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «premura»:

premura

Παραδείγματα χρήσης του όρου «premura» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianNessuno Stato membro si è dato premura di farlo e ciò suscita grande preoccupazione.
No Member State has bothered to do that and that is of grave concern.
ItalianSi tratta di una nuova creatura ancora piuttosto delicata, che richiede tutta la nostra premura.
This is still a rather tender sapling which needs our undivided attention.
ItalianSarà mia premura analizzare, assieme al commissario Pinheiro, se esista la possibilità di fare di più.
I will gladly look at the scope for doing more, together with Commissioner Pinheiro.
ItalianSarà ovviamente nostra premura assicurarci che tutte le versioni linguistiche vengano correttamente armonizzate.
We will, of course, see to it that the versions in all languages match one another.
ItalianSi tratta di questioni che il Consiglio si premura di tenere in considerazione in tutte le proprie politiche.
These are matters which the Council is concerned to take into account in all its policies.
ItalianIn futuro certamente sarà mia premura chiedere un quadro di accordi molto più chiaro e applicabile.
I should certainly like to ask in future for a far clearer and more enforceable framework of agreements.
ItalianUna volta avviato il meccanismo, sarà nostra premura concedere il miglior trattamento possibile secondo i nostri poteri.
Once the key is turned, we will accord the best treatment within our power.
ItalianSarà nostra premura fare in modo che vengano ridotte al minimo.
ItalianSarà mia premura trasmettere gli elogi del Parlamento.
ItalianChiedo pertanto al Consiglio, in particolare, di mostrare una premura molto maggiore nell'affrontare la situazione.
I therefore call on the Council, in particular, to show far greater urgency to address this situation.
Italiansarà mia premura farle avere il campionario
ItalianSignora Presidente, grazie della Sua premura.
Italiansi è avuta la premura di servire del tè
Italiansi è avuta la premura di servire del tè
ItalianVolgiamo il nostro sguardo verso Maria che, piena di premura e di preoccupazione, cerca Gesù smarrito durante il pellegrinaggio a Gerusalemme.
We consider Mary, filled with anxiety and concern, as she looks for Jesus, lost during the pilgrimage to Jerusalem.
ItalianLe ho già fatto pervenire una risposta approfondita a tali domande, e sarà mia premura mettere tale documento a disposizione di quante più persone possibile.
I also wish to congratulate Parliament on its initiative today to support the ‘ Make Poverty History’ campaign.
ItalianLe ho già fatto pervenire una risposta approfondita a tali domande, e sarà mia premura mettere tale documento a disposizione di quante più persone possibile.
I have already sent her a detailed answer to those questions and I shall make sure they are more widely available.
ItalianSe, poi, dall' America Latina lo sguardo s' allarga a spaziare sul mondo, incontra innumerevoli conferme di questa premura materna della Chiesa per i malati.
If we turn our gaze from Latin America to take in the whole world, we see many proofs of the Church's maternal concern for the sick.
ItalianI rapporti al nostro interno devono ispirarsi al rispetto, alla premura e alla lealtà e devono diventare il pilastro portante di questa nostra Comunità europea.
Mutual respect, consideration for, and fair treatment of, each other, must form one of the main pillars of our European Community.