αγγλική μετάφραση του όρου «misurabile»

IT

«misurabile» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
misurabile {αρσ./θηλ. επιθ.}
IT

misurabile {αρσενικό και θηλυκό επίθετο}

volume_up
misurabile (επίσης: avvertibile)
The content is defined in terms of the smallest measurable content.
Pollution is identifiable and measurable.
Un limite dello 0,5 per mille è, a mio giudizio, una quantità socialmente corretta, ben misurabile e applicabile.
And 0.5% is a socially responsible, easily measurable and enforceable quantity to my mind.
misurabile

Παραδείγματα χρήσης του όρου «misurabile» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

ItalianIl software ha fatto questo in un modo che é stato molto visibile, perché é misurabile.
Software has done this in a way that's been very visible, because it's measurable.
ItalianL'impegno degli Stati membri in materia deve essere reso verificabile e misurabile.
The level of commitment of the Member States must be available for monitoring and inspection.
ItalianA fissare questo parametro, che dovrà essere misurabile, deve essere un comitato di gestione.
It should be a management committee that sets this parameter, which must be quantifiable.
ItalianHo sempre sostenuto che la prova del nove per valutare i progressi fosse perfettamente misurabile.
I have always maintained that it is perfectly possible to evaluate progress.
ItalianIl contenuto è definito in termini di minimo contenuto misurabile.
ItalianPer i docenti di matematica un master sortisce un effetto misurabile.
ItalianCondivido e accolgo con favore il traguardo presentato, ma mi chiedo in che cosa consista il contenuto misurabile.
I share and salute the headline goal, but I wonder what is its measurable content?
ItalianUn limite dello 0,5 per mille è, a mio giudizio, una quantità socialmente corretta, ben misurabile e applicabile.
And 0.5% is a socially responsible, easily measurable and enforceable quantity to my mind.
ItalianUn limite dello 0,5 per mille è, a mio giudizio, una quantità socialmente corretta, ben misurabile e applicabile.
And 0.5 % is a socially responsible, easily measurable and enforceable quantity to my mind.
ItalianUno di questi é che ogni società ha una sua impronta ecologica, un impatto, misurabile, sul pianeta.
One of them is that every society has an ecological footprint. It has an amount of impact on the planet that's measurable.
ItalianA scuola mi insegnavano fisica, e mi hanno insegnato che se qualcosa esiste allora è misurabile.
At school I was being just taught about physics, and I was told that if there is something that exists, then it is measurable.
ItalianLa consistente legislazione comunitaria, oggi misurabile in oltre 80 000 pagine, andrà semplificata e inasprita.
The volume of Community law, which currently stands at over 80 000 pages, is to be simplified and tightened up.
ItalianL'inquinamento è identificabile e misurabile.
ItalianL’ emendamento del Movimento di giugno è inteso ad assicurare che si intervenga non appena vi sia un livello misurabile di inquinamento.
Not even in the light of this will it, however, be accepted that we are entitled to special consideration.
ItalianE lui disse "È qualsiasi fenomeno misurabile che ci permette di indicare la presenza di vita".
And I said, "What is that?" ~~~ And he said, "It's any measurable phenomenon that allows us to indicate the presence of life."
ItalianSe non è misurabile, non esiste.
ItalianQuando si tratta di violenza contro le donne, il mancato rispetto di tale impegno è presente e misurabile in tutti gli Stati membri dell’ Unione.
When it comes to violence against women, the failure is measurable in all Member States of the Union.
ItalianA mio avviso dovremmo prendere come base la quantità di energia consumata, che è un fattore misurabile per cui disponiamo di dati.
I believe that we should take the quantity of energy consumed as the basis, as that is measurable and we have data for that.
ItalianParlare di sicurezza è molto importante, e a proposito di sicurezza è possibile giungere a una visione comune: la materia è misurabile.
It is incredibly important that we talk about safety, on which we can arrive at a common view. Safety has to be assessed.
ItalianApprezzo molto, quindi, la nostra offerta di assistenza, purché la risposta dall'altra parte sia specificamente misurabile e adeguata.
I definitely approve of our offer of a helping hand as long as the response of the other side is specifically measurable and adequate.

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «misurabile»:

misurabile