αγγλική μετάφραση του όρου «mettere in moto»

IT

«mettere in moto» Αγγλικά μετάφραση

IT mettere in moto
volume_up
{ρήμα}

1. γενικός

mettere in moto (επίσης: costituire, iniziare, creare, fondare)
La nostra comunicazione dell’ estate scorsa ci ha permesso di mettere in moto questo processo e di dimostrare che l’ Europa stava partecipando alla preparazione di uno strumento internazionale.
The groups are hoping – and the first of them has already begun meetings – that there will now be discussions at UNESCO level.
E’ ovvio che ciò potrà avvenire solo gradualmente, ma è necessario mettere in moto questo processo immediatamente, e dobbiamo perciò inviare un chiaro messaggio in tal senso.
That such a thing can happen only step by step is obvious, but the process must be begun without delay, and we must send a clear message to that effect.
Se si vuole mettere in moto il sistema all’inizio del 2004, è essenziale raggiungere un accordo in questa fase della procedura; sono certo che gli onorevoli deputati lo comprendono perfettamente.
If the system is to be put back on track at the beginning of 2004, an agreement at this stage in the procedure will be decisive as I know honourable Members fully understand.
mettere in moto
mettere in moto (επίσης: lanciare, varare, avviare)
volume_up
to launch {μεταβ.ρ.}

2. μεταφορικό

mettere in moto (επίσης: attivare, azionare, fare funzionare, mettere in funzione)
volume_up
to actuate {μεταβ.ρ.}

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «mettere in moto» στα αγγλικά

mettere ρήμα
in επίρρημα
English
in μετοχή
English
In
English
moto ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «mettere in moto» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianCiò che importa, tuttavia, è mettere in moto le ruote dell’ adesione.
What is important, however, is to set the wheels of accession in motion.
ItalianCiò che importa, tuttavia, è mettere in moto le ruote dell’adesione.
What is important, however, is to set the wheels of accession in motion.
ItalianSono riusciti a mettere in moto questa gigantesca innovazione grazie ad un’ampia visione europea.
They succeeded in starting this gigantic innovation because of a broad European vision.
ItalianLa sua seconda responsabilità storica è più importante: mettere in moto il processo di ratifica.
We hope it will not turn out to be a minimalist one, but we will judge it when the time comes.
ItalianL'onorevole Florenz oggi lo ha già detto: gli investimenti devono mettere in moto l'industria.
ItalianL'introduzione dell'euro contribuirà a mettere in moto nuovi processi nel settore della difesa.
The introduction of the euro will also without question lead to the necessary dynamism in this area.
ItalianMi auguro che in futuro un'autorità dinamica sia in grado di mettere in moto un meccanismo di questo tipo.
I hope that an energetic, future authority can get this dynamic going.
ItalianLa sua seconda responsabilità storica è più importante: mettere in moto il processo di ratifica.
Your second historic responsibility is more important: that of setting in train the ratification process.
ItalianDobbiamo mettere in moto tutti i meccanismi preventivi e repressivi possibili per combattere questi fenomeni.
We must utilise all the preventative and restrictive means possible to combat such phenomena.
ItalianQuello che in realtà avevano fatto era mettere in moto tutta una serie di grandi opportunità per noi.
In actual fact, what they have done is that they have brought into play some great opportunities for us.
ItalianBisogna tener conto di simili situazioni in cui non si riesce a mettere in moto le automobili, né nessun altro veicolo.
Such conditions are worth noting, as cars and other kinds of machinery are frozen solid.
ItalianChe meccanismi intende mettere in moto su questo fronte?
ItalianQualche volta la storia riserva sorprese come questa, in cui un evento negativo può mettere in moto un processo positivo.
Sometimes this is the case in history; tragic events can set positive developments in motion.
ItalianMi auguro che dalla relazione dell' onorevole Graefe zu Baringdorf provenga un nuovo slancio, tale da mettere in moto questo meccanismo.
I hope that the report by Mr Graefe zu Baringdorf will set the wheel turning.
Italian   Apprezzo l’intenzione della Commissione, che vuole promuovere politiche miranti a mettere in moto l’economia europea.
   . I welcome the Commission's intention to promote policies designed to get the European economy moving.
ItalianDopo il Vertice di Nizza il Parlamento europeo ha promosso un processo comune che si deve mettere in moto a Laeken.
This Parliament has, since Nice, been pressing forward with a Community process which must burst forth in Laeken.
ItalianE ci si sveglia troppo tardi quando ormai la Commissione è costretta a mettere in moto dei meccanismi di allarme.
And we realise this when it is almost too late, when the Commission is forced to put in place early warning systems.
ItalianIncoraggiare in tutti i modi l'instaurarsi dei meccanismi di mercato a livello regionale è il sistema per mettere in moto le cose.
Any way of stimulating the emergence of market mechanisms regionally is a key to getting things rolling.
ItalianVogliamo mettere in moto qualcosa, vogliamo evitare un bilancio statico e, soprattutto, vogliamo fare muovere il Consiglio.
We want to set something in motion; we want to avoid a static budget and, above all, we want to move the Council.
ItalianPer far ciò, basterebbe tuttavia utilizzare il timbro di gomma, senza mettere in moto l'intera macchina burocratica del Parlamento.
And we could endorse that with a rubber stamp, hopefully without arousing Parliament's whole bureaucratic machine.