αγγλική μετάφραση του όρου «intelletto»

IT

«intelletto» Αγγλικά μετάφραση

IT

intelletto {αρσενικό}

volume_up
intelletto (επίσης: capo)
Non avevo niente in comune con il loro intelletto la qualità del loro intelletto.
It had nothing to do with their intellect, the quality of their intellect.
Si tratta del tema della libertà e del suo rapporto con la volontà e con l’intelletto.
It is the topic of liberty and its relation with the will and with the intellect.
But pessimism of the intellect is also needed.
intelletto (επίσης: mente, consiglio, proposito, animo, intenzione, cervello, capo, senno)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «intelletto» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

ItalianSi tratta del tema della libertà e del suo rapporto con la volontà e con l’intelletto.
It is the topic of liberty and its relation with the will and with the intellect.
ItalianNon avevo niente in comune con il loro intelletto la qualità del loro intelletto.
It had nothing to do with their intellect, the quality of their intellect.
ItalianCosì come si sono evoluti l'intelletto dell'uomo e la tecnologia lo stesso hanno fatto i giochi.
As man's intellect and technology have evolved so too have the games he plays.
ItalianKabir, Rahim, tutti i grandi santi sufici, erano tutte persone povere, e avevano un grande intelletto.
Kabir, Rahim, all the great Sufi saints, they were all poor people, and they had a great reason.
ItalianE non solo questo, può arrivare a chi le guarda non solo attraverso l'intelletto, ma attraverso il cuore.
And not only that, it can get to the viewer through not only the intellect, but through the heart.
ItalianIn questa riflessione domenicale desidero oggi soffermarmi sul secondo dono dello Spirito Santo: l'intelletto.
In this Sunday reflection I want to pause today on the second gift of the Holy Spirit, Understanding.
ItalianQuesta è una citazione di Albert Einstein, che dice: “L’intelletto serve a poco sulla strada verso la scoperta.
This is a quote from Albert Einstein, who says, "The intellect has little to do on the road to discovery.
ItalianNon c'è intelletto che non prenda posizione nella sfera etica, sul mistero filosofico di ciò che siamo.
There is no reason which does not take a position in the ethical sphere, in the philosophical mystery of what we are.
ItalianOccorre però anche il pessimismo dell'intelletto.
ItalianL'eccellenza nelle virtù civiche è legata all'uso dell'intelletto e dell'immaginazione nella loro forma più stimolante.
The accomplishment of civic virtue is tied to the uses of intellect and imagination at their most challenging.
ItalianI desideri del nostro intelletto sono complessi.
Italian– poi il dono dell’intelletto, così che possiate comprendere in profondità la Parola di Dio e la verità della fede;
— then there is the gift of understanding, so that you may understand in depth the word of God and the truth of the faith;
ItalianSant'Anselmo sottolinea il fatto che l'intelletto deve porsi in ricerca di ciò che ama: più ama, più desidera conoscere.
The Church never ceases to relive his death on the Cross and his Resurrection, which constitute the content of the Church's daily life.
ItalianInoltre, ne sono certo, tutto ciò che segue la strada dell’intelletto e della ragione va contro ogni forma di integralismo e quindi di violenza.
I am sure, moreover, that everything that promotes intelligence combats fundamentalism and, therefore, violence.
ItalianInoltre, ne sono certo, tutto ciò che segue la strada dell’ intelletto e della ragione va contro ogni forma di integralismo e quindi di violenza.
I am sure, moreover, that everything that promotes intelligence combats fundamentalism and, therefore, violence.
ItalianTuttavia, è altrettanto importante, oltre allo sviluppo di questo intelletto, evitare che le nostre idee siano rubate da altri.
Every bit as important, though, as the development of this intellect is, of course, the prevention of the theft of our ideas by others.
ItalianI brevetti risolvono a favore dell’ intelletto la lotta con il potere del mercato, indipendentemente dalle dimensioni dell’ impresa.
Every bit as important, though, as the development of this intellect is, of course, the prevention of the theft of our ideas by others.
ItalianCi è stato detto che l’intelletto è la nostra carta vincente che l’Europa può giocare in un’economia sempre più globalizzata.
We have been told that the intellect will come up trumps for us, that it is the trump card that Europe can play in an increasingly global economy.

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «intelletto»:

intelletto