αγγλική μετάφραση του όρου «incrociarsi»

IT

«incrociarsi» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
incrociarsi {αυτοπ.ρ.}
volume_up
incrociarsi [παράδειγμα]

IT incrociarsi
volume_up
{ρήμα}

incrociarsi
volume_up
to intercross {αμεταβ.ρ.}

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «incrociarsi»:

incrociarsi

Παραδείγματα χρήσης του όρου «incrociarsi» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianE dal 1973 assistiamo ad un incrociarsi di direttive che danno luogo ad un quadro giuridico a volte contraddittorio.
And since 1973 a legislative framework of contradictory directives has developed.
ItalianIl risultato di questo incrociarsi è ciò che noi chiameremo modello europeo della società dell'informazione.
And it is the success of this crossover that will decide the European model of the information society.
ItalianEssi possono incrociarsi con varietà naturali, può nascerne qualcosa che al momento della manipolazione non era stato previsto.
They might hybridise with natural varieties, or something may be produced that was not intended when the genes were manipulated.
ItalianUn ulteriore, serio motivo di preoccupazione riguardo alla gestione di questa rifusione è stato l'incrociarsi di dialogo sociale e percorsi legislativi.
Another serious concern about the handling of this recasting was the crossover between the social dialogue and legislative tracks.
Italian   – Da anni l’ Europa promuove se stessa come un di tante culture diverse, il cui incrociarsi continuo ha avuto un’ influenza su tutto il mondo.
For many years, Europe has promoted itself as a melting pot of many different cultures, whose constant intermeshing has had an impact throughout the world.
Italian   – Da anni l’Europa promuove se stessa come un di tante culture diverse, il cui incrociarsi continuo ha avuto un’influenza su tutto il mondo.
   . For many years, Europe has promoted itself as a melting pot of many different cultures, whose constant intermeshing has had an impact throughout the world.