αγγλική μετάφραση του όρου «genericamente»

IT

«genericamente» Αγγλικά μετάφραση

IT

genericamente {επίρρημα}

volume_up
genericamente

Παραδείγματα χρήσης του όρου «genericamente» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

ItalianSi parlava nel testo genericamente di parti terze, adesso si parla di sindacati.
The text previously mentioned third parties in general, but now it mentions trade unions.
ItalianStiamo compiendo un grosso errore nell'associare genericamente importi a spese successive?
Are we making a big mistake in loosely matching sums to later expenditure?
ItalianE ci sono molte infrastrutture, E genericamente risorse umane.
And there's a lot of infrastructure things, and general human resources are there.
Italiansi sapeva genericamente che aveva avuto dei problemi con la giustizia
ItalianSe dovessi definirla genericamente, citerei cinque dimensioni.
ItalianEd è uno -- di nuovo, quel sistema interconnesso di radici, che lo rende un individuo genericamente identico.
And it's one -- again, that interconnected root system, making it one genetically identical individual.
ItalianLa soluzione che suggerite qui, che si ripercuote genericamente sul programma PHARE, non è una soluzione intelligente.
The solution which you have now set out, whereby all of this would be dealt with under PHARE, is not a viable one.
ItalianIl regolamento parla genericamente di terrorismo internazionale, senza menzionare specificamente gli eventi dell'11 settembre.
This regulation speaks about International Terrorism generally and does not specifically refer to the events of September 11.
ItalianIl passaggio dalle dichiarazioni ai dettagli genericamente prevede, tuttavia, relazioni simili a quella che stiamo discutendo oggi.
The transition from declarations to details generally involves reports similar to the one we are debating today, however.
ItalianLi chiamiamo genericamente "gruppi".
ItalianSappiamo però anche fin troppo bene che la partecipazione, a prescindere che si tratti di uomo o donna, non può essere ottenuta genericamente per vie legali.
But we also know very well that participation in decision making, be it by men or women, is not an automatic right.
ItalianLe nazioni che la compongono sono molto diverse, e le loro specificità meritano di essere riconosciute, così come non parliamo genericamente dell'Europa.
Their countries are so different, and they merit to be recognized in the same way, as we don't talk about Europe as one place.
ItalianSono molto più ottimista, invece, sulla possibilità di compiere veri progressi in merito ad altre due questioni cui avevo accennato genericamente.
However, I am much more hopeful that we can make serious progress on at least two of the issues which have been identified widely here.
ItalianPenso che l'invito rivolto genericamente a tutti gli Stati non sia corretto; bisogna rivolgersi a quelli che non hanno una legislazione adeguata.
I do not feel that the request should be addressed to all the States in general: it should be addressed to those whose legislation falls short.
ItalianPenso che l' invito rivolto genericamente a tutti gli Stati non sia corretto; bisogna rivolgersi a quelli che non hanno una legislazione adeguata.
I do not feel that the request should be addressed to all the States in general: it should be addressed to those whose legislation falls short.
ItalianÈ dunque genericamente corretto dire che la maggioranza degli Stati membri sarebbe ora poco propensa a modificare le proprie priorità di trasporto nel breve termine.
It is generally true, therefore, to say that most Member States would be reluctant to shift their transport priorities in the short term.
Italian., e non si deve parlare semplicemente e genericamente di "Crémant».
So we can talk about Crémant d'Alsace, Crémant de Bourgogne, Crémant de Loire, Crémant du Jura, etc., and not just 'crémant' on its own.
ItalianTuttavia, ritenere di poter investire i Fondi strutturali genericamente nell’edilizia abitativa vorrebbe dire sottrarre sostanzialmente risorse a tali fondi.
However, to consider that Structural Funds could be generally invested in the construction of housing would mean fundamentally withdrawing resources from such funds.
ItalianE a questo punto la questione non è più genericamente politica, né sicuramente, da un punto di vista istituzionale, è accademica: è una questione di decisioni e di scelte.
It is not just a general political matter any more, nor, certainly, an academic institutional issue. It is, rather, a question of options and decisions.
ItalianLa proposta della Commissione definisce solo genericamente i paesi interessati, e numerosi tra quelli che potrebbero essere coinvolti non sono assolutamente non industrializzati.
The Commission proposal only loosely defines who will be affected, and quite a number of possible target countries are not at all non-industrialised.

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «genericamente»:

genericamente