αγγλική μετάφραση του όρου «estesa»

IT

«estesa» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
estesa {θηλ.επιθ.}
volume_up
esteso {αρσ.επιθ.}
volume_up
esteso {θηλ.επιθ.}
volume_up
esteso {επιθ.}

IT estesa
volume_up
{θηλυκό επίθετο}

1. γενικός

estesa (επίσης: ampia, ampio, esteso, ingente)
volume_up
extensive {επιθ.}
Signora Commissario, la ringrazio molto della risposta estesa e documentata.
Thank you very much, Commissioner, for your extensive and very well-informed reply.
La presente disposizione non preclude che il diritto dell' Unione conceda una protezione più estesa.4.
This provision shall not prevent Union law providing more extensive protection.4.
I really think we need a much more extensive budgetary reform.
estesa (επίσης: grande, capace, ampia, ampio)
volume_up
large {επιθ.}
Le alghe velenose coprono oggi una superficie estesa quanto due volte il Belgio.
This year the bloom of toxic algae covers an area which is twice as large as the whole of Belgium.
It did not explode but it contaminated a large area.
Una relazione più estesa, relativa alle infrastrutture su larga scala, sarà portata a termine entro la fine di quest'anno.
A more comprehensive report, focusing on large-scale infrastructure, will be completed by the end of this year.
estesa (επίσης: abbondante, ampia, ampio, esteso)
volume_up
ample {επιθ.}
estesa (επίσης: ampia, ampio, espansivo, esteso)
volume_up
expansive {επιθ.}
estesa (επίσης: ampia, capillare, ampio, esteso)
volume_up
vast {επιθ.}
In terzo luogo, la punibilità viene estesa alle persone giuridiche, responsabili, molto più delle persone fisiche, della grande maggioranza dei reati gravi contro l'ambiente.
A third element is that it is applied to legal persons, when they are responsible, as it is they, rather than individuals, that commit the vast majority of serious environmental crimes.

2. μεταφορικό

estesa (επίσης: ampia, ampio, esteso)
volume_up
extensive {επιθ.} [μεταφ.]
Signora Commissario, la ringrazio molto della risposta estesa e documentata.
Thank you very much, Commissioner, for your extensive and very well-informed reply.
La presente disposizione non preclude che il diritto dell' Unione conceda una protezione più estesa.4.
This provision shall not prevent Union law providing more extensive protection.4.
I really think we need a much more extensive budgetary reform.
estesa (επίσης: ampia, ampio, esteso)
volume_up
vast {επιθ.} [μεταφ.]
In terzo luogo, la punibilità viene estesa alle persone giuridiche, responsabili, molto più delle persone fisiche, della grande maggioranza dei reati gravi contro l'ambiente.
A third element is that it is applied to legal persons, when they are responsible, as it is they, rather than individuals, that commit the vast majority of serious environmental crimes.

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «esteso»:

esteso

Παραδείγματα χρήσης του όρου «estesa» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianIn secondo luogo, la codecisione è stata estesa in una serie di settori importanti.
Secondly, there is an extension of co-decision in a number of important areas.
ItalianInoltre, la protezione viene sostanzialmente estesa, come vedremo fra poco.
In addition, protection is considerably increased, as we will see in a moment.
ItalianL’altra base di dati estesa a tutta Europa riguarderà i pazienti bisognosi di trapianto…
The other European-wide database will be of patients in need of a transplant ...
ItalianPer questa lacuna dobbiamo sopportare una instabilità climatica molto estesa.
We are suffering widespread climate instability because of that failure.
ItalianL’ altra base di dati estesa a tutta Europa riguarderà i pazienti bisognosi di trapianto…
I also believe in the benefits of the call for the Commission to create databases.
ItalianQuesta è un'immagine del 16° secolo per mostrarvi quanto fosse estesa la sua venerazione.
This is a 16th century image to show you how widespread his veneration actually was.
ItalianLa codecisione non sarà estesa solo alle questioni puramente agricole ma anche al bilancio.
This is not only codecision on the pure agricultural issues but also on the budget.
ItalianNegli ultimi anni, la portata di queste analisi si è ulteriormente e considerevolmente estesa.
The scope of these tests has further increased substantially in recent years.
ItalianPer gli Stati minori rappresenta certamente una materia molto importante ed estesa.
ItalianStavolta la nostra rete sarà molto più estesa e mi auguro solo che non sia troppo poco fitta.
We are spreading our net a lot wider this time, hopefully not too thinly.
ItalianConfido che questa norma possa essere estesa ai servizi internazionali di autobus.
I trust that it will by extension be possible to apply this provision to international bus services.
ItalianReputo fondamentale un'estesa cooperazione nella lotta al crimine a livello europeo.
I think that comprehensive co-operation at European level in the fight against crime is important.
ItalianA partire dal 2002, questa misura potrebbe poi essere maggiormente estesa al settore convenzionale.
Then, from 2002, this measure could be opened up to the conventional sector.
ItalianReputo fondamentale un' estesa cooperazione nella lotta al crimine a livello europeo.
I think that comprehensive co-operation at European level in the fight against crime is important.
ItalianVogliamo che venga estesa la codecisione e un terzo pilastro più democratico e più efficace.
We want to see an extension of codecision and a more democratic and effective third pillar.
ItalianDal nostro punto di vista, tuttavia, la proposta andrebbe estesa a ogni forma di prostituzione.
However, we take the view that the resolution should extend to include all prostitution.
Italian– la scadenza per presentare opposizione andrebbe estesa;
In this vote I abstained on Amendment 11 because of London constituency concerns.
ItalianPer quanto riguarda il terzo pilastro, come sapete, la Commissione sostiene la comunitarizzazione estesa.
As you know, the Commission is in favour of a more Community-based third pillar.
ItalianCiò che invece fiorisce è un'estesa corruzione, basata sulla lealtà al clan sul potere della mafia.
Instead, widespread corruption flourishes, based on clan loyalties and mafia domination.
ItalianCiò che invece fiorisce è un' estesa corruzione, basata sulla lealtà al clan sul potere della mafia.
Instead, widespread corruption flourishes, based on clan loyalties and mafia domination.