αγγλική μετάφραση του όρου «dotata»

IT

«dotata» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
dotata {θηλ.επιθ.}
volume_up
dotato {αρσ.επιθ.}
EN

IT dotata
volume_up
{θηλυκό επίθετο}

dotata (επίσης: capace, dotato, provveduto)
volume_up
endowed {επιθ.}
L'Unione europea si è dotata di una Carta dei diritti fondamentali.
The European Union is endowed with a Charter of Fundamental Rights.
L’Europa deve diventare un attore politico, un’entità politica dotata di potere democratico e di peso diplomatico.
Europe must become a political player, a political unit endowed with democratic power and diplomatic clout.
dotata (επίσης: cristiano, cristiana, capace, bravo)
volume_up
good {επιθ.}
In questo ambito l'Unione è dotata di una buona politica, anche se, come molti hanno ricordato, troppo dispersiva e incoerente.
The EU has a good policy in this area but, as many have said, it is far too fuzzy and incoherent.
Nonostante la Presidenza olandese sia dotata di buone capacità tecniche, essa è politicamente divisa e quindi sta diventando una figura debole.
However good the Dutch Presidency’s technical ability, it is politically divided and is thus becoming a sickly figure.
Grazie alla proficua collaborazione tra Parlamento e Consiglio, l'Unione europea si è dotata di un regime di autorità di vigilanza del tutto nuovo.
As a result of the good cooperation between Parliament and the Council, the EU has a brand new supervisory authority structure.
dotata (επίσης: capace, dotato, provveduto)
volume_up
gifted {επιθ.}
dotata (επίσης: capace, benevola, benevolo, dotato)
volume_up
inclined {επιθ.}
dotata (επίσης: capace, dotato, intelligente)
volume_up
intelligent {επιθ.}
dotata (επίσης: capace, dotato)
volume_up
talented {επιθ.}

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «dotato»:

dotato

Παραδείγματα χρήσης του όρου «dotata» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianE’ sdentata perché è impossibile che un’ Istituzione simile sia dotata di denti.
It is toothless because it is impossible that such an institution should have teeth.
ItalianE’ sdentata perché è impossibile che un’Istituzione simile sia dotata di denti.
It is toothless because it is impossible that such an institution should have teeth.
ItalianSiamo ancora un’Unione aperta, dotata di politiche di solidarietà internazionale.
We are also an open Union with policies aimed at international solidarity.
ItalianOccorre creare una zona umanitaria protetta, dotata di forze d'interposizione.
We need a protected humanitarian area, complete with intervention forces.
ItalianÈ dotata di elettrodi solidi e un elettrolita che è una soluzione di acqua e sale.
It's fitted with solid electrodes and an electrolyte that's a solution of salt and water.
ItalianCi attendiamo inoltre che questa Unione europea venga dotata di personalità giuridica.
We are also waiting for the European Union to be given a legal personality.
ItalianE non solo l'UE si è dotata di tali competenze, ma, soprattutto, le ha anche potenziate.
The European Union not only has competences, but what is more, it has increased them.
ItalianLa Spagna sta riuscendo a superare la crisi proprio in quanto dotata di una base industriale.
Spain is holding up under the economic crisis because it has an industrial base.
ItalianPer questo occorre una politica di coesione forte e dotata di risorse adeguate.
ItalianPurtroppo l'Europa, prima di darsi una costituzione, si è dotata del mandato d'arresto.
Unfortunately, Europe is to acquire an arrest warrant before it acquires a constitution.
ItalianL'Europa deve anche essere dotata di una politica industriale adeguata, efficace e moderna.
Europe also needs to be given a proper, effective, modern industrial policy.
ItalianPurtroppo l' Europa, prima di darsi una costituzione, si è dotata del mandato d' arresto.
Unfortunately, Europe is to acquire an arrest warrant before it acquires a constitution.
ItalianTutti hanno sempre detto che l'Europa è dotata di scarsa influenza politica.
ItalianPerché in Irlanda non esiste un’autorità regionale dotata di veri e propri poteri decisionali.
Because in Ireland there is no regional authority with real decision-making powers.
ItalianLa Levoli Sun aveva soltanto undici anni ed era dotata di doppio scafo.
The Ievoli Sun was only eleven years old and fitted with a double hull.
ItalianPer quanto riguarda l'Agenzia, la Commissione vuole istituire un'Agenzia dotata di poteri forti.
On the Agency, the Commission wants to establish an Agency with strong powers.
ItalianIn parole povere, una nave dotata di una scatola nera è una nave più sicura.
ItalianLa realtà è che l'Unione europea non si è dotata di uno strumento per farlo.
The reality is that the European Union has not given itself the facility with which to do that.
ItalianSarebbe un bene per l'Europa, già dotata dell'euro e del mercato unico.
This will benefit a Europe that has the euro and the internal market.
ItalianPrimo, la strategia per l'occupazione deve essere dotata di una dimensione sociale più marcata.
First of all, the Employment Strategy must be given a much stronger social dimension.