αγγλική μετάφραση του όρου «Di mese in mese»

IT

«Di mese in mese» Αγγλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Di mese in mese».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Di mese in mese» στα αγγλικά

di ουσιαστικό
English
di επίρρημα
English
di μετοχή
dire ρήμα
mese ουσιαστικό
in επίρρημα
English
in μετοχή
English
In
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Di mese in mese» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianDi mese in mese il loro nervosismo si accresce.
ItalianSignora Presidente, come hanno rilevato numerosi colleghi, il ritmo dell'allargamento varia da paese a paese e di mese in mese.
Madam President, as many colleagues have pointed out, the pace of enlargement varies from country to country and month by month.
Italian   – Signor Presidente, l’affidabilità delle forniture energetiche all’Unione europea si riduce di mese in mese, mentre cresce la nostra dipendenza dalle importazioni di energia.
   – Mr President, the reliability of energy supplies to the European Union is dwindling with each passing month as our reliance on imported energy grows.
Italian   – Signor Presidente, l’ affidabilità delle forniture energetiche all’ Unione europea si riduce di mese in mese, mentre cresce la nostra dipendenza dalle importazioni di energia.
   – Mr President, the reliability of energy supplies to the European Union is dwindling with each passing month as our reliance on imported energy grows.
ItalianNon esiste ancora un’opinione pubblica europea comune, ma nel mio paese, l’Estonia, ad esempio, il sostegno per l’Unione europea è cresciuto di mese in mese dopo l’adesione.
There is no common European public opinion yet, but in my home country Estonia, for example, support for the EU has grown with every month since Estonia’s accession.
ItalianAbbiamo quindi dovuto constatare, con preoccupazione, che il regolamento n. 1408/71 si rivelava sempre più inadeguato e che la sua revisione e semplificazione venivano rimandate di mese in mese.
We were concerned to note, however, that Regulation 1408/71 was becoming less and less appropriate, and that every month saw further postponement of moves to modernise and simplify it.
ItalianAbbiamo quindi dovuto constatare, con preoccupazione, che il regolamento n.1408/ 71 si rivelava sempre più inadeguato e che la sua revisione e semplificazione venivano rimandate di mese in mese.
This is a serious situation, for freedom of movement is one of the truly fundamental principles of the European Union.This is what enables EU citizens to move, reside and work without obstruction.

Αλλα λόγια

Italian
  • Di mese in mese

Ακόμα περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.