αγγλική μετάφραση του όρου «darsi da fare»

IT

«darsi da fare» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
darsi da fare [παράδειγμα]
EN
volume_up
darsi da fare {αυτοπ.ρ.}
IT

darsi da fare [παράδειγμα]

volume_up

Παραδείγματα χρήσης του όρου «darsi da fare» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

ItalianCiò non esclude che anche i privati possano, anzi debbano, darsi da fare.
ItalianLe autorità giudiziarie di entrambi i paesi devono darsi da fare urgentemente.
ItalianSarà difficile, occorre darsi da fare, ma siamo pronti a farlo.
It will be difficult, we will have to pull together, but that is only to be expected.
ItalianTutto partì da un gruppetto di persone che decisero di darsi da fare.
ItalianIn proposito sollecitiamo sia l'Ufficio sia la Commissione a darsi da fare in tal senso.
ItalianL’Unione deve darsi da fare per definire rapidamente una politica di immigrazione coerente ed efficace.
It must act quickly to establish a consistent and effective immigration policy.
ItalianL’ Unione deve darsi da fare per definire rapidamente una politica di immigrazione coerente ed efficace.
It must act quickly to establish a consistent and effective immigration policy.
ItalianSebbene la soluzione sia semplice, è evidente che gli Stati membri devono ancora darsi da fare per imporla.
Although the solution is simple, clearly, the Member States still have to impose it.
Italianè pertanto impellente darsi da fare sulla questione, in quanto esistono varie soluzioni possibili.
It is therefore urgent to break the stalemate on this issue, as there are many possible solutions.
ItalianVorrei concludere dicendo che esorto il Parlamento europeo a darsi da fare su tale questione.
I wish to conclude by saying this: I encourage the European Parliament to push out the boat on this issue.
ItalianInvito la Commissione a darsi da fare, a sottoporre proposte al Consiglio e invito quest'ultimo a prendere provvedimenti.
Commissioner, do something, put proposals to the Council and make it take action.
ItalianOccorrerebbe darsi da fare anche per quanto concerne nuove prospezioni per gli idrocarburi nelle zone offshore.
More needs to be done too concerning further prospecting for hydrocarbons in offshore areas.
ItalianHa sentito gli interventi dei membri del Parlamento e adesso la prego quindi di darsi da fare per trovare una soluzione.
You have heard what the Members have said. Please now get on with trying to sort it out.
ItalianPerdinci, ora devono darsi da fare e subito.
ItalianTutta la Commissione può iniziare a darsi da fare con i dieci punti contenuti nella risoluzione sul discarico!
The entire Commission can start by addressing the ten points in the resolution with regard to the discharge.
ItalianE bisogna darsi da fare per cambiare questa cosa.
ItalianA ogni stagione, gli stilisti devono darsi da fare per tirare fuori quell'idea favolosa che tutti adoreranno.
Every season, these designers have to struggle to come up with the new fabulous idea that everybody's going to love.
ItalianVal la pena di darsi da fare a tal fine.
ItalianQuesto Parlamento cercherà di darsi da fare.
ItalianDov'è che andremmo a rimetterci qualora le aziende decidessero che non è il caso di darsi da fare per avvalersi di questa direttiva?
So where would we lose out if companies decided that they were not going to bother to use this directive?

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «darsi da fare» στα αγγλικά

darsi
darsi ρήμα
da μετοχή
fare ρήμα