αγγλική μετάφραση του όρου «comprato»

IT

«comprato» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
comprato {αρσ.επιθ.}
volume_up
comprato {παθ.μετ.}
volume_up
comperare {μεταβ.ρ.}
volume_up
comprare {μεταβ.ρ.}
EN
EN
IT

comprato {αρσενικό επίθετο}

volume_up
comprato (επίσης: curva, corrotta, corrotto, comprata, curvo, disonesta, disonesto)
comprato (επίσης: rilevato, acquisito)
Questa è l'unica maniera in cui la Bielorussia potrà evitare di essere comprata da capitale russo controllato politicamente.
This is the only way in which Belarus will escape being bought out by politically controlled Russian capital.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «comprato» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

ItalianAd ogni modo, il comprato solleva una serie di questioni che devono essere chiarite.
However, this sector raises a number of issues which need to be clarified.
ItalianAnche se la Deutsche Bahn ha comprato Transfesa sta comunque registrando grandi difficoltà.
Even though Deutsche Bahn has bought Transfesa, it is still having a difficult time.
ItalianOra, per far tutto cio' -- con le vostre tasse, grazie -- ho comprato tutte queste macchine.
Now, to do that -- with your tax dollars, thank you -- I bought all these machines.
ItalianAbbiamo comprato un vaccino, ne avrete sentito parlare, prodotto dalla Sanofi-Aventis.
Now we did purchase a vaccine, you've probably all heard about it, made by Sanofi-Aventis.
ItalianNon gli avete comprato un computer da 100 dollari, gli avete comprato il miglior computer.
ItalianAbbiamo comprato l'Alaska noi Americani abbiamo comprato l'Alaska nel 1850.
ItalianCon molta praticità abbiamo tutti comprato un pantalone, l'abbiamo indossato e detto: "Grazie.
We all very matter of factly bought a pair of pants, put them on and said, "Thank you.
ItalianHa fatto 15,:,000 dollari in contanti e ha comprato la casa nella quale sono cresciuta.
Italian(Risate) Per cui anche con questo caveat, sapevo che qualcuno avrebbe comprato i naming rights.
(Laughter) So even with that caveat, I knew that someone would buy the naming rights.
ItalianDel resto non dico neanche che lei sia stato comprato dall'industria dell'ingegneria genetica.
In any case, I am not saying that you have been bought by the gene technology industry.
ItalianEcco perché sono uscito e ho comprato un best-seller sugli affari.
ItalianFino a che il lotto vicino fu comprato dal nostro cliente.
And he said that he was going to do an apartment block next to a parking structure.
ItalianHo comprato anche dei granchi da quelle parti, ed alcuni chitlin al Safeway di Emoryville.
And I bought some crabs too right around there, and some chitlins at the Safeway in Emoryville.
ItalianAlla sinistra è la schifezza -- la replica che ho comprato su eBay.
ItalianDevo anche dirle, onorevole Staes, che quando ho comprato la casa la linea ferroviaria c’era già.
Mr Staes, I must also tell you that when I bought the house the railway track was already there.
ItalianVogliamo che la gente possa vivere nelle case che ha comprato.
ItalianE non avevo fatto niente di speciale, non l'avevo portato a Disney World né gli avevo comprato una Playstation.
I hadn't done anything, hadn't taken him to Disney World or bought him a Playstation.
ItalianCosì le abbiamo comprato una jeep e quell'anno ha salvato 4,:,500 ragazze dalla mutilazione.
So we bought her a Jeep. ~~~ And in the year that she had the Jeep, she saved 4,500 girls from being cut.
ItalianUn loro cliente aveva chiesto chi avrebbe comprato case in quel quartiere in futuro.
They were basically asked by one of their clients who was going to buy houses in that neighborhood in the future.
Italianho comprato questo vestito in saldo ma non è stata una buona spesa

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «comprare»:

comprare