αγγλική μετάφραση του όρου «colmare»

IT

«colmare» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
colmare {μεταβ.ρ.}
IT

colmare [colmo|colmato] {μεταβατικό ρήμα}

volume_up
Tali sovvenzioni sono destinate a colmare il deficit di bilancio, equivalente al 14 per cento del PIL.
This aid is intended to cover the budget deficit equivalent to 14% of GDP.
E'necessario un impegno politico e finanziario continuativo per colmare il divario tra retorica e realtà.
It requires a sustained political and financial commitment to cover the gap between rhetoric and reality.
E' necessario un impegno politico e finanziario continuativo per colmare il divario tra retorica e realtà.
It requires a sustained political and financial commitment to cover the gap between rhetoric and reality.
Pertanto, gli emendamenti socialisti tendono proprio a colmare tale lacuna.
Therefore, the socialist amendments aim to fill this particular gap.
I nostri principali obiettivi erano colmare le lacune ed eliminare le ambiguità.
Our main objectives were to fill the gaps and to eliminate ambiguities.
Apprezzo dunque l'iniziativa assunta dalla Commissione europea per colmare tale lacuna.
I therefore welcome the European Commission's initiative to fill the gap.
colmare (επίσης: dare in abbondanza)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «colmare» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

ItalianCome colmare le necessità delle piccole e medie imprese in materia di ricerca?
How are we to deal with small and medium-sized enterprises’ need for research?
ItalianNon possiamo però accontentarci di colmare le lacune giuridiche di volta in volta.
Nevertheless, we cannot be content with closing the legal gaps on an ad-hoc basis.
ItalianLa commissione per l'ambiente ha presentato un emendamento per colmare quella lacuna.
An amendment from the Committee on the Environment intends to close this loophole.
ItalianPenso che nel prossimo futuro si dovranno colmare altri vuoti legislativi.
In my opinion, more loopholes in the legislation will need to be filled in future.
ItalianI nostri principali obiettivi erano colmare le lacune ed eliminare le ambiguità.
ItalianColmare questa lacuna andrebbe a vantaggio di tutti i cittadini europei.
Rectifying this shortcoming would be in the interest of all European citizens.
ItalianLa proposta della Commissione intende colmare una grave lacuna, e di questo ci rallegriamo.
The Commission's proposal seeks to close a loophole, and that is to be welcomed.
ItalianOvviamente, è sempre possibile migliorare le norme in vigore e colmare eventuali lacune.
Naturally, it is always possible to improve the rules in force and to plug any gaps.
ItalianEsse servono spesso a colmare le lacune dell'azione delle autorità pubbliche.
They often serve to bridge the gaps in the activity of local and national administrations.
ItalianApprezzo dunque l'iniziativa assunta dalla Commissione europea per colmare tale lacuna.
ItalianLe relazioni che presentiamo sono volte a colmare talune lacune del sistema.
ItalianPerciò sto cercando di colmare questa lacuna tra questa idea e questa melodia.
ItalianDobbiamo colmare questo e lo Spazio europeo della ricerca va nella direzione giusta.
We have to close this gap, and the European Research Area is a step in the right direction.
ItalianPertanto, gli emendamenti socialisti tendono proprio a colmare tale lacuna.
ItalianQuest'anno non siamo stati in grado di colmare la nostra quota a causa della crisi della BSE.
We have not been able to fill our quota this year because of the BSE crisis.
ItalianPer loro, credo che l'arte e i film possano forse colmare il divario, come anche la simulazione.
There I think that the arts and film can perhaps fill the gap, and simulation.
ItalianLa strategia ora concepita è un passo gradito volto a colmare il divario.
ItalianL’obiettivo più importante deve quindi essere quello di colmare il divario.
ItalianCome colmare però il divario fra la retorica politica e il mondo reale?
ItalianVi è poi la situazione immutata del divario retributivo, che non siamo riusciti a colmare.
Then there is the pay gap that remains unchanged and which we have been unable to bridge.

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «colmare»:

colmare