ιταλική μετάφραση του όρου «médicos»


Μήπως εννοείτε médico
ES

«médicos» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
médicos {πληθ.αρσ.}
IT
volume_up
médicos {πληθ. αρσ.επιθ.}
IT

ES médicos
volume_up
{πληθυντικός αριθμός αρσενικού γένους}

médicos
volume_up
medici {πληθ.αρσ.}
Tomaron a un grupo de médicos y les presentaron un caso de estudio de un paciente.
Fondamentalmente hanno preso un gruppo di medici.
Aquí, otra vez, vemos que África tiene una cantidad desproporcionada de médicos.
E qui, di nuovo, vediamo che l'Africa ha un numero sporporzionatamente basso di medici.
En hospitales, para nuevos instrumentos médicos; en calles para control de tráfico.
Negli ospedali, per nuovi strumenti medici; nelle strade, per controllare il traffico.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «médicos» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishPor ejemplo, hay médicos en China que creen que su obligación es mantenerte sano.
Per esempio, ci sono dottori in Cina che credono che il loro lavoro sia mantenervi sani.
SpanishNo le dejemos esta tarea a los especialistas, médicos y enfermeras.
Perciò non lasciate fare solo agli specialisti, ai dottori ed alle infermiere.
SpanishSe les paga como miembros profesionales del equipo de salud, como a los médicos y enfermeras.
Vengono pagate come il personale sanitario, proprio come i dottori e gli infermieri.
SpanishTambién intento desafiarme a mi mismo a hacer cosas que los médicos clasifican como imposible.
Cerco anche di mettermi alla prova facendo cose che i dottori dichiarano impossibili.
SpanishEl porcentaje de familias trabajadoras sin servicios médicos ha aumentado un cuatro por ciento.
La percentuale delle famiglie lavoratrici senza assistenza medica è aumentata del 4%.
SpanishY lo que puedo decir es que en el 2016, los médicos no irán por ahí con estetoscopios.
E quello che io posso dirvi è che nel 2016 i dottori non andranno più in giro con gli stetoscopi.
SpanishY no creo que mis médicos entiendan realmente esta parte de la ecuación.
SpanishFueron médicos sabios, medicina avanzada y cirujanos que sabían qué hacer con sus manos.
Erano i saggi dottori e la medicina avanzata ed i chirurghi che sanno cosa fare con le loro mani.
SpanishOkey, la número uno es que debemos enseñarles a los médicos el valor de la información geográfica.
Ok, la prima è che dobbiamo insegnare ai dottori il valore delle informazioni geografiche.
SpanishHace 20 años los médicos me hubieran amputado la pierna; había un 15% de supervivencia.
20 anni fa, i dottori mi avrebbero tagliato la gamba e sperato, e il tasso di sopravvivenza era del 15%.
SpanishY no eran los médicos los que nos decían esto; eran los habitantes de las aldeas quienes nos lo decían.
E non è stato un dottore a dircelo; ma sono stati gli abitanti del luogo con cui stavamo.
SpanishPor eso médicos y enfermeras las consideran expertas.
Perciò i dottori e gli infermieri le considerano delle esperte in materia.
SpanishMis médicos en la Clínica Mayo me recomendaron no tomar el viaje hacia acá para esta — para estar aquí.
Il mio dottore alla Mayo Clinic mi ha sollecitato a non fare questo viaggio, per essere qui.
SpanishAhora, médicos y enfermeras también son entrenados.
Ora anche i dottori e gli infermieri frequentano corsi di aggiornamento.
SpanishPero a veces somos sólo 5 médicos y 16 enfermeros y atender a todos nos deja físicamente agotados.
Ma a volte noi dottori siamo solo in 5, con 16 infermiere, e visitarli tutti è fisicamente estenuante.
SpanishY ellos crearon esto llamado la tabla de datos medicos.
SpanishY yo les pido, en cinco palabras, por favor, para mejorar los servicios médicos: Dejen que los pacientes ayuden.
E io vi chiedo tre parole, per favore, per migliorare la sanità: Fatevi aiutare dai pazienti.
SpanishEstos índices de empeoramiento de la sanidad o de los estudios médicos en África requieren una nueva mirada.
Il peggioramento degli indici della sanità o degli studi sanitari in Africa richiede un nuovo look.
SpanishLos médicos del templo escuchó estas palabras muy bien.
SpanishSi uno premiara a los médicos por hacer más tratamientos como en el sistema actual, harían más.
Se ricompensiamo i dottori perché facciano più interventi -- che è poi il sistema attualmente in uso -- ne faranno di più.

Αλλα λόγια

Spanish

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Αγγλο-ελληνικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .