γερμανική μετάφραση του όρου «abril»

ES

«abril» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
abril {αρσ.}
DE
ES

abril {αρσενικό}

volume_up
abril
A finales de abril de 2001, 143 presos de la cárcel de Gjakova fueron liberados.
Ende April 2001 wurden 143 Häftlinge aus dem Gefängnis in Gjakove freigelassen.
El 13 de abril de 2000, Parlamento decidió aplazar la aprobación de la gestión.
April 2000 aufgeschoben.
Nos hemos hecho a la idea de que aprobaremos el paquete integrado entre abril y mayo.
Wir sind darauf eingerichtet, daß wir das Gesamtpaket im April/Mai verabschieden.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «abril» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishA finales de abril de 2001, 143 presos de la cárcel de Gjakova fueron liberados.
Ende April 2001 wurden 143 Häftlinge aus dem Gefängnis in Gjakove freigelassen.
SpanishEl 13 de abril de 2000, Parlamento decidió aplazar la aprobación de la gestión.
Die Haushaltsentlastung 1998 wurde vom Parlament am 13. April 2000 aufgeschoben.
SpanishEl Dictamen se publicó en la dirección del BCE en Internet el 28 de abril de 2005.
Die Stellungnahme wurde am 28. April 2005 auf der Website der EZB veröffentlicht.
SpanishLas actuales sanciones contra el régimen de Myanmar expirarán el 29 de abril.
Die gegenwärtigen Sanktionen gegen das birmanische Regime laufen am 29. April aus.
SpanishSuecia tiene garantizado un modelo en el compromiso que alcanzamos en abril de 2004.
Das schwedische Modell wird in dem im April 2004 erzielten Kompromiss garantiert.
SpanishNos hemos hecho a la idea de que aprobaremos el paquete integrado entre abril y mayo.
Wir sind darauf eingerichtet, daß wir das Gesamtpaket im April/Mai verabschieden.
SpanishPara el 30 de abril de 2003 esperamos un informe de la Comisión a este respecto.
Dazu erwarten wir bis zum 30. April 2003 einen Bericht von der Kommission.
SpanishEn su reunión del 14 de abril, el Consejo aprobó las siguientes conclusiones:
Auf seiner Tagung vom 14. April nahm der Rat folgende Schlussfolgerungen an:
SpanishCon ella se crea un diagrama para febrero y abril, para los registros 2 y 4.
Sie erstellen hiermit ein Diagramm für Februar und April, für Regale 2 und 4.
SpanishSi no me equivoco, el 16 de abril se celebró un Consejo de Cooperación en Luxemburgo.
Seit dem 10. April aber hat es verschiedene Treffen auf Ministerebene gegeben.
SpanishEl 9 de abril de 2003 votamos en esta Asamblea sobre los tratados de adhesión.
Am 9. April 2003 haben wir hier in diesem Hause über die Beitrittsverträge abgestimmt.
SpanishDiez Estados miembros se unieron a esta acción legal entre enero y abril de 2001.
Zehn Mitgliedstaaten schlossen sich im Zeitraum von Januar bis April 2001 der Klage an.
SpanishMordechaï  Vanunu fue puesto en libertad condicional en abril del año pasado.
. Herr Mordechaï Vanunu wurde im April vergangenen Jahres unter Auflagen freigelassen.
SpanishLa Comisión presentará en abril sus propuestas para las nuevas acciones específicas.
Die Kommission muß ihre Vorschläge für neue Zielvorhaben im April vorlegen.
SpanishEl deber de la Comisión es presentar una propuesta al Consejo antes del 20 de abril.
Die Kommission muß dem Rat bis zum 20. April einen Vorschlag unterbreiten.
SpanishHoy, 13 de abril de 2000, es un día especial, el día del llamado " proceso ".
Heute - der 13. April 2000 - ist ein besonderer Tag, der Tag des sogenannten Prozesses.
SpanishSe ha pedido a la Mesa que prepare un informe para el Parlamento en abril a más tardar.
Es wurde aufgefordert, bis zum April dem Parlament einen Bericht vorzulegen.
SpanishMi observación final es la de que el Consejo se propone aprobarlo el 7 de abril.
SpanishPor esto, igual que en abril, yo apoyo que se conceda la aprobación de la gestión.
Spanish¿No podríamos aplazarla hasta el período parcial de sesiones de abril en Estrasburgo?
Könnten wir sie nicht bis zur Plenartagung im April in Straßburg vertagen?