γαλλική μετάφραση του όρου «del»

ES

«del» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
del {αρθ.}
FR
FR

«délatrice» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
déliée {θηλ.επιθ.}
ES
volume_up
délié {αρσ.επιθ.}
ES

del {άρθρο}

volume_up
del
SEM.DEL.AÑO calcula la semana del año según el valor de fecha interno.
Calcule le numéro de la semaine pour la valeur de date interne.
El tamaño del Devspace del sistema depende linealmente del tamaño de la base de datos.
La taille du System Devspace dépend linéairement de la taille de la base de données.
Más del 90%, del 99%, del espacio de vida del planeta es océano.
Plus de 90 %, 99 % de l'espace de vie sur notre planète est fait d'océan.
FR

délatrice {θηλυκό}

volume_up
délatrice

Παραδείγματα χρήσης του όρου «del» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishInauguración del sitio transfronterizo del patrimonio mundial del mar de Wadden.
Inauguration du site transfrontalier du patrimoine mondial de la mer des Wadden.
SpanishEl eurodiputado polaco Jerzy Buzek es elegido Presidente del Parlamento Europeo.
Le député européen polonais Jerzy Buzek est élu président du Parlement européen.
SpanishCeremonia de celebración del 40 aniversario en Stralsund 21 junio 2012 Stralsund.
Cérémonie de célébration du 40e anniversaire à Stralsund 21 juin 2012 Stralsund.
Spanish1 - 15 diciembre 2008 Simposio “Raíces del pacífico, Patrimonios e identidades.
1 - 15 décembre 2008 Symposium « Racines du Pacifique, patrimoines et identités.
SpanishPrimera sesión del Consejo de las Comunidades Europeas bajo presidencia alemana.
Première réunion du Conseil des Communautés européennes, présidé par l'Allemagne.
Spanish13:01 Durante las dos primeras rebeliones, mataron a todos los animales del zoo.
13:01 Pendant les deux premières rébellions, ils ont tué tous les animaux du zoo.
SpanishPero la República Democrática del Congo realmente fue la encrucijada de mi alma.
Mais la République Démocratique du Congo a vraiment été le tournant dans mon âme.
SpanishSi elige " ninguna " se eliminará la línea del elemento seleccionado del borde.
Sélectionnez " Aucune " pour supprimer la ligne de l' élément de bordure marqué.
SpanishLas fichas que se incluyen en el diálogo dependen del tipo de diagrama elegido.
Les onglets des boîtes de dialogue sont en fonction du type de diagramme choisi.
SpanishEl presente apartado se aplicará asimismo a las cuentas consolidadas del Banco.
Le présent paragraphe s' applique également aux comptes consolidés de la Banque.
SpanishReunión Internacional de expertos sobre la integridad del Patrimonio Cultural.
Réunion Internationale d’experts portant sur l’intégrité du Patrimoine Culturel.
SpanishComo ministro eminente, trabajó como ayudante del emperador durante medio siglo.
As an eminent chancellor, he served as a helper of the emperor for half a century.
SpanishReunión del grupo de trabajo de expertos en la conservación del sitio de Bamiyan
Réunion du groupe de travail d’experts pour la préservation du site de Bamiyan
SpanishEl espacio atlántico representa una vía marítima entre la UE y el resto del mundo.
L’espace atlantique constitue une voie maritime entre l’UE et le reste du monde.
SpanishY me gustaría que presten atención a la forma del témpano y su línea de flotación.
Et j'aimerais que vous observiez la forme de l'iceberg et sa position sur l'eau.
SpanishY la teoría de la disuasión es una teoría muy simple del comportamiento humano.
La théorie de la dissuasion est une théorie du comportement humain très simple.
SpanishEstán desarrollando un software de entrenamiento del entorno en sus universidades.
Elle est en train de développer un logiciel de formation pour leurs universités.
Spanish6:53 Veo... siempre me remueve el corazón una foto del Dr. Martin Luther King Jr.
6:53 -- Ça réchauffe toujours mon cœur -- une image de Dr. Martin Luther King Jr.
SpanishUna pulsación larga abrirá el submenú para la selección del tipo de documento.
Un clic prolongé permet d' ouvrir le sous-menu de sélection du type de document.
SpanishPulse aquí para aplicar en la hoja el contenido modificado del campo de entrada.
Cliquez sur ce bouton pour reprendre les données du champ de saisie dans la table.