αγγλική μετάφραση του όρου «trabajar duro»

ES

«trabajar duro» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
trabajar duro {αμεταβ.ρ.}

ES trabajar duro
volume_up
{ρήμα}

1. γενικός

trabajar duro
trabajar duro (επίσης: trabajar demasiado)
volume_up
to hustle {αμεταβ.ρ.} [καθ.λόγος] (work energetically)
trabajar duro
volume_up
to toil {αμεταβ.ρ.} [ποιητ.] (work)

2. Λατινική Αμερική

trabajar duro (επίσης: sudar tinta, pencar)
volume_up
to slog away {ρ.} [καθ.λόγος]

Παραδείγματα χρήσης του όρου «trabajar duro» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanish“Si vienes, recibirás descanso pero tendrás que trabajar duro para llegar a mí.”
SpanishEn materia de voluntad política, tenemos que trabajar más duro para lograr una mayor coherencia.
In terms of political will, we must work harder to achieve more consistency.
SpanishTenemos que trabajar por ella, tenemos que trabajar aún más duro por ella.
SpanishEspero que lo hagamos, y pienso trabajar muy duro para que así sea.
SpanishHay mucho en juego aquí y tendremos que trabajar muy duro y muy rápido en los próximos días y semanas.
There is a lot at stake here and we shall have to work very hard and very fast in the coming days and weeks.
SpanishTenemos que trabajar duro en esos aspectos para reforzar la capacidad comercial y de exportación de los países.
We must work hard on those aspects in order to reinforce the countries’ export and trading capacity.
SpanishEllo exigirá trabajar duro, pero merecerá la pena.
SpanishEs necesario trabajar duro tras un periodo de recesión.
SpanishCreo que todos debemos trabajar muy duro para lograr que se apruebe este nuevo tratado.
It is the Commission’ s responsibility, it is the Council’ s responsibility and it is the European Parliament ’ s responsibility.
SpanishTenemos que superar los tiempos difíciles, pero hemos de trabajar más duro para que la carga se reparta de manera justa.
We have to go through difficult times, but we need to work harder for the load to be spread fairly.
SpanishEvidentemente, Grecia también tendrá que trabajar muy duro y llevar a cabo reformas que aún no ha aplicado hasta la fecha.
Clearly, then, Greece will have to work hard and implement reforms it has not implemented to date.
Spanish¿Por qué iban los médicos a enviar a una profesora a trabajar tan duro con un chico del que no pensaban que sobreviviría?
Why would doctors send a teacher to work so hard with a boy whom they did not believe would survive?
SpanishTendremos que volver a trabajar duro juntos de nuevo.
SpanishQue se preparen para trabajar duro, para crecer en todos los sentidos (mental y físicamente) y para enfrentarse a muchos retos.
Be prepared for a lot of hard work, a lot of growth (mentally and physically) and a lot of challenges.
SpanishLa Comisión debe trabajar duro en ese ámbito.
SpanishNo sé si es mucho esperar, pero la Unión Europea debe trabajar duro para conseguir esa coexistencia pacífica.
I do not know if this is too much to hope for, but we in the European Union must work hard to establish such a peaceful coexistence.
SpanishTenemos que trabajar duro en esos aspectos para reforzar la capacidad comercial y de exportación de los países.
This is certainly what the EU hopes, but difficult concessions on some products will still have to be made, even in the best of circumstances.
SpanishAunque no sea una democracia liberal, Rusia debe convertirse en un Estado previsible y fiable, y Europa debe trabajar duro para conseguirlo.
Even though it is not a liberal democracy, Russia must be a predictable and reliable state, and Europe must work hard to that end.
SpanishUsted ha hablado de parecer joven: como sabemos por las referencias que ha mencionado, hay muchas formas de parecer joven, y puede que trabajar duro solo sea una de ellas.
I dreamt that Mr Berlusconi, President of the Italian Government, had a halo and so I can call him San Berlusconi.
SpanishContinuará siéndolo y nosotros, los miembros del Parlamento, tenemos que trabajar duro para asegurarnos de que ese va a ser nuestro camino de ahora en adelante.
It shall continue to do so and we parliamentarians must work hard to ensure that that is the way it is going to be from now on.