αγγλική μετάφραση του όρου «técnico»

ES

«técnico» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
técnico {αρσ./θηλ. επιθ.}

ES técnico
volume_up
{αρσενικό}

1. γενικός

técnico (επίσης: mecánico)
volume_up
technician {ουσ.}
Pídale al técnico del servicio de cable que verifique la calidad de la señal de cable.
Ask the cable technician to check on the quality of the cable signal.
(Normalmente, un técnico del proveedor de cable digital realiza este paso).
(This step is usually performed by a technician from your digital cable provider.)
Le enviaremos un técnico para que pueda participar en la votación.
We will send a technician so that you will be able to participate in the vote.
técnico (επίσης: ingeniera)
volume_up
engineer {ουσ.} [αγγλ.] (for maintenance)
El servicio de soporte técnico está disponible a todas horas a través de un ingeniero de habla inglesa con un servicio de intérprete.
At all hours, technical support is available via an English-speaking engineer with an interpreter service.
técnico (επίσης: técnica, reparador)
volume_up
repairer {ουσ.}
técnico (επίσης: técnica, mecánico)
volume_up
repairman {ουσ.}

2. αθλήματα

técnico (επίσης: seleccionador)
volume_up
coach {ουσ.} [αμερ.]
En primer lugar, la inclusión de los limitadores de velocidad instalados en camiones y autocares como parte de la inspección técnica de vehículos de motor y sus remolques.
Firstly, the inclusion of checks on speedlimitation devices installed in lorries and coaches in roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers.
técnico (επίσης: seleccionador)
volume_up
manager {ουσ.} [αγγλ.]
Hay carencia de gerentes, de médicos, de maestros y de técnicos.
There is a shortage of managers, doctors, teachers and technicians.
El personal de este departamento está compuesto por directores de productos, especialistas en productos, ingenieros de asistencia técnica, redactores técnicos, etc.
The staff working in this department are Product Managers, Product Specialists, Support Engineers, Technical Writers etc.
técnico (επίσης: míster)
volume_up
trainer {ουσ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «técnico» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishWindows es publicado por Microsoft, tiene su debida licencia y soporte técnico.
Genuine Windows is published by Microsoft, properly licensed, and supported.
SpanishEste tema es muy complejo y delicado, desde el punto de vista legal, técnico y político.
This is a very complex and sensitive issue, legally, technically and politically.
Spanishactualizar a Windows 7 lo que te garantiza soporte técnico hasta el año 2020.
Support for Windows XP with Service Pack 2 (SP2) ended on July 13, 2010.*
SpanishPara obtener más información, busque "Windows XP Mode" en Ayuda y soporte técnico.
For more information, search for "Windows XP Mode" in Help and Support.
SpanishPara obtener más información acerca de las redes, busque "red" en Ayuda y soporte técnico.
For more information about networks, search for "network" in Help and Support.
SpanishEn primer lugar: el desarrollo técnico ulterior.
Two problems concern us today, the first being advances in technology.
SpanishEn vista de ello, no sé si la enmienda es viable desde un punto de vista técnico.
In this light, I do not know if the amendment is technically viable.
Spanishorden económico y técnico, pero más que todo de orden éticoespiritual
technological in character, but it is more specifically an ethical, spiritual
SpanishEn los demás aspectos técnico-presupuestarios, puedo suscribir el Informe Swoboda.
SpanishPara obtener más información, busque "copia de seguridad" en Ayuda y soporte técnico.
For more information, see Troubleshoot Windows installation problems.
SpanishPara obtener más información acerca de Bluetooth, busque "Bluetooth" en Ayuda y soporte técnico.
For more information about Bluetooth, search for "Bluetooth" in Help and Support.
SpanishPara obtener más información, busque "Restaurar sistema" en Ayuda y soporte técnico.
SpanishLa Ayuda y soporte técnico de Windows es el sistema de ayuda integrado de Windows.
SpanishPara obtener más información, busque "Ayuda y soporte técnico para "Windows Anytime Upgrade".
For more information, search Help and Support for "Windows Anytime Upgrade."
SpanishAsimismo, busque "Agregar un dispositivo o un equipo a una red" en Ayuda y soporte técnico.
Also, search Help and Support for "Add a device or computer to a network."
SpanishDesgraciadamente, son poco factibles desde un punto de vista técnico.
I myself would really like to see Amendments Nos 3 and 5 put into effect.
SpanishPara obtener más información, busque "Centro de movilidad de Windows" en Ayuda y soporte técnico.
For more information, search for “Windows Mobility Center” in Help and Support.
SpanishEl soporte técnico para Windows Vista sin ningún Service Pack finalizó el 13 de abril de 2010.
Support for Windows Vista without any service packs ended on April 13, 2010.
SpanishLas futuras negociaciones serán muy exigentes desde el punto de vista técnico y político.
Future negotiations will be technically and politically very demanding.
SpanishPara obtener más información, busque "grupo en el hogar" en Ayuda y soporte técnico.