αγγλική μετάφραση του όρου «supervisar»

ES

«supervisar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
supervisar {μεταβ.ρ.}

ES supervisar
volume_up
[supervisando|supervisado] {ρήμα}

Proponemos la adopción de una plataforma para supervisar la aplicación del Pacto.
We propose the adoption of a platform to monitor the implementation of the Pact.
Estamos permanentemente dispuestos a supervisar y examinar esas condiciones.
We are constantly willing to monitor and to examine these conditions.
En el Parlamento Europeo vamos a supervisar con detenimiento estas elecciones.
We in the European Parliament are going to monitor these elections closely.
supervisar (επίσης: fiscalizar, supervigilar, maestrear)
Otra de sus responsabilidades es supervisar la estrategia web de Flaine.
Others responsibilities are to oversee Flaine’s web strategy.
Su tarea consiste asimismo en supervisar el uso de los fondos y la ejecución general del presupuesto.
Its task is also to oversee the use of funds and the budget's general implementation.
It is the Commission that is to administer and oversee these rules.
supervisar (επίσης: vigilar)
volume_up
to invigilate {μεταβ.ρ.} [αγγλ.] (examination)
supervisar
volume_up
to police [policed|policed] {μεταβ.ρ.} (monitor)
Por lo tanto, ¿cómo va a supervisar las nuevas normas en esta Cámara?
Therefore, how will he police the new rules in this House?
Therefore, how will he police the new rules in this House?
Mi tercer punto es preguntar quién va a supervisar la aplicación de este reglamento especial en nuestras carreteras.
My third point is to ask who would police this proposed differentiated regulation on our roads?
supervisar
volume_up
to superintend {μεταβ.ρ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «supervisar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishHa estado a cargo de supervisar que se impulsara el Tratado constitucional.
You have been in charge of overseeing that the Constitutional Treaty was pushed through.
SpanishMis servicios tienen encomendada la tarea de supervisar su cumplimiento.
My departments have the task of monitoring observance of these restraints.
SpanishLos Estados miembros también son responsables de supervisar estos procedimientos.
SpanishAdemás, no existen mecanismos para supervisar las medidas adoptadas.
In addition, there are no mechanisms in place for monitoring the measures adopted.
Spanishque facilita la instalación o la reubicación, por ejemplo, al supervisar
which facilitates installation or relocation, e.g. when monitoring product
SpanishAquí, el Definitorio pudo supervisar los progresos de la reconstrucción en curso.
Here the Definitors were able to review the progress of the reconstruction currently under way.
SpanishEn cuanto a si es mejor supervisar de cerca, la respuesta es que sí.
Regarding whether it is better to have closer monitoring, the answer is yes.
SpanishSupervisar no significa que nos queramos sentar en la mesa de negociación.
Monitoring does not mean that we want to sit at the negotiating table.
SpanishLa Agencia Europea de Seguridad Marítima se encarga de supervisar la seguridad de la navegación.
The European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
SpanishTambién me preocupa la forma en que se van a ejecutar y la forma en que se van a supervisar.
I also have concerns about how they will be implemented and how they will be policed.
SpanishVamos a supervisar muy detenidamente la aplicación de este programa.
We will be monitoring the implementation of this programme very carefully.
SpanishLas disposiciones para supervisar la estabilidad de los mercados financieros son imprescindibles.
The provisions for monitoring the stability of the financial markets are critical.
Spanish- supervisar el mercado independientemente de la industria farmacéutica;
On this basis, I voted in favour of all the amendments which aim to:
SpanishUtilice la función de seguimiento de eventos para supervisar los elementos siguientes:
To find your Event Tracking reports, navigate to the Content section of your reports interface.
SpanishPara conseguirlo, los datos personales se deben proteger estrictamente y supervisar debidamente.
To achieve this, personal data needs to be strictly protected and properly supervised.
SpanishLa responsabilidad de supervisar los mercados financieros no debe recaer principalmente en la UE.
Responsibility for supervising the financial market should not fall mainly to the EU.
SpanishPor otra parte, acojo con satisfacción las medidas para supervisar el control de esta pesquería.
Moreover, I welcome the measures for supervising control of this fishery.
SpanishAdemás de supervisar el sitio con regularidad, también es recomendable realizar las siguientes acciones:
In addition to monitoring your site regularly, we also recommend the following:
SpanishEl comercio en el mercado de valores está organizado de forma complicada y es difícil de supervisar.
They must make mutual concessions and begin to look for common ground and compromise.
SpanishSe trata de algo que se podría supervisar a través de nuestra relación con 78 países ACP.
This is the kind of thing that could be monitored through our ACP relationship with 78 countries.