αγγλική μετάφραση του όρου «someterse a»

ES

«someterse a» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
someterse a {αυτοπ.ρ.}

ES someterse a
volume_up
{ρήμα}

1. γενικός

someterse a (επίσης: doblar la cerviz ante)
volume_up
to truckle to {μεταβ.ρ.} (person)

2. νομική

someterse a (επίσης: acatar, respetar, atenerse a, cumplir con)
Y, señora Presidenta, es evidente que el propio Parlamento ha de someterse a las mismas reglas por lo que también voto a favor del acuerdo.
And because, Madam President, Parliament must clearly abide by the same rules, I too am voting for the agreement.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «someterse a» στα αγγλικά

someterse ρήμα
A ουσιαστικό
English
a ουσιαστικό
English
a μετοχή

Παραδείγματα χρήσης του όρου «someterse a» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEn nuestra opinión, el proceso de ampliación no debería someterse a más retrasos.
In our opinion, there should be no further delay to the enlargement process.
SpanishLas enmiendas deben someterse a compromisos, y a votación, en dicha comisión.
Amendment proposals should first be discussed and then voted on by committee.
SpanishEn el Golfo Pérsico respondió que no al someterse a la guerra norteamericana.
In the Persian Gulf, it said 'no' while, at the same time, accepting the American war.
SpanishEl mercurio es una sustancia sumamente tóxica que debe someterse a controles estrictos.
Mercury is a highly toxic substance which must be subject to strict controls.
SpanishEl uso ilegal de productos fitosanitarios tiene que someterse a un control más estricto.
The illegal use of plant protection products must be more heavily scrutinised.
SpanishEn el Golfo Pérsico respondió que no al someterse a la guerra norteamericana.
In the Persian Gulf, it said 'no ' while, at the same time, accepting the American war.
SpanishTodos los medios deben someterse a los dictados de censura de los partidos.
All the media have to submit to the censorship diktats of the parties.
Spanishperdieron de hecho su soberanía y se les exigió someterse a la voluntad
of Central and Eastern Europe effectively lost their sovereignty and were
SpanishPor último, el programa anual de trabajo debería someterse a votación aquí, en nuestro Pleno.
Finally, the annual work programme should come to a vote here in Parliament.
SpanishPor lo tanto, eso significa que deben someterse a votación dos propuestas.
That means, therefore, that two proposals should be put to the vote.
SpanishEstamos hablando de la información a potenciales clientes que vayan a someterse a esta operación.
We talk about the information to prospective clients undergoing this operation.
SpanishY digo, "nos opondríamos" porque el informe Fernades se va a adoptar sin someterse a votación.
I say 'would' because the Fernandes report is to be adopted without a vote.
SpanishSi hay 12 diputados que se oponen a una enmienda oral, ésta no puede someterse a votación.
If there are 12 Members standing their places against an oral amendment then it cannot be put.
SpanishPor eso las pequeñas instalaciones también deben someterse a la directiva.
SpanishY, naturalmente, los autónomos también deben someterse a ciertas normas.
SpanishEs decir, que todo el mundo tiene que someterse a los valores y apreciaciones norteamericanas.
What it boils down to is that the whole world has to submit to American values and ideals.
SpanishEste registro debe convertirse en un instrumento dinámico y someterse a una evaluación anual.
This register must become a dynamic instrument and one which is assessed on an annual basis.
SpanishA nuestro modo de ver, el deporte es un bien social y no debe someterse a la lógica del beneficio.
In our view, sport is a social commodity and cannot be subject to the profit rationale.
SpanishLos nuevos juguetes deberían someterse a ensayos obligatorios independientes.
SpanishEl Banco Europeo de Inversiones también debe someterse a esas normas.