αγγλική μετάφραση του όρου «sida»

ES

«sida» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
sida {αρσ.}
EN
volume_up
SIDA {αρσ.} [συντομογραφία]
EN
ES

sida {αρσενικό}

volume_up
1. ιατρική
sida
Les recuerdo que las epidemias y el sida están aumentando en esta parte del mundo.
Epidemics and AIDS are on the increase in this part of the world.
La propagación del sida, por lo tanto, está relacionada con la situación de las mujeres.
There is therefore a connection between the spread of AIDS and the status of women.
Lucha contra el VIH/ SIDA, la malaria y la tuberculosis en los países en desarrollo
Combating HIV/ AIDS, malaria and tuberculosis in developing countries

Παραδείγματα χρήσης του όρου «sida» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishLa interminable propagación del VIH/sida debe dejarnos a todos muy preocupados.
The interminable spread of HIV/AIDS is a cause of major alarm to all of us.
SpanishEn el programa no parece ponerse énfasis alguno en la lucha contra el SIDA.
There does not seem to be any emphasis on the fight against AIDS in the programme.
SpanishPermítanme decir primero que, por supuesto, el sida y el VIH no tienen prejuicios.
Can I first say that of course, AIDS and HIV are themselves not prejudiced.
SpanishEn África mueren más personas –sobre todo niños– de malaria que de VIH/sida.
More people in Africa – especially children – die from malaria than HIV/AIDS.
SpanishNo hay margen para la complacencia a la hora de luchar contra el HIV y el SIDA.
There is no room for complacency when it comes to the issue of combating HIV and AIDS.
SpanishSeñor Presidente, en el Norte la gente piensa que en cuanto al SIDA todo se ha acabado.
Mr President, in the North people think it is all over where AIDS is concerned.
SpanishOtro problema que se ha mencionado es la financiación del Fondo de lucha contra el sida.
A further problem that was mentioned is the financing of the Fund against AIDS.
SpanishAdemás, me preocupa el enfoque de la Unión Europea para combatir el sida.
Furthermore, I am concerned about the European Union's approach to combating AIDS.
SpanishAdemás de su magnitud global, el problema del sida es la desigualdad que refleja.
In addition to its global magnitude, the problem with AIDS is the inequality it reflects.
SpanishEn África, mueren cada día 10.000 personas de SIDA, malaria o tuberculosis.
In Africa, 10 000 people die every day from AIDS, malaria or tuberculosis.
SpanishEl tema del Fondo Global para la Salud y contra el SIDA lo han mencionado muchos oradores.
The subject of the Global AIDS and Health Fund was touched upon by many speakers.
SpanishY eso hace más difícil -como ha dicho el Comisario- informar a las personas sobre el sida.
And that makes it hard - as the Commissioner says - to educate people about AIDS.
SpanishEstamos hablando de una generación que no ha conocido un mundo sin sida.
We are talking here of a generation which has not known a world without AIDS.
SpanishLa propagación del sida, por lo tanto, está relacionada con la situación de las mujeres.
There is therefore a connection between the spread of AIDS and the status of women.
SpanishPor ello, en Costa de Marfil han designado una Ministra para SIDA y VIH.
The Côte d'Ivoire, for example, has therefore appointed a Minister for AIDS and HIV.
SpanishLos planes para combatir el VIH/ SIDA no pueden limitarse a los aspectos sanitarios.
SpanishEn cuanto a la salud, el sida mató a tres millones de personas en el año 2000.
SpanishEn el África subsahariana, tres cuartos de la población sufren VIH/sida.
Three quarters of the population suffer from AIDS/HIV in Sub-Saharan Africa.
Spanish¿Cuál es su contribución a la lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria?
SpanishMuestran que el VIH/sida empeora enormemente la difícil situación de los pobres.