αγγλική μετάφραση του όρου «prometer»

ES

«prometer» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
prometer {μεταβ.ρ.}
volume_up
prometer {αμεταβ.ρ.}

ES prometer
volume_up
[prometiendo|prometido] {ρήμα}

prometer (επίσης: presagiar)
Señor Eisma, yo no le puedo prometer que en la próxima sesión haya aquí un aparato.
Mr Eisma, I cannot promise that the equipment will be here for the next session.
There is a tendency to promise a great many things in such programmes.
Realmente no basta con prometer que daremos más ayuda económica.
It is really not enough to promise that we will give more economic aid.
prometer (επίσης: jurar)
volume_up
to plight [plighted|plighted] {μεταβ.ρ.} [αρχαϊσμός] (allegiance, loyalty)
prometer
volume_up
to vouchsafe [vouchsafed|vouchsafed] {μεταβ.ρ.} [ποιητ.] (promise)

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «prometer»:

prometer

Παραδείγματα χρήσης του όρου «prometer» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishNo tiene sentido prometer ayudas financieras si la Comisión no dispone de medios.
It is meaningless to make promises of financial support if you do not have the finance.
SpanishDespués de prometer, el Consejo deja que sea el Parlamento quien cumpla.
Having given undertakings, it then left it to Parliament to deliver on them.
SpanishDebemos considerar qué clase de ética es la de prometer una cosa y hacer otra diferente.
We have to consider the ethics of promising one thing and doing something different.
SpanishNo puedo hacer más y no, no voy a prometer nada en nombre de la Presidencia.
I can do no more than that and, no, I will not give any undertaking on the part of the presidency.
Spanish¿Puede prometer a este Parlamento que esta Unión y esta Comisión también incrementarán sus esfuerzos?
Will he commit this Parliament, this Union, and this Commission to do more as well.
SpanishLa Unión Europea va a prometer a los Estados Unidos el rearme y una cooperación militar estrecha.
The EU is promising the USA rearmament and close military cooperation.
SpanishNo fui a Pristina para prometer que, en lugar de esto, se utilizaría el dinero de los contribuyentes europeos.
He showed considerable courage in visiting trouble spots to try to defuse tensions.
SpanishLos políticos hemos subido el listón al prometer resultados.
SpanishAdemás, Tayikistán todavía no puede prometer que cumplirá sus compromisos de pago con la Unión.
Moreover, Tajikistan is not yet able to guarantee that it will meet its payment obligations to the Union.
SpanishDeberíamos dar las gracias también a Turquía por haber tenido la valentía de ayudarnos a prometer el envío de tropas.
We should also thank Turkey for having the courage to help us in committing troops.
SpanishMe cuidaré mucho de prometer nada con respecto al resultado de la revisión del Reglamento financiero.
I am very prudent in not promising what could come out of the review of the Financial Regulation now.
Spanishveré lo que puedo hacer, pero no puedo prometer nada
SpanishPero pienso también en los privilegios comerciales que se le pueden prometer a Milosevic en el caso de que colabore.
But I am also thinking of the trade preferences which might be promised to Milosovic if he cooperates.
SpanishTengo la impresión, señor Presidente, que el ciudadano no puede estar satisfecho con lo que usted hoy vuelve a prometer.
I have the feeling, Mr Santer, that your fresh promises today will not satisfy any of our citizens.
SpanishLa UE acaba de prometer una contribución de 1.500 millones de euros en ayuda al Afganistán para cinco años en la Conferencia de Tokyo.
The EU has just pledged EUR 1.5bn in aid to Afghanistan over five years at the Tokyo Conference.
SpanishAntes de prometer ayudas en nombre de la Unión Europea, tal vez sería mejor verificar si hay recursos para cumplir esas promesas.
Before aid is promised in the name of the European Union, it would perhaps be in order to check whether the promises can be kept.
SpanishQuiero dar las gracias a la Comisión de Transportes y Turismo por enfrentarse a este problema y a la Comisión por prometer tratarlo.
I would like to thank the Committee on Transport for taking ownership of this issue and the Commission for promising to deal with it.
SpanishQuiero prometer a Su Señoría que la Presidencia hará todo lo que pueda para impulsar la solidaridad que manifiesta en su pregunta.
I want to assure the honourable Member that the presidency will do everything it can to advance the sympathies expressed in his question.
SpanishDicho esto, queremos prometer nuestro apoyo al ponente, que ya nos ha presentado muchos informes sobre navegación interior.
We should first of all assure the rapporteur, who has already prepared many reports on inland waterways for us, that he once again has our support.
SpanishEl Gobierno finlandés también ha dado buen ejemplo en este caso al prometer que aportará la cantidad de 70 millones de euros en un período de siete años.
The Finnish Government too has set a good example here, promising to contribute EUR 70 million over a seven-year period.