αγγλική μετάφραση του όρου «principios»

ES

«principios» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
principios {πληθ.αρσ.}

ES principios
volume_up
{αρσενικό}

principios
volume_up
standards {ουσ.} (moral principles)
Las normas de la UE comportan el desgaste de las normas como principios.
EU standards mean the erosion of standards as principles.
Es, pues, importante respetar los principios y estándares prescritos.
It is therefore important to respect prescribed principles and standards.
Por ello, apoyo la idea de unos principios comunes y la de una directiva.
Therefore, I support the idea of standards and the idea of a directive.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «principios»:

principios
principio

Παραδείγματα χρήσης του όρου «principios» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEl éxito inicial de esta política era evidente hasta 2007 o principios de 2008.
The initial success of this policy was very obvious until 2007 or early 2008.
SpanishLa Comisión adoptará su propuesta de fundamento jurídico único a principios de enero.
The Commission will adopt its proposal for a single legal base early in January.
SpanishTengo entendido que podemos lograrlo a finales de septiembre o principios de octubre.
I understand that we can achieve that at the end of September or early October.
SpanishIgual que los principios de Copenhague son una obligación para los demás países.
Just as the Copenhagen criteria are an obligation for the other countries.
SpanishUno de los principios comunitarios más importantes es el mercado interior.
One of the EU' s most important tenets is the need for a common internal market.
SpanishUno de los principios comunitarios más importantes es el mercado interior.
One of the EU's most important tenets is the need for a common internal market.
SpanishAl fin y al cabo, ésa fue la respuesta europea a la crisis de principios del siglo XX.
That, after all, was Europe's response to the crisis of the early 20th century.
SpanishRepito: eso no afectaría a los principios de competencia y subsidiariedad.
I repeat: that would not interfere with the issues of competence and subsidiarity.
SpanishSegún los principios clásicos de Keynes, hemos gastado mucho dinero en esta crisis.
According to Keynes's classical teaching, we have spent a lot of money in this crisis.
SpanishSe hicieron búsquedas en , MEDLINE, EMBASE y Lilacs a principios de 2005.
Searches were undertaken of The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE and Lilacs.
SpanishTal vez solo necesitemos un descanso, para luego retomar el diálogo a principios de 2011.
Maybe we just need a rest first and then come back to the dialogue in early 2011.
SpanishDurante el Foro de Accra de principios de septiembre, se adoptó un plan de acción.
At the Forum in Accra in early September, a plan of action was adopted.
SpanishCon declaraciones de principios y de intenciones no crearemos ningún puesto de trabajo.
We shall not create jobs by adopting regulations and declarations of intent.
SpanishPor consiguiente, también deberá respetar los principios generales del Derecho.
The general precepts of the law must be the yardstick against which its actions are judged.
SpanishEn el sector siderúrgico hay principios concretos, como muchos de los aquí presentes saben.
There are specific rules in the steel sector as many people in this House know.
SpanishSegún estos principios, la independencia y la autonomía de las partes serán respetadas.
They ensure that the independence and autonomy of the parties involved are respected.
SpanishEstoy de acuerdo con los principios establecidos en las directivas del tercer paquete.
Nonetheless, we have certain reservations about Mr Jarzembowski's report.
SpanishAdemás, abriremos una oficina de la Comisión en Minsk a principios del año que viene.
In addition, we shall open a Commission office in Minsk early next year.
SpanishLas relaciones entre la UE y Rusia deberían sustentarse sobre unos principios más honrados.
Relations between the EU and Russia should be placed on a more honest footing.
SpanishLos acuerdos deberían basarse en los principios de igualdad, honestidad y reciprocidad.
The agreements ought to be founded upon equality, probity and reciprocity.