αγγλική μετάφραση του όρου «principios»

ES

«principios» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
principios {πληθ.αρσ.}
ES

principios {πληθυντικός αριθμός αρσενικού γένους}

volume_up
principios
volume_up
principles {πληθ.αρ.}
Yo creo que los primeros principios, los principios generales, todos los compartimos.
I believe that we are all agreed on the first principles, the general principles.
Si minamos los principios de adhesión, ya no nos quedarán principios.
If we undermine the principles of accession, we have no principles left.
Los principios de proporcionalidad y eficacia revisten una enorme importancia.
The principles of proportionality and effectiveness are paramount.
principios (επίσης: fundamentos)
volume_up
basics {πληθ.αρ.}
Todos los Estados miembros deberían incluir en los planes de estudios de sus escuelas los principios básicos de una dieta equilibrada y el ejercicio.
All the Member States should include in their school curricula the basics of a balanced diet and exercise.
Debemos trabajar sobre los principios básicos que sustentan esta cuestión, pues de otro modo nunca seremos capaces de resolver los problemas medioambientales a los que nos enfrentamos.
The fundamental basics must be tackled, otherwise we will never be able to solve the environmental problems we face.
Ruego encarecidamente a la Comisión, que recupere los principios básicos con un calendario y peticiones a Turquía, en beneficio de la propia Turquía y de los demócratas de ese país.
I call on the Commission, intensely, to get this effort back to basics with a timetable and demands on Turkey, for the benefit of Turkey itself and the democrats in that country.
principios (επίσης: postulados)
volume_up
postulates {πληθ.αρ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «principios» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishTriunfaron en Timor Oriental los principios de una ética política internacional.
The principles of an ethical international policy have triumphed in East Timor.
SpanishEsperamos que la Comisión se tome muy en serio los principios de subsidiariedad.
We expect the Commission to take the principles of subsidiarity very seriously.
SpanishQuinto, insistimos en la transparencia como uno de nuestros principios rectores.
Fifthly, we would insist that transparency is one of our governing principles.
SpanishLa Comisión debe volver a los principios establecidos en el Acuerdo de Cotonú.
The Commission must revert to the principles laid down in the Cotonou Agreement.
SpanishNo venderé mis principios como algunos de esta Cámara están dispuestos a hacer.
I will not be selling out my principles as some in this Chamber are willing to do.
SpanishConfiamos en poder conseguirlo a finales de este año o a principios del próximo.
We hope this can be achieved by the end of this year or the beginning of next year.
SpanishDespués, elaboraremos una propuesta, que esperamos aprobar a principios de 2012.
We will then prepare a proposal, which we expect to adopt at the beginning of 2012.
SpanishLo que difiere bastante de las« directrices para principios de financiación».
The proposal should therefore be about 'guidelines for principles for funding '.
SpanishEn su programa, usted reflexiona sobre cuestiones de principios muy importantes.
You gave consideration to important questions of principle in your programme.
SpanishHe propuesto una idea de 15 principios básicos para ayudar a facilitar el acuerdo.
I have put forward an idea of 15 basic principles to help facilitate agreement.
SpanishPara identificar los próximos pasos, debemos comenzar por los principios básicos.
In determining the next steps we take, we need to start from basic principles.
SpanishEsos principios han guiado indudablemente la labor de la Comisión en todo momento.
These principles have certainly guided the work of the Commission at all times.
SpanishSí tengo mis reparos por la manera en que la Comisión aplica estos principios.
I do have a problem with the way the Commission has developed these principles.
SpanishSeñor Presidente, esta propuesta se ha tramitado aplicando principios erróneos.
Mr President, this proposal is being handled on the basis of the wrong principles.
SpanishY estamos totalmente de acuerdo con los cuatro principios que usted ha enunciado.
We are also entirely in agreement with the four principles you outlined to us.
SpanishUno de los principios fundamentales de la Unión Europea es el de la subsidiariedad.
One of the fundamental principles of the European Union is that of subsidiarity.
Spanishdesarrollan los grandes principios que aseguran el anuncio de la verdad completa
treats the great principles to be followed to ensure the announcement of the
SpanishDeseamos que China se gobierne de acuerdo con los principios de la justicia social.
We want China to be governed in accordance with the principles of social justice.
SpanishAceptar esto supondría violar los principios de la Carta de Derechos Fundamentales.
Accepting this would violate the principles of the Charter of Fundamental Rights.
SpanishA principios del próximo año también presentaremos una nueva estrategia audiovisual.
At the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «principios»:

principios