αγγλική μετάφραση του όρου «primordial»

ES

«primordial» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
primordial {αρσ./θηλ. επιθ.}
volume_up
primordial {επιθ.}
EN

«primordial» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
primordial {επιθ.}

ES primordial
volume_up
{αρσενικό και θηλυκό επίθετο}

primordial (επίσης: esencial)
volume_up
overriding {επιθ.}
El problema primordial es que los programas de orientación no son implementados en los países miembros.
The overriding problem is that they are not being implemented in the Member States.
This must be the overriding priority defining the Commission.
En efecto, considero que las iniciativas locales de desarrollo deben tener una importancia primordial.
I believe that the local development initiatives must be of overriding importance.
primordial (επίσης: supremo, sumo)
volume_up
paramount {επιθ.}
Sin embargo, debemos hacer hincapié una vez más en que lo primordial es la política.
However, we must emphasise once again that it is policy that is paramount.
La defensa eficaz es el derecho primordial de los Estados miembros de la UE.
Effective defence is the paramount right of the EU Member States.
Es primordial salvaguardar el elemento social y humano de la toma de decisiones de la UE.
Safeguarding the social and human element of EU decision making is paramount.
primordial (επίσης: primaria, primario, fundamental, principal)
volume_up
primary {επιθ.}
teniendo un significado primordial en la formulación de los importantes
and continues to have primary significance for the formulation of the important
Juegan conforme a las reglas del desarrollo económico, ése es su primordial interés.
They play by the rules of economic development, this is their primary interest.
Este Tratado es ley primordial y está ratificado por todos los Estados miembros.
This Treaty is primary law and it is ratified by all Member States.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «primordial»:

primordial

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «primordial»:

primordial

Παραδείγματα χρήσης του όρου «primordial» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEl objetivo primordial es conseguir que Europa hable, por fin, con una sola voz.
The main goal must be to enable Europe to speak with a single voice at last.
SpanishPor esa razón, nuestros debates de ayer y hoy ya poseen una importancia primordial.
For that reason, our debates yesterday and today are already of major importance.
Spanishtodos sin excepción, para poner así de manifiesto que con esa verdad primordial
reply known publicly to all without exception, thus showing that there is a
SpanishLa misión primordial de la Unión Europea es privilegiar las políticas comunes.
The European Union's priority is to give precedence to its common policies.
SpanishEs primordial remediar la carencia de una estructura local cuando ésta es manifiesta.
It is essential to remedy the lack of local structure when this becomes clear.
SpanishEn todo ello desempeña un papel primordial el marco jurídico del mercado interior.
The legal framework of the internal market plays a crucial role in this.
SpanishEs primordial que en todos los países se apliquen las resoluciones comunes.
It is important to implement the common decisions that we have taken in each country.
Spanishfamilia, y darle el lugar que le corresponde; constituye el ámbito primordial
society, which is the family, and to give it its proper place; it is the
SpanishEste es hoy, más que la potencia económica, el sentido primordial del compromiso europeo.
This, rather than economic power, is the main thrust of European commitment today.
SpanishEs primordial que cada Estado miembro decida si va a celebrar un referéndum.
It is first and foremost for each Member State to decide whether it holds a referendum.
SpanishResulta primordial considerar los últimos avances en este sector bajo un prisma ético.
We need to reflect on the ethical implications of the new developments in this sector.
SpanishEste punto de vista debe ser primordial en la estrategia que está preparando la Comisión.
Such an approach ought to underlie the strategy which the Commission is drawing up.
SpanishCompartimos un objetivo primordial: la erradicación de la pobreza allí donde exista.
It is also an enlightening debate and one about which I feel strongly.
SpanishEn vista de la crisis actual, es primordial que se utilicen todos los fondos existentes.
In the present crisis conditions, it is crucial that existing funds be fully utilised.
SpanishLa capacidad para afrontar este problema debe ser un elemento primordial de nuestra actuación.
Our ability to address this problem has to be an essential element in what we do.
SpanishSu prioridad primordial será reformar el sistema financiero internacional.
Its main priority will be to reform the international financial system.
SpanishLa capacidad de autoalimentarse desempeña un papel primordial en este contexto.
SpanishEste debería ser el principio primordial en el que debe basarse la asociación transatlántica.
This should be the main principle on which the transatlantic partnership is built.
SpanishLuchar contra la homofobia en nuestra sociedad es, pues, primordial.
Combating homophobia in our societies is therefore of the utmost importance.
SpanishLos últimos meses han probado que en estos momentos la seguridad energética es primordial.
Past months have shown that the importance of energy security has never been as acute.

Αλλα λόγια