αγγλική μετάφραση του όρου «ponentes»

ES

«ponentes» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ponentes {πληθ.θηλ.}
ES

ponentes {πληθυντικός αριθμός θηλυκού γένους}

volume_up
ponentes (επίσης: altavoces, hablantes)
volume_up
speakers {πληθ.αρ.}
Muchas de las ponentes han argumentado a favor, y el informe es contundente.
Several speakers raised this argument and the report is clear here.
Uno de los ponentes en el debate mencionó una forma de condicionalidad.
One of the speakers in the debate mentioned a form of conditionality.
Varios ponentes ya han resaltado la importancia que tiene esta cuestión.
The importance of this has already been stated by several speakers.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ponentes» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishConcluyo, señor Presidente, agradeciendo a los tres ponentes el trabajo realizado.
I shall conclude, Mr President, by thanking the three rapporteurs for their work.
SpanishLos informes de los ponentes han sido un sincero intento de mejorar la propuesta.
The rapporteur's reports have been a genuine attempt to improve that proposal.
SpanishMe gustaría agradecer a todos los ponentes alternativos por aprobar este compromiso.
I should like to thank all the shadow rapporteurs for endorsing this compromise.
SpanishSeñora Presidenta, en primer lugar me gustaría felicitar a los dos ponentes.
Madam President, first of all, I should like to congratulate the two rapporteurs.
SpanishTambién he escuchado con atención lo que los ponentes de los grupos han dicho.
I have also listened very carefully to what the group rapporteurs had to say.
SpanishPor tanto, quisiera felicitar a los dos ponentes, el señor Surján y el señor Maňka.
I would like to congratulate the rapporteurs for this, Mr Surján and Mr Maňka.
Spanish   Señor Presidente, quiero dar las gracias a los ponentes por su excelente informe.
   Mr President, I should like to thank the rapporteurs for their excellent work.
SpanishComo los ponentes han señalado, este hecho se debe a la complejidad de las tareas.
As the rapporteur points out, this is because of the complexity of the tasks.
Spanish(DE) Señora Presidenta: me gustaría en particular dar las gracias a las dos ponentes.
(DE) Madam President, I would like, in particular, to thank the two rapporteurs.
SpanishPara finalizar deseo felicitar una vez más al ponente y a los ponentes alternativos.
To conclude, I once again congratulate the rapporteur and the shadow rapporteurs.
SpanishPor último, deseo rendir tributo a los ponentes, señores Méndez de Vigo y Corbett.
Lastly, I wish to pay tribute to the rapporteurs, Mr Méndez de Vigo and Mr Corbett.
SpanishSeñor Presidente, quisiera felicitar a los dos ponentes en este debate conjunto.
Mr President, I should like to congratulate the two rapporteurs in this joint debate.
Spanish   Señor Presidente, quiero dar las gracias a los ponentes por su excelente informe.
Mr President, I should like to thank the rapporteurs for their excellent work.
SpanishQuisiera dar las gracias a los ponentes y a mis colegas por su cooperación.
I should like to thank the rapporteurs and my colleagues for their cooperation.
SpanishEn conclusión, permítanme extender mis más sinceras felicitaciones a ambos ponentes.
In conclusion, let me extend my heartfelt congratulations to both rapporteurs.
SpanishQuisiera dar las gracias a todos los ponentes por la labor que han realizado.
I would like to thank all the rapporteurs for the work they have carried out.
SpanishQuisiera llamar la atención hacia algunos asuntos abordados por nuestras ponentes.
I would like to draw attention to some matters addressed by our rapporteurs.
SpanishSeñora Presidenta, quisiera comenzar felicitando a los ponentes por este buen informe.
, Madam President, I wish to begin by thanking the rapporteur for a fine report.
SpanishPresidente, también yo quiero felicitar a los dos ponentes por sus informes.
Mr President, I would also like to congratulate both rapporteurs on their reports.
SpanishSeñor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento y felicitar a los ponentes.
Mr President, I should like to thank and congratulate all the rapporteurs.