αγγλική μετάφραση του όρου «pollos»

ES

«pollos» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
pollos {πληθ.αρσ.}
ES

pollos {πληθυντικός αριθμός αρσενικού γένους}

volume_up
pollos
De ser así, ¿por qué está prohibido su uso en los pollos de la Unión Europea?
If that is the case, why is it banned for use on chickens in the European Union?
La prohibición de importar pollos clorados para su consumo debe seguir aplicándose.
The ban on chlorinated chickens for consumption must continue to pertain.
This is what we tend to think of in Dutch as 'bloated chickens '.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «pollos» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishDe ser así, ¿por qué está prohibido su uso en los pollos de la Unión Europea?
If that is the case, why is it banned for use on chickens in the European Union?
SpanishPor ello proponemos sencillamente prohibirlo: no se puede añadir agua a los pollos.
We therefore propose simply banning it: no water may be added to this chicken.
SpanishPor ello, debemos pronunciar un "no" rotundo a la importación de pollos clorados.
Consequently, we must say a categorical 'no' to chlorinated chicken imports.
SpanishUna de sus fuentes es la cría intensiva de pollos, que tampoco es ideal.
One of its sources is overly intensive chicken farming, which is also not ideal.
SpanishLa prohibición de importar pollos clorados para su consumo debe seguir aplicándose.
SpanishEuropa ha conocido las vacas locas, los pollos con dioxina y otras delicias de este tipo.
Europe has been producing mad cows, dioxin chickens and other such delights.
SpanishLos pollos bien criados darán mejor carne cuando estén en el plato.
Properly reared chicken will be a better piece of meat when it goes on the plate.
SpanishTambién deben considerarse los problemas de bienestar en la manipulación efectiva de pollos.
The welfare problems of actually handling chicken also have to be considered.
SpanishLos cerdos, pollos, peces, etc., devoran sin escrúpulos a sus congéneres de la misma especie.
SpanishSe están importando pollos congelados de Brasil y del Lejano Oriente.
SpanishDescubrió que se habían inyectado proteínas de ternera y cerdo a pollos para consumo humano.
It found that chickens for human consumption have been injected with beef and pork protein.
SpanishEl informe de la señora Kaufman cuenta sus pollos antes de que hayan salido del cascarón.
SpanishEn realidad estos pollos tardan el doble de tiempo en alcanzar el peso apropiado para ser sacrificados.
It actually takes twice as long for these chickens to reach slaughter weight.
SpanishEstá permitido añadir un 30, 40 o 55 por ciento de agua a estos pollos.
SpanishHe denunciado las condiciones de sacrificio mediante aturdimiento eléctrico de los pollos.
I have denounced the way in which the chickens are slaughtered using electric stunning techniques.
Spanish   La cría y el engorde de pollos es un sector rentable y próspero de la ganadería europea.
Poultry breeding and rearing is the progressive, profitable sector of European livestock farming.
SpanishPollos de crecimiento rápido, cerdos que son engordados hasta un tamaño enorme en cuestión de meses.
Rapidly growing chickens, pigs that are fattened to enormous size in a matter of months.
SpanishSin embargo, no se han prohibido las exportaciones de huevos ni pollos orgánicos desde Alemania.
SpanishEstá permitido añadir un 30, 40 o 55 por ciento de agua a estos pollos.
SpanishAlgunos eligen los pollos blancos, yo elijo a los niños africanos, a los niños asiáticos.
Some people choose white chickens whereas I, for my part, choose African children and Asian children.