αγγλική μετάφραση του όρου «obvio»


Μήπως εννοείτε obviar
ES

«obvio» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
obvio {αρσ.επιθ.}
volume_up
obvio {επιθ.}
volume_up
obvio {επιρ.}

ES obvio
volume_up
{αρσενικό επίθετο}

obvio (επίσης: visto, evidente, notorio, manifiesto)
volume_up
obvious {επιθ.}
Por lo tanto, resulta obvio que la Unión Europea apoya a la oposición iraní.
Hence, it is obvious that the European Union supports the Iranian opposition.
No tiene sentido discutir el contexto de esta resolución, era del todo obvio.
There is no point in going over the context of this resolution, it was totally obvious.
Es obvio que esto también constituye una grave amenaza para la biodiversidad.
It is quite obvious that such developments endanger biodiversity.
obvio (επίσης: claro, llano (persona), llano, campechano)
Habida cuenta de las condiciones sociales existentes en esos países ello no resulta nada obvio.
If I consider the social situation in the candidate countries, then this is certainly not straightforward.
As far as Latvia is concerned, the matter is a straightforward one.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «obvio»:

obvio

Παραδείγματα χρήσης του όρου «obvio» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishSin embargo, es obvio que esos países deben hacer los preparativos adecuados.
However, the appropriate preparations must naturally be made by these countries.
SpanishEs bastante obvio que el Gobierno de Chad está apoyando a los rebeldes de Darfur.
It is fairly clear that the Government of Chad is supporting rebels in Darfur.
SpanishEs obvio que tiene que haber un cambio radical, para decirlo de manera suave.
It is also very clear that a break in current trends is vital, to put it mildly.
SpanishPor esto es obvio que se desarrolle el marco del derecho internacional privado.
It is therefore natural to also develop the framework for international civil law.
SpanishEs obvio que en el Protocolo y en la decisión final hay algunos desaciertos.
There are, of course, a number of shortcomings in the Protocol and the decision.
SpanishEs obvio que este mismo criterio debe regir en el Parlamento como centro laboral.
The same thing must also apply, of course, to Parliament as a place of work.
SpanishComo es obvio, dicha comunicación tendrá en cuenta la opinión de este Pleno.
That communication will, of course, take account of the opinion of this House.
SpanishEs obvio que donde hay minas terrestres hay pocas posibilidades de desarrollo.
It is clear that where there are landmines, there is little prospect for development.
SpanishEs obvio que los países de Europa tienen distintas posturas en política exterior.
Clearly, the countries of Europe have different foreign policy positions.
SpanishEs obvio que los procedimientos actuales, en particular, los cacheos, no bastan.
It is apparent that current procedures, in particular, body searches, are not sufficient.
SpanishAdemás, también es obvio que los fabricantes de automóviles no pueden hacerlo solos.
It is clear, too, that car manufacturers will not be able to do that alone.
SpanishEs obvio que los sucesos del pasado martes han sido como una wake up call, para Europa.
Needless to say, the events of last Tuesday were a kind of wake-up call for Europe.
SpanishComo es obvio, ello depende igualmente del comportamiento de los países vecinos.
Clearly, that also depends on the behaviour of neighbouring countries.
SpanishEs obvio que la ampliación tiene un coste, pero todos seremos ganadores a largo plazo.
Clearly, enlargement has its price, but in the long term we are all winners.
SpanishDe hecho, el problema se hizo obvio cuando se anexionaron los nuevos países.
The problem showed itself in fact when the new countries gained accession.
SpanishEn este sentido, es obvio que se trata de una cuestión con demasiado secretismo.
In this regard, the issue is, of course, one of far too much secrecy.
SpanishEs obvio que tenemos que reducir nuestra dependencia del petróleo ruso.
Particularly, of course, we need to reduce our dependence on Russian oil supplies.
SpanishTomo nota de su solicitud y, como es obvio, informaré a la Presidenta de la misma.
I have taken note of what you have said. The President will, of course, be duly informed.
Spanishmás obvio que el amor se transforma en misericordia, cuando hay que superar la
It becomes more evident that love is transformed into mercy when it is
SpanishSeñor Presidente, Señorías, es obvio que hemos de ofrecer ayuda a Grecia.
Mr President, ladies and gentlemen, we must, of course, provide assistance to Greece.