αγγλική μετάφραση του όρου «nota de prensa»

ES

«nota de prensa» Αγγλικά μετάφραση

ES

nota de prensa {θηλυκό}

volume_up
1. γενικός
nota de prensa
2. δημοσιογραφία
nota de prensa (επίσης: comunicado de prensa)
¿Por qué no se ha publicado hoy ninguna nota de prensa firmada por el señor Kyprianou?
Why was there no press release today from a Kyprianou source?
Now we have the Commission's press release and Mr Busquin's announcement this morning.
La Asamblea General de las Naciones Unidas elige a nuevos miembros de la CNUDMI ( Nota de prensa )
General Assembly elects new UNCITRAL members ( Press release )

Παραδείγματα χρήσης του όρου «nota de prensa» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishTenemos ya una nota de prensa de la Comisión y la comunicación del Sr.
Now we have the Commission's press release and Mr Busquin's announcement this morning.
Spanish¿Por qué no se ha publicado hoy ninguna nota de prensa firmada por el señor Kyprianou?
SpanishLa Asamblea General de las Naciones Unidas elige a nuevos miembros de la CNUDMI ( Nota de prensa )
SpanishEn la nota de prensa de la Comisión de junio se señalaba que estos dos aspectos habían quedado separados.
In the Commission's press release in June it noted that these two aspects have been separated.
SpanishVoy a citar una nota de prensa de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas.
I would now like to quote a press release from the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.
SpanishFerber ha emitido una nota de prensa que lleva por título: «Otro timo más».
At the beginning of this week, Mr Ferber issued a press statement with the heading 'Pure highway robbery!'
SpanishFerber ha emitido una nota de prensa que lleva por título:« Otro timo más».
At the beginning of this week, Mr Ferber issued a press statement with the heading 'Pure highway robbery! '
SpanishEn su nota de prensa, la OLAF primero afirma lo siguiente acerca del caso: «hemos remitido un expediente a las autoridades judiciales en Luxemburgo».
In its press release, OLAF first says the following about this case: 'we have submitted a dossier to the judicial authorities in Luxembourg'.
SpanishEn su nota de prensa, la OLAF primero afirma lo siguiente acerca del caso:« hemos remitido un expediente a las autoridades judiciales en Luxemburgo».
In its press release, OLAF first says the following about this case: 'we have submitted a dossier to the judicial authorities in Luxembourg '.
SpanishPapayannakis, comienza con una nota de prensa de Amnistía Internacional.
Mr President, as you can see, the question by my honourable friend, Mr Papayannakis, starts with a press release by Amnesty International.
SpanishDe hecho, no estoy de acuerdo con los diputados que han dicho que la nota de prensa que Estrasburgo ha emitido hoy no hace más que agravar la falta de claridad.
In fact I do not agree with the Members that said that the press statement that Strasbourg sent out today is only adding to the lack of clarity.
SpanishSe trata -e incluso la nota de prensa del Parlamento Europeo así lo dice- claramente de reforzar la industria de armas europea frente la competencia externa.
This is - and even the European Parliament's press release says so - clearly about strengthening the European arms industry against external competition.
SpanishEn una nota de prensa del 24 de mayo, la Comisión informó de que el número de aviones, buques y otros equipos aportados hasta la fecha había sido satisfactorio.
In a press release on 24 May, the Commission reported that the number of aircraft, ships and other items of equipment made available to date had been satisfactory.
SpanishEstoy de acuerdo con el señor Ferber, el ponente sobre esta cuestión, que ha dicho hece poco que la nota de prensa de Estrasburgo – a la que se ha referido la señora Kauppi– es.
I agree with Mr Ferber, the rapporteur on this issue, who said recently that the press release from Strasbourg – to which Mrs Kauppi referred – is.
SpanishDe hecho, cuando recibí una bomba en mi despacho, miembros del UKIP me escribieron, y el señor Farage publicó una nota de prensa, diciendo básicamente que era lo que me merecía.
Indeed, when I had a bomb in my office, UKIP members wrote to me, and Mr Farage put out a press release, basically saying that it was what I deserved.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «nota de prensa» στα αγγλικά

prensa ουσιαστικό
de μετοχή
de σύνδεσμος
English
de ουσιαστικό
nota ουσιαστικό