αγγλική μετάφραση του όρου «mutilar»

ES

«mutilar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
mutilar {μεταβ.ρ.}

ES mutilar
volume_up
[mutilando|mutilado] {ρήμα}

mutilar (επίσης: mancar)
Este tipo de minas han sido diseñadas para mutilar en vez de matar a sus víctimas.
Anti-personnel landmines have been designed to maim rather than kill their victims.
Este tipo de armas mata o mutila más de 25.000 personas al año, fundamentalmente entre la población civil.
Every year weapons of this type kill or maim more than 25, 000 people, mostly civilians.
Como consecuencia, millones de personas padecen enfermedades evitables o son mutilados y asesinados.
Consequently millions suffer from avoidable diseases or are maimed and shot.
mutilar (επίσης: magullar)
Se lo debemos a los miles de comunidades cuyo desarrollo se ha visto mermado por estas y otras armas que matan y mutilan al azar.
We owe that to the thousands of communities whose development has been undermined by these and other weapons that kill and mutilate at random.
Cuba es un ejemplo turbio y doloroso de cómo las vidas de personas corrientes se han visto mutiladas y arruinadas durante décadas.
Cuba is a murky and painful example of how lives of normal people have been mutilated and spoiled for decades.
One hundred and thirty million mutilated women in the world is a terrifying number.
mutilar
volume_up
to emasculate [emasculated|emasculated] {μεταβ.ρ.} (movie, legislation)
Algunos supuestos defensores de los trabajadores quieren mutilar la Directiva y dejarla desdentada.
Certain self-styled defenders of working people want to emasculate the directive, and to render it toothless.
Eso no implica mutilar o limitar las políticas fiscales nacionales; nadie pone en duda la competencia de los distintos Estados miembros en este ámbito.
This does not mean emasculating or curbing national tax policies; no one doubts the competence of individual Member States in this field.
El Comité de Usuarios ha quedado mutilado y en general se ha hecho caso omiso de las garantías sociales que el Parlamento consideraba muy importante que se insertaran en el proyecto de directiva.
The user committee has been emasculated and the social safeguards that Parliament felt it very important to insert in the draft directive have been mostly ignored.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «mutilar»:

mutilar

Παραδείγματα χρήσης του όρου «mutilar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEso no implica mutilar o limitar las políticas fiscales nacionales; nadie pone en duda la competencia de los distintos Estados miembros en este ámbito.
This does not mean emasculating or curbing national tax policies; no one doubts the competence of individual Member States in this field.