αγγλική μετάφραση του όρου «mensajero»

ES

«mensajero» Αγγλικά μετάφραση

EN
ES

mensajero {αρσενικό}

volume_up
mensajero (επίσης: burrero, chasqui, correo, courier, estafeta, mula)
Fue enviada el viernes por la tarde desde Bruselas por mensajero a los Países Bajos, y supongo que también fue enviada a los demás diputados a su domicilio.
It was sent to the Netherlands by courier from Brussels at midday on Friday, and I assume that it was sent to the homes of all of the other Members as well.
Después el embrión se envía por mensajero a los futuros padres para la implantación.
The embryo is then sent by courier to the future parents to be implanted.
el mensajero dice a María « llena de gracia », el contexto evangélico, en el
read that the messenger addresses Mary as "full of grace," the Gospel
The divine messenger says to the Virgin: "Hail,
apostólico exige que el Obispo sea esencialmente mensajero de fe, y que
bishop should be essentially a messenger of faith, and that the priests should
mensajero (επίσης: mensajera, rutero, rutera)
volume_up
dispatch rider {ουσ.} [αγγλ.] (on motorcycle)
mensajero (επίσης: mensajera)
volume_up
go-between {ουσ.} (messenger)
Mr Kerr proved himself a successful go-between here.
mensajero
volume_up
page {ουσ.} (in US)
mensajero (επίσης: mensajera)
volume_up
runner {ουσ.} (taking messages)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «mensajero» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Spanishapostólico exige que el Obispo sea esencialmente mensajero de fe, y que
bishop should be essentially a messenger of faith, and that the priests should
Spanishel mensajero dice a María « llena de gracia », el contexto evangélico, en el
SpanishSi no hablamos con una sola voz no necesitamos un mensajero.
SpanishDistribuido por las Ediciones Mensajero de San Antonio; cuesta 19.900
SpanishTengo la impresión de que estamos matando al mensajero, en lugar de ir a la esencia del problema.
It seems to me that we are shooting the messenger rather than getting to the heart of the problem.
SpanishY si hablamos con una sola voz necesitaremos un mensajero.
SpanishEl trato dado a las víctimas trae consigo una desestigmatización de la víctima y aumenta su papel de mensajero.
The proper treatment of victims will help destigmatise them and enhance their emblematic role.
Spanish¡Lo mejor sería que enviáramos un mensajero urgente a los Estados Unidos!
Spanish¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncian la buena noticia” (Is 52, 7), afirma el profeta.
“How beautiful upon the mountains are the feet of those who bring glad tidings” (Is 52:7).
SpanishFinalmente, el euro se convertirá también en el mensajero más tangible de la integración para los ciudadanos.
Finally, the euro will also become the most tangible sign of integration that our citizens have had.
SpanishEl colega Kerr ha realizado un buen trabajo de mensajero.
SpanishA temprana edad aprendí que a veces puede ser necesario eliminar el mensaje sin matar al mensajero.
I learned at an early age that it may sometimes be necessary to kill the message without shooting the messenger.
SpanishEs el mensajero de una Presidencia a la que se le han agotado las ideas, el impulso y el tiempo.
He is the messenger for a presidency that has run out of ideas, run out of steam and is rapidly running out of time.
SpanishEl mensajero saluda, en efecto, a María como « llena de gracia »; la llama así, como si éste fuera su verdadero nombre.
For the messenger greets Mary as "full of grace"; he calls her thus as if it were her real name.
SpanishEl mensajero divino dice a la Virgen: « Alégrate, llena de
SpanishPero, en cierto modo, esto es matar al mensajero.
SpanishSkinner, un perfecto mensajero del nuevo laborismo.
Mr President, firstly I should like to pay tribute to Mr Skinner who is a perfect messenger of New Labour.
SpanishPero se hacen ustedes a sí mismos y a esta Asamblea un flaco favor al matar al mensajero, que es lo que están haciendo aquí.
But you are doing yourselves and this House a disservice by shooting the messenger, which is what you are doing here.
SpanishSi, después del anuncio del mensajero celestial, la Virgen de Nazaret es llamada también « bendita entre las mujeres » (cf.
And if after the announcement of the heavenly messenger the Virgin of Nazareth is also called "blessed among women" (cf.
Spanish¡Gracias por no matar al mensajero!

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «mensajero»:

mensajero