αγγλική μετάφραση του όρου «mas»


Μήπως εννοείτε más
ES

«mas» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
mas {συνδ.}
EN
EN

«ma» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
ma {ουσ.}
ES

ES mas
volume_up
{σύνδεσμος}

1. ποιητικό

mas (επίσης: pero, más, sino, por menos que)
volume_up
but {συνδ.}
La invasión no es más que un fantasma y la movilidad de los trabajadores, un reto.
The invasion is nothing but a fantasy, and the mobility of workers is a challenge.
La teocracia en Teherán no muestra nada más que desdén por la democracia en Europa.
The theocracy in Teheran clearly has nothing but contempt for democracy in Europe.
Hasta ahora, no he tenido más que alabanzas para la Presidencia danesa del Consejo.
Up to now I have had nothing but praise for the Danish Council Presidency.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «ma»:

ma

Παραδείγματα χρήσης του όρου «mas» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEsto necesita mucha más financiación de la que ha propuesto la Comisión Europea.
This requires much greater funding than is proposed by the European Commission.
SpanishSin embargo, espero que la Unión Europea adopte más iniciativas a este respecto.
However, I hope that the European Union will show more initiative in this regard.
SpanishSólo puedo pedir a la Comisión que ejerza más presión sobre los Estados miembros.
I can only encourage the Commission to exert more pressure on the Member States.
SpanishSegundo, los Parlamentos nacionales participarán más en los trabajos de la Unión.
Second, national parliaments will be more involved in the workings of the Union.
SpanishHay que hacer una vez más hincapié en que vamos a votar los textos del informe.
It should once again be stressed that we are to vote on the texts of the report.
Spanish. - Señor Presidente, creo que sería mejor que los divulgáramos más tarde.
author. - Mr President, I think it would be better if we circulated them later.
SpanishCon respecto al acceso al crédito, se ha hecho mucho, pero se puede hacer más.
With regard to access to credit, a great deal has been done, but we can do more.
SpanishAmbos pertenecen a los logros más visibles y populares de la integración europea.
Both belong to the most visible and popular achievements of European integration.
SpanishIntentaremos liberar más dinero de la reserva de emergencia para ECHO en este año.
We will try to release more money for ECHO this year from the emergency reserve.
SpanishEstimo más oportuno que a este respecto adoptemos la propuesta de la Comisión.
I think it would be preferable to adopt the Commission proposal in this respect.
SpanishPresidente, la brecha con los países más pobres se amplía en lugar de disminuir.
Mr President, the gap with the poorest countries is widening instead of narrowing.
SpanishPero es evidente que nos preocupa ver resultados más tangibles sobre el terreno.
We are clearly concerned, however, to see more tangible results on the ground.
SpanishLos Estados Unidos y Europa podrían hacer mucho más juntos en estos dos ámbitos.
The United States and Europe could do a lot more together in both these areas.
SpanishTambién contribuirá a que el sector audiovisual sea más competitivo en el futuro.
The compromise helps the audiovisual sector to become more competitive in future.
SpanishEn términos más generales, lo que realmente necesitamos es otra política agrícola.
In a more general context, what we actually need is another agricultural policy.
SpanishHay otra razón por la que deberíamos establecer objetivos más fáciles de lograr.
This is a further reason why we should try to set targets that are easier to meet.
SpanishEs preciso recordar que es una de las fuentes más baratas de energía calórica.
It should be remembered that this is one of the cheapest sources of heat energy.
SpanishEntre 2008 y 2009, la Unión Europea pago a las ONG más de 300 millones de euros.
Between 2008 and 2009, the European Union paid NGOs over EUR 300 million in funds.
SpanishMás bien, deberíamos centrar toda nuestra atención en los países de esta región.
On the contrary, we should turn all our attention to the countries of this region.
SpanishEl segundo ámbito es más polémico, el del almacenamiento del mercurio metálico.
The second area is more controversial, that of the storage of metallic mercury.