αγγλική μετάφραση του όρου «marinero»

ES

«marinero» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
marinero {αρσ.επιθ.}
volume_up
marinero {επιθ.}

ES marinero
volume_up
{αρσενικό}

1. γενικός

marinero (επίσης: marinero de cubierta)
volume_up
deckhand {ουσ.}
marinero
volume_up
sailor {ουσ.}
Algunos marineros fallecieron, otros desaparecieron, se produjeron daños por valor de millones de euros.
Sailors died, others went missing, there were damages worth millions of euro.
El texto se refiere a marineros griegos y filipinos, pero el título solo se refiere a marineros griegos.
The text refers to Greek and Filipino sailors, but the title refers only to Greek sailors.
Sailors and fishermen know the seas better than anyone.
marinero (επίσης: marinera, navegante, marino)
volume_up
seafarer {ουσ.}
Finalmente, puede que no ayude a nuestros marineros aunque ése debería ser nuestro objetivo principal.
In the end, it may not help our own seafarers, which must be our fundamental objective.
Los barcos deben estar tripulados por marineros que tengan el conocimiento teórico y práctico adecuado.
Vessels must be crewed by seafarers who possess the necessary theoretical and practical knowledge.
The seafarers may be multiethnic and multinational.
marinero
volume_up
seaman {ουσ.}
Dijo que habiendo sido marinero anteriormente a sus funciones actuales, le preocupan las repercusiones de la eliminación de la venta libre de impuestos.
He said that as an ex-seaman he was concerned about the consequences of abolishing dutyfree sales.
Esos barcos están creando muchos nuevos empleos para los marineros de las Seychelles.
These vessels are creating many new jobs for Seychelles seamen.
Hace treinta años, esta misma persona se encontraba encabezando una huelga de marineros.
Thirty years ago he was leading the seamen's strike.
marinero (επίσης: marinera)
volume_up
gob {ουσ.} [αργκό] (US sailor)
marinero
marinero
volume_up
tar {ουσ.} [καθ.λόγος] (sailor)

2. ναυτικές επιστήμες

marinero
volume_up
hand {ουσ.}
No podemos enviar a nuestros marineros a que pesquen para nosotros con motores de 20 o 25 años de antigüedad.
Polish children say that, ‘who gives and takes away winds up in hell’, and I would appeal for us not to give with one hand and take away with the other.
marinero
volume_up
rating {ουσ.} [αγγλ.]
En primer lugar, la adopción de pabellones extranjeros ha reducido en gran medida el número de marinos europeos tanto en las categorías de oficiales como en las de marineros.
First, flagging-out has greatly reduced the number of European seafarers, both in officer categories and amongst ratings.
De resultas de esto, existen muy pocos lugares de formación disponibles para los marineros y suboficiales de la UE y, tristemente, a muchos en este sector de la UE se les está ofreciendo el despido.
As a result, there are few training places available for EU junior officers and ratings and, sadly, redundancy is being offered to many in this industry in the EU.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «marinero»:

marinero

Παραδείγματα χρήσης του όρου «marinero» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEn el lenguaje marinero se diría que en el caso de los puertos marítimos se han cerrado las escotillas.
To put it in nautical language: when it comes to financing seaports, the bulkheads are closed.
Spanishdonde hay patrón no manda marinero
SpanishEstábamos de acuerdo en que en la navegación marítima la persona desempeña un papel muy especial y que debe protegerse, ya sea pasajero o marinero.
We agreed that human beings play a particularly important role in shipping and need to be protected, be they passengers or crew.