αγγλική μετάφραση του όρου «más adelante»

ES

«más adelante» Αγγλικά μετάφραση

ES más adelante
volume_up
{επίρρημα}

1. νομική

más adelante
volume_up
hereinafter {επιρ.}

2. άλλος

más adelante (επίσης: luego, después)
volume_up
afterward {επιρ.}
más adelante (επίσης: con el tiempo)
volume_up
down the road {επιρ.} [αργκό]
there's a butcher's 100 yards down the road
Debatiremos los planteamientos políticos con anterioridad, con el fin de evitar reglamentos divergentes más adelante.
We will discuss policy approaches early on, so that we will avoid divergent regulation down the road.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «más adelante» στα αγγλικά

más ουσιαστικό
más επίθετο
más επίρρημα
más σύνδεσμος
English
más αντωνυμία
English
más μετοχή
English
adelante επίρρημα
adelante επιφώνημα
¡Adelante!
adelantar ρήμα
mas σύνδεσμος
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «más adelante» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishPor consiguiente lo podríamos incluir en una propuesta para un debate más adelante.
Therefore we could put it under a motion for debate at some point in the future.
SpanishEste informe se enviará más adelante sobre una base jurídica que esté clara.
This report will be submitted at a later date under a legal basis that is clear.
SpanishEstoy convencido de que esta Cámara reconsiderará esas posiciones más adelante.
I am convinced that those positions will be reconsidered by this House later.
SpanishAparte del euro, claro, que se introducirá más adelante.
What is European money - apart from the euro that we are about to introduce?
SpanishComentaré el proceso de certificación más adelante en relación con otras enmiendas.
I will comment on the certification scheme later with respect to other amendments.
SpanishHabíamos negociado esta cuestión y podríamos decidir al respecto más adelante.
That was an issue about which we had negotiated and on which we could decide later.
SpanishLa modificación del artículo 852/2004, como hemos dicho, se debatirá más adelante.
The amendment to Article 852/2004, as we have said, will be discussed later.
SpanishAlgunas han comenzado a dar resultados concretos, otras lo harán más adelante.
Some have begun to show concrete results, while others will do so over time.
SpanishEsta información se usará más adelante en esta sección para calcular el tráfico de red.
This information will be used later in this section to estimate network traffic.
SpanishObviamente, me remito a las directivas Erika que se tratarán más adelante.
I am, of course, referring to the Erika directives which are due at a later stage.
SpanishFranz Fischler lo expondrá más adelante de modo detallado para la política agrícola.
Mr Fischler will talk about this in detail later in relation to agricultural policy.
SpanishEsto le facilitará más adelante volver a encontrar el salto de destino en el documento.
This will enable you to find the position in the document more easily later on.
SpanishMás adelante, este mismo año, espero publicar un informe de iniciativa al respecto.
I hope to be publishing an own-initiative report on this later in the year.
SpanishGracias por este debate, y estoy segura de que seguiremos hablando de ello más adelante.
I thank you for this debate and I am sure we shall continue it at a later date.
SpanishMás adelante lucharemos por un programa de Estocolmo y una legislación progresistas.
We will then fight for a progressive Stockholm Programme and progressive legislation.
SpanishEl Parlamento, como autoridad presupuestaria, decidirá sobre estas cifras más adelante.
Parliament, as budgetary authority, will decide on all these figures later on.
SpanishLa verdad es que la Comisión sí propuso fijar esta fecha para más adelante.
The truth is that the Commission did propose to have this date set at a later stage.
SpanishQuizá pueda ofrecernos una respuesta cuando comente sobre el debate más adelante.
Perhaps he could give an answer when he comments on the debate later on.
Spanish¿Podría, quizá, tratar sobre estos puntos cuando responda a nuestro debate más adelante?
Could you perhaps address these points when you respond to our debate later on?
SpanishCashman, que vamos a debatir más adelante.
I can quote, as an example, Mr Cashman's report, which we shall be debating later.