αγγλική μετάφραση του όρου «listón»

ES

«listón» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
listón {αρσ.}
volume_up
listón {θηλ.}
EN

«listón» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
listón {ουσ.}
ES

ES listón
volume_up
{αρσενικό}

1. γενικός

listón
volume_up
battens {ουσ.}
listón
volume_up
big lath {ουσ.}
listón
volume_up
listón {ουσ.}
listón (επίσης: cordón, tira, lama)
volume_up
louver {ουσ.}
listón (επίσης: cinta, lazo, moña, huincha)
volume_up
ribbon {ουσ.}
listón (επίσης: banda, cinta, franja, lista)
volume_up
strip {ουσ.}
listón
volume_up
batten {ουσ.} (for door, wall)
listón (επίσης: sable)
volume_up
batten {ουσ.} (for sail)
listón (επίσης: barra de cierre)
volume_up
batten {ουσ.} (for hatch)
listón (επίσης: chilla)
volume_up
clapboard {ουσ.}
listón
volume_up
crossbar {ουσ.} (in pole vaulting, high jump)
listón
volume_up
lath {ουσ.}
listón (επίσης: lama)
volume_up
louvre {ουσ.} [αγγλ.]

2. κατασκευές

listón
volume_up
shake {ουσ.}

3. αθλήματα

listón
volume_up
bar {ουσ.} (in high jump)
El programa de licencias de Microsoft para tecnologías de hardware coloca el listón muy alto.
Microsoft Licensing Programme for Hardware Technologies Sets the Bar.
El programa de licencias de Microsoft para tecnologías de hardware coloca el listón muy alto.
Microsoft Licensing Program for Hardware Technologies Sets the Bar.
Una vez más, el listón se coloca a mayor altura para Turquía que para cualquier otro candidato.
Once again the bar is being set higher for Turkey than for any past applicant.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «listón»:

listón

Παραδείγματα χρήσης του όρου «listón» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishUsted ha colocado el listón muy alto, pero nosotros haremos todo lo que podamos.
I have to say that the aims are rather ambitious, but we will do our best.
SpanishNo esperamos que el listón democrático de Etiopía esté a la altura del europeo.
We do not expect Ethiopian democratic norms to be of a European standard.
SpanishPara nosotros al menos, el listón de hoy no está lo suficientemente alto.
As far as we are concerned, the goalposts of these measures do not go far enough.
SpanishSiempre que se procede a armonizar, existe el peligro de escoger el listón más bajo.
Whenever there is harmonisation there is a danger that we will go with the weakest link.
SpanishPor segunda vez en su historia, el Parlamento no va a alcanzar el mítico listón del 20 %.
For the second time in its history, Parliament will not achieve the mythical 20% mark.
SpanishNo obstante, colocar el listón demasiado alto puede revelarse contraproducente.
SpanishEl listón para la adhesión no es imposible de alcanzar, pero está muy alto.
The obstacle to accession is not insurmountable, but it is very high.
SpanishPropugnan exigencias vinculantes que ponen el listón demasiado alto.
These are binding specifications which set excessively difficult targets.
SpanishSi queremos conseguir algo, debemos atrevernos a poner el listón un poco más alto.
If we want to achieve our goals, then we really do need to have the courage to set high standards.
SpanishHabrá que poner el listón muy alto para cerrar un servidor ajeno.
The ceiling above which an outsider's server may be closed down must be set very high.
SpanishSólo puedo decir que ha puesto el listón muy alto para su sucesor.
I can only say that he has set the standards very high for his successor.
SpanishHabrá que poner el listón muy alto para cerrar un servidor ajeno.
The ceiling above which an outsider' s server may be closed down must be set very high.
SpanishEste listón, fijado por la Comisión Prodi, es de lo que se trata.
These standards, set by the Prodi Commission, are what it is all about.
SpanishDebemos mantener alto el listón con respecto a los productos, las condiciones laborales y los salarios.
We have to maintain high standards in goods, working conditions, and pay as well.
SpanishEn cualquier caso el listón está situado ya muy alto, cosa que no cabe menos que valorar positivamente.
Expectations are already very high, and that is not an entirely positive thing.
SpanishAdvierte con razón frente a poner el listón demasiado alto.
He is quite right in warning of the danger of setting the sights too high.
SpanishSu sucesor será juzgado según el listón que usted ha fijado en sus relaciones con esta Cámara.
Your successor will be measured by the standard you have set in your dealings with this House.
SpanishNo debemos situar el listón demasiado bajo en materia de eficiencia energética.
SpanishYa es hora de subir el listón y buscar nuevos retos.
Ninety to ninety-five per cent of bathing water complies with the standards.
SpanishEn algún momento, el listón está para mí tan bajo que puedo decir que ya no se puede bajar más.
At some point the hurdle will be so low that I can honestly say that I cannot lower it any further.