αγγλική μετάφραση του όρου «lejano»

ES

«lejano» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
lejano {αρσ.επιθ.}
volume_up
lejano {επιθ.}

ES lejano
volume_up
{αρσενικό επίθετο}

lejano (επίσης: abstraído, distante, apartado, despegado)
volume_up
distant {επιθ.}
The objective may seem to be a distant one, but it is one worth pursuing.
Señor Presidente, en el ya lejano 1963 conocí personalmente al padre del Sr.
Mr President, in the dim and distant past - 1963 - I met Mr Turchi's father.
Let us hope that action will be forthcoming in the not too distant future.
lejano (επίσης: extenso, extensa, lejana)
volume_up
far-flung {επιθ.}
lejano (επίσης: distanciado, luengo)
volume_up
far-off {επιθ.}
Afganistán no es uno u otro país lejano, sino que es un verdadero problema europeo.
Afghanistan is not some far-off land, but a truly European problem.
En este país, el respeto por los derechos humanos parece muy lejano.
In this country respect for human rights seems to be very far off.
¡ciertamente, los hombres contemplan ese [ajuste de cuentas] como algo lejano
Surely they think it to be far off,
lejano (επίσης: ida, ido, errante, luengo)
volume_up
faraway {επιθ.}
Espero que un día los georgianos, así como los orgullosos representantes del entonces lejano país de la República Checa, formen parte de la familia europea.
I hope one day that Georgians, as well as proud representatives of that then far-away country the Czech Republic, will be equals in the European family.
La mayoría de los Estados miembros dependen de fuentes de energía de zonas remotas y países lejanos, lo que da lugar a una dependencia de Estados menos democráticos.
The majority of Member States rely on energy sources of remote areas and faraway countries, resulting in a dependency on less democratic states.
Es una razón similar, supongo, a la de que haya suelo británico en Chipre, o que haya –o haya habido hasta hace poco– suelo francés en lejanos territorios transoceánicos.
There is a similar reason, I suppose, as to why there is British soil in Cyprus, or why there is – or has been until recently – French soil in faraway oceanic lands.
lejano (επίσης: aislado, apartada, alejado, alejada)
volume_up
remote {επιθ.}
El pacto se ha percibido como algo lejano, y a menos que esté en las manos adecuadas, francamente seguirá estando lejano.
It has been seen as remote and, unless we have proper ownership, quite frankly it will continue to be remote.
Now reform is postponed and looks quite remote.
Los proyectos de menor envergadura en países lejanos podrían tener mayores costes administrativos y de ejecución.
For small-scale projects in remote countries, administrative and execution costs may be higher.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «lejano»:

lejano

Παραδείγματα χρήσης του όρου «lejano» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishTal vez esté aún muy lejano, pero se trata de un aspecto interesante a estudiar.
This may be a long way off, but it is an interesting point to consider.
SpanishDesde aquí, desde este debate, ese final parece muy lejano.
Standing here responding to this debate tonight, that end looks a long way off.
SpanishOtros, como los que estamos aquí, seremos, en un futuro no muy lejano, jubilados.
SpanishEl objetivo final, sé que aún muy lejano, es la sociedad sin drogas.
The objective, and I know that it is an ambitious objective, is to achieve a drugs-free society.
SpanishEspero que esto no vuelva a repetirse y que podamos analizar el informe en un futuro no muy lejano.
I hope that this will not happen again and hope to see the report in the very near future.
SpanishUn rayo de esperanza que – aunque muy lejano– podría ser mi milagro.
SpanishUn rayo de esperanza que –aunque muy lejano– podría ser mi milagro.
SpanishPor desgracia, semejante sistema justo parece estar muy lejano.
SpanishEl final del proyecto se plantearía en un lejano futuro indeterminado.
SpanishPor tanto, aparquemos este asunto para un futuro lejano.
SpanishPor consiguiente, incluso un criminal como Dutroux podría estar en libertad en un futuro no muy lejano.
Spanish¡Ahí tenemos nuestro Lejano Oeste, ahí está nuestra propia América!
SpanishPara la gran mayoría de la humanidad todavía es un sueño lejano.
No, it has not always been the case, and nor is it yet the case in many parts of the world, unfortunately.
SpanishSabemos que el Reino Unido no forma parte del Acuerdo de Schengen, pero, quizás, ese día no esté muy lejano.
I know that Great Britain is not a signatory to the Schengen Agreement, but that day may come.
SpanishEl grito de una Europa más social parece sólo un eco lejano.
SpanishLamentablemente, el referéndum necesario queda muy lejano.
SpanishEspero analizar con esta Asamblea este y otros temas en un futuro no muy lejano.
I look forward to considering that and indeed other matters with this House but hopefully not at such great length in future.
Spanish¡Ahí tenemos nuestro Lejano Oeste, ahí está nuestra propia América!
SpanishSimplemente se trata de un problema muy lejano como para formalizar acuerdos de ámbito europeo en esta fase.
Finally, I am pleased that any reference to passenger transport has been removed from this report.
SpanishHace solo unos días Ucrania parecía un lugar lejano.