αγγλική μετάφραση του όρου «lado oscuro»

ES

«lado oscuro» Αγγλικά μετάφραση

ES lado oscuro
volume_up
{αρσενικό}

1. μεταφορικό

lado oscuro
volume_up
dark side {ουσ.} [μεταφ.]
Señora Presidenta, esta noche hemos dedicado un tiempo a deliberar sobre lo que podríamos llamar el lado oscuro de la vida moderna.
Madam President, this evening, we have spent some time discussing what you might call the dark side of modern life.
El lado oscuro del crecimiento económico desenfrenado y de los continuos ahorros en bienestar social es el aumento de la pobreza y la exclusión social.
The dark side of unbridled economic growth and constant welfare savings is an increase in poverty and social exclusion.
- (CS) Por desgracia, el divorcio pertenece al lado oscuro de la civilización europea y se está produciendo un aumento en el número de los denominados divorcios internacionales.
- (CS) Divorce unfortunately belongs to the dark side of European civilisation and the number of so-called international divorces is rising.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «lado oscuro» στα αγγλικά

lado ουσιαστικό
English
oscuro επίθετο

Παραδείγματα χρήσης του όρου «lado oscuro» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanish¿Conoce el lado oscuro de aquellos con quienes se comunica?
SpanishLa violencia en el campo de juego ha sido el lado oscuro del deporte.
SpanishA los europeos nos recuerda a los crímenes alemanes y soviéticos y al lado oscuro del fascismo y el estalinismo.
For us Europeans it is a reminder of German and Soviet crimes and of the dark sides of Fascism and Stalinism.
SpanishA pesar de que Internet es una herramienta maravillosa que tiene un enorme potencial de beneficiar a la humanidad, no le falta su lado oscuro.
While the Internet is a wondrous tool of huge potential benefit to mankind, it also has its darker side.
SpanishEs totalmente inadmisible que los candidatos dudosos – por ejemplo, los que silencian su implicación en el lado oscuro de la financiación de partidos– no tengan problema para entrar.
Those who claim to represent Europeans should be the first ones to take account of Europeans’ desires when they are clearly expressed.
Spanish. - (DE) Señor Presidente, Camboya es un país muy bello con una gran historia, pero tanto el país como su historia tienen un lado oscuro.
on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, Cambodia is a very beautiful country with a great history, but there are dark sides to both the country and its history.
SpanishEste es el lado más oscuro de la explotación capitalista y las consecuencias del colonialismo y el neocolonialismo, por lo que varias potencias europeas tienen una gran responsabilidad.
This is the darker side of capitalist exploitation and the consequences of colonialism and neo-colonialism, for which several European powers have great responsibility.
SpanishEs totalmente inadmisible que los candidatos dudosos –por ejemplo, los que silencian su implicación en el lado oscuro de la financiación de partidos– no tengan problema para entrar.
It is not in the least acceptable that dubious candidates – those, for example, who hush up their involvement in the murky side of party finance – have no problem getting through.
SpanishEl informe tiene un lado oscuro y un lado claro: excelentes cifras de crecimiento frente a un elevado desempleo, por ejemplo; concretamente, el 7,2 % frente al 20 % en los últimos tres años.
The dark and bright sides are both presented: excellent growth figures against high unemployment, for instance; in concrete terms, 7.2% against over 20% for the past three years.