αγγλική μετάφραση του όρου «izquierdo»

ES

«izquierdo» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
izquierdo {αρσ.επιθ.}
volume_up
izquierdo {επιθ.}
EN

ES izquierdo
volume_up
{αρσενικό επίθετο}

izquierdo (επίσης: izquierda, siniestro, siniestra, zurdo)
volume_up
left {επιθ.}
Mediante este símbolo insertará una Variable con exponente izquierdo y un comodín.
This icon inserts a variable with left exponent and a placeholder.
En el panel izquierdo, en Tareas de red, haz clic en Ver redes inalámbricas disponibles.
In the left pane, under Network Tasks, click View available wireless networks.
Toda esta información, aparece en el panel izquierdo de la ventana principal.
All this information appears in the left pane of the main window.
volume_up
left-hand {επιθ.}
Las entradas correspondientes dependerán de la selección realizada en el cuadro izquierdo Base de datos.
The entries in this list box are dependant on the selection in the left hand Database combo box.
Debajo encontrará el menu extendido en el lado izquierdo, donde encontrará todas las opciones disponibles.
Below you can see the left hand menu fully extended, showing you all the available options.
La configuración actual sólo se aplica a las páginas izquierdas.
The current settings are applied only to the left-hand pages.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «izquierdo»:

izquierdo

Παραδείγματα χρήσης του όρου «izquierdo» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishIzquierdo, de una manera distinta, también ha expresado su impaciencia.
In a different way, Mr Izquierdo Collado has also shown a degree of impatience.
SpanishLa colega Izquierdo se ha quejado antes de que el Consejo no esté presente.
Mrs Izquierdo Rojo complained earlier about the lack of a Council representative.
SpanishSeñora Izquierdo Rojo, eso estará resuelto en cuanto tengamos el nuevo hemiciclo.
Mrs Izquierdo Rojo, that will be sorted out once we have the new hemicycle.
SpanishEl informe Izquierdo Collado contempla todas, o prácticamente todas, estas cuestiones.
The Izquierdo Collado report considers all these questions, or nearly all of them.
SpanishAntes de proseguir con la votación, me pide la palabra la señora Izquierdo Rojo.
Before we continue with the voting, Mrs Izquierdo Rojo wishes to speak.
SpanishIzquierdo.
I give the floor to Mr Verheugen to answer Mrs Izquierdo Rojo's question.
SpanishIzquierdo Rojo para la última pregunta complementaria.
Mrs Izquierdo Rojo has the floor for the last supplementary question.
SpanishIzquierdo Rojo.
The Commissioner accepts and takes good note of Mrs Izquierdo Rojo' s intervention.
SpanishIzquierdo.
I give the floor to the Commissioner to answer Mrs Izquierdo Rojo's question.
SpanishUna vez haya aparecido la ruta, haz clic en un icono de cámara en el panel izquierdo.
If you're a business owner, you can even add a Driving Directions gadget to your website.
SpanishGracias, señora Izquierdo Rojo, por su pregunta y por atenerse al tiempo.
Thank you for your question, Mrs Izquierdo Rojo, and for keeping to time.
SpanishIzquierdo Rojo.
I give the floor to Mrs Gradin to answer Mrs Izquierdo Rojo's question.
SpanishMuchas gracias, señora Izquierdo Rojo, pero permítame que diga dos cosas.
Thank you very much, Mrs Izquierdo Rojo, but allow me to say two things.
SpanishIzquierdo Rojo ha planteado la cuestión de la lapidación de mujeres en Irán.
Mrs Izquierdo Rojo raised the question of female lapidation in Iran.
SpanishIzquierdo Rojo ha planteado la cuestión de la lapidación de mujeres en Irán.
Mrs Izquierdo Rojo raised the question of female lapidation in Iran.
SpanishIzquierdo Collado por su informe.
I would like to end by congratulating Mr Izquierdo Collado on his report.
SpanishIzquierdo Collado.
May I also thank the rapporteur, Mr Izquierdo Collado, on his report.
SpanishIzquierdo Rojo ha preguntado por el intercambio de burkas por permisos de circulación.
SpanishEn este campo giratorio puede determinar el espacio entre el texto y el lado izquierdo del marco.
Specify in this spin box the distance from the text to the right side of the frame.
SpanishIzquierdo Rojo diciéndole que la música va a ocupar un lugar especial.
However, I want to reassure Mrs Izquierdo Rojo that music will be given special attention.