αγγλική μετάφραση του όρου «investigar»

ES

«investigar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
investigar {μεταβ.ρ.}

ES investigar
volume_up
[investigando|investigado] {ρήμα}

investigar (επίσης: camelar)
We have tried to look into whether this situation can be described in figures.
Can the Commission look into this matter urgently?
We must look more closely at the reasons behind this.
investigar (επίσης: verificar, salir, determinar, coincidir)
investigar (επίσης: rastrear, seguir la pista)
investigar
volume_up
to dig into {ρ.} (investigate)
Investigar las causas es necesario para atacar la delincuencia de raíz, en vez de intentar tratar los síntomas.
Research into causes is the way to dig up crime by the roots, instead of playing about with its symptoms.
investigar (επίσης: estudiar)
We should start researching to see what actually happened.
Además, creo que es bueno investigar si podemos llegar a un sistema de reconocimiento mutuo.
I also think it would be a good idea to see if we can agree on a system of mutual recognition.
Así pues, habrá que investigar cuáles son los factores reales que influyen en el cáncer de mama.
A lot of research is therefore needed to see what factors really do have an impact on breast cancer.
investigar
volume_up
to spy out {ρ.} (activities)
investigar
volume_up
to study [studied|studied] {μεταβ.ρ.} (investigate, research into)
Hay que investigar la posible relación entre la alimentación de los terneros y la EEB.
The possible connection between calf feed and BSE must be studied.
Los estudios futuros necesitan investigar medidas de resultado clínicamente importantes.
Future studies need to investigate clinically important outcome measures.
For that we would need a study undertaken, as it affects us all.
investigar (επίσης: examinar)
volume_up
to vet {μεταβ.ρ.} (application, proposal)
Debemos garantizar claramente que las decisiones comerciales sobre adquisiciones en el sector financiero sean investigadas de manera clara y transparente por parte del organismo competente.
We must clearly ensure that commercial decisions on acquisitions in the financial sector are clearly and transparently vetted by the relevant body.
Pero se debe tratar de un hogar adecuadamente investigado y capaz de dar amor y la pareja qu se haga cargo de la responsabildiad de ese niño debe dar pruebas de entender los antecedentes del niño.
But it must be a properly vetted and loving home and the couple taking on the responsibility for that child must show an understanding of the child's background.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «investigar»:

investigar

Παραδείγματα χρήσης του όρου «investigar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishSe han formulado algunas acusaciones, que la policía danesa debe investigar.
Some charges have been brought, which the Danish police have investigated.
SpanishLa lección es clara: hay que investigar, examinar y mejorar los sistemas.
They are clear: that systems have to be investigated, examined and improved.
SpanishLa OLAF deberá investigar todas las adjudicaciones y contratos de AVENTINUS y SENSUS.
OLAF must examine all tendering procedures and all contracts under AVENTINUS and SENSUS.
SpanishMe alegra que lo vaya a investigar en detalle y recoja toda la información pertinente.
In the weeks to come, therefore, requests for information will be sent.
SpanishComo han dicho otros, existen asuntos de mayor calado que vale la pena investigar más a fondo.
As others have said, there are wider issues that are worthy of further inquiry.
SpanishCreo que el Parlamento Europeo debería ponerse a investigar al respecto.
I think the European Parliament should be involved in getting such an inquiry under way.
SpanishSe han de investigar estas cuestiones y se ha sancionar a los responsables.
SpanishEl asesinato de David Kato es un crimen que hay que investigar a fondo y con imparcialidad.
The murder of David Kato is a crime that needs to be fully and impartially investigated.
SpanishPor eso hay que investigar y hay que castigar a los culpables.
These must of course be investigated, and the people responsible held to account.
SpanishAsimismo, parece urgente investigar de una vez por todas el mecanismo de formación de precios.
It also appears to be urgent to examine once and for all the price-setting mechanism.
SpanishHay que investigar la posible relación entre la alimentación de los terneros y la EEB.
SpanishCuanto más se tarda en investigar un accidente mayor es el impacto.
The longer an accident is allowed to go unchecked the wider the impact.
SpanishYa se ha informado a los Cuestores del incidente de ayer y lo van a investigar.
The Quaestors have already been informed of yesterday’s incident, and it will be investigated by them.
SpanishYa se ha informado a los Cuestores del incidente de ayer y lo van a investigar.
The Quaestors have already been informed of yesterday’ s incident, and it will be investigated by them.
Spanish¿Qué propuestas tiene la Comisión para investigar esta cuestión?
What proposals does the Commission have for investigating this question?
SpanishSi no tienen conocimiento de ello, quizás deben empezar a investigar.
SpanishPregunté si el equipo de cámaras tenía permiso para estar aquí y si se podía investigar ese asunto.
I asked whether that camera crew was here by permission and could it be investigated.
SpanishEs preciso investigar debidamente todos los abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
SpanishDe lo que se trata es de que vamos a investigar para saber qué nos puede dar el espacio y nada más.
It should be about us exploring what space has to give and nothing else.
Spanish¿Podemos investigar si un animal vacunado resulta todavía contagioso?