αγγλική μετάφραση του όρου «intenciones»

ES

«intenciones» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
intenciones {πληθ.θηλ.}
ES

intenciones {πληθυντικός αριθμός θηλυκού γένους}

volume_up
intenciones
volume_up
intentions {πληθ.αρ.}
A la Unión Europea no le faltan buenas intenciones e intenciones políticas.
The European Union is not lacking in good intentions or policy resolutions.
Y todo ello se ajusta a las intenciones del Tratado y del Reglamento Financiero.
This is in line with the intentions of the Treaty and the Financial Regulation.
Las intenciones son buenas, pero las intenciones dotadas de una financiación exigua no son serias.
The intentions are good but intentions with meagre funding do not correspond to serious initiatives.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «intenciones» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishY todo ello se ajusta a las intenciones del Tratado y del Reglamento Financiero.
This is in line with the intentions of the Treaty and the Financial Regulation.
SpanishResulta esencial que la UE y los socios ACP no se limiten a las buenas intenciones.
It is vital that the EU and the ACP partners should not stop at good intentions.
SpanishSeñor Purvis, pienso que no deberíamos entrar en ningún juicio de intenciones.
Mr Purvis, I believe that we should not enter into any judgement of intentions.
SpanishPienso que ha llegado el momento de pasar de las buenas intenciones a los hechos.
I think that the time has come for us to shift from good intentions to deeds.
SpanishPara eso hay que ir más allá de las intenciones generales y generosas de mejora.
It must go beyond general - albeit generous - intentions to improve matters.
SpanishDesde entonces no ha cesado usted de reafirmar sus loables intenciones al respecto.
Since then you have frequently restated your laudable intentions in this respect.
Spanisheste documento, nos ayude a todos a comprender sus intenciones y a hacer toda
this document is commended, assist all in understanding its purpose, and bring
SpanishSe trata principalmente de una declaración de intenciones que me complace respaldar.
This is primarily a statement of principles which I am comfortable in supporting.
SpanishDespués, que si lo conseguíamos, no sería más que una declaración de intenciones.
Then, that if we had it, it would be no more than a statement of intention.
SpanishDe nuevo quisiera urgir al Comisario en relación a que manifieste sus intenciones.
I should like once again to press the Commissioner on his future intentions.
SpanishHoy, asistimos a similares intenciones detrás los esfuerzos legislativos en Kenia.
Today, we see similar intentions behind the legislative endeavours in Kenya.
SpanishCreemos que los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta tales intenciones.
We believe that the Member States will duly take into consideration these intentions.
SpanishEsto significa que los accionistas actuales deben indicar claramente sus intenciones.
That means that the current shareholders must clearly declare their intentions.
SpanishEl Sr. von Wogau acaba de acusar a los socialistas de tener las peores intenciones.
Mr von Wogau has just accused the Socialist Group of having the worst of intentions.
SpanishNo sólo con declaraciones, sino también con intenciones, con políticas y con acciones.
Not only through declarations, but also through intentions, policies and actions.
SpanishNo obstante, una cosa son las intenciones y otra los recursos propuestos.
However, intentions are one thing, and the resources proposed are quite another.
SpanishNo bastaría con un protocolo adicional de intenciones al pacto de estabilidad.
A protocol of further intentions added to the stability pact is not enough.
SpanishEn particular, admiro la forma en que el informe no se limita a las buenas intenciones.
I particularly admire the way the report is not just filled with good intentions.
SpanishEn tanto no ocurra esto, la Carta no será más que una declaración de buenas intenciones.
Until then it will in fact do nothing more than pay lip service to these ideals.
SpanishNo obstante, quisiera asegurarme de que mis intenciones de voto no se interpretan mal.
I would, however, like to ensure that my voting intentions are not misinterpreted.