αγγλική μετάφραση του όρου «información relevante»

ES

«información relevante» Αγγλικά μετάφραση

ES información relevante
volume_up
{θηλυκό}

1. λογιστική

información relevante
It will be updated if relevant information becomes available.
Se hace necesario alcanzar un equilibrio entre la información relevante y la efectividad.
A balance must be achieved between relevant information and effectiveness.
How do we ensure that we have access to all the relevant information?

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «información relevante» στα αγγλικά

información ουσιαστικό
relevante επίθετο

Παραδείγματα χρήσης του όρου «información relevante» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishLa Comisión afirmó encontrar numerosas dificultades para recopilar la información relevante.
Madam President, in light of your direction, I shall keep this answer brief.
Spanish¿Cómo podemos garantizar el acceso de los niños a la información relevante?
How do we ensure that children have access to pertinent information?
SpanishSi embargo, debemos insistir en que el suministro de información sigue siendo relevante y apropiado.
We must nevertheless insist that the provision of information remains relevant and appropriate.
SpanishEl objetivo es recopilar información relevante para el seguimiento de la incidencia del cáncer en la población europea.
The aim is to compile information relevant to monitoring the cancer burden in European populations.
SpanishSi embargo, debemos insistir en que el suministro de información sigue siendo relevante y apropiado.
Mr President, the intention in next year ’ s budget is to pay very particular attention to the provision of information.
SpanishEl empresario como demandado dispone de la información relevante y de las pruebas, que a menudo no necesita entregar.
The employer as defendant has the relevant evidence and information, and often does not have to reveal it.
SpanishTeniendo esto presente y por lo que a mí me consta, al Parlamento se le ha facilitado la información relevante y correcta.
With this in mind, Parliament has, to the best of my knowledge, been offered both relevant and correct information.
SpanishDurante más de un año la Comisión ha analizado la información relevante que había sido proporcionada por los mismos aspirantes.
Over a period of more than a year the Commission analyzed the information which had been supplied by the candidates.
SpanishLos Estados miembros estarán obligados a intercambiar la información relevante de forma inmediata - se incluye en nuestra propuesta.
The Member States should be compelled to exchange important information immediately - this is included in our proposal.
SpanishGarantiza que los Comisarios designados revelen toda la información relevante de acuerdo con el deber de independencia establecido en el propio Tratado.
It will definitely contribute to enhancing transparency in the context of interinstitutional relations.
SpanishA mi juicio, esa información es relevante y debería adjuntarse un esquema al próximo informe del Tribunal de Cuentas, como se sugiere.
I deem such information relevant and there should be an accompanying table annexed to the next report by the Court of Auditors, as is suggested.
SpanishSegundo problema: se trata del etiquetado político que va mucho más lejos que la información que podría ser relevante para la salud pública.
The second problem is that this is about political labelling which goes much further than information of potential relevance to public health.
SpanishEl resultado ha sido un gran tomo con varios centenares de páginas, en el que cualquiera podría buscar información relevante sin llegar a encontrar lo que busca.
The result was a large tome amounting to several hundred pages, in which one could seek the pertinent information in vain.
SpanishFinalmente, nos parece que el consumidor tiene que recibir toda la información que es relevante durante las negociaciones para poder valorar la oferta.
And lastly, we believe that the consumer should be provided, at the time of the negotiation, with all the information he needs to evaluate the offer.
SpanishLa disponibilidad y la evaluación detenida de la información relevante y fiable son indudablemente elementos clave en el desarrollo de una política sobre drogas basada en pruebas.
The availability and careful evaluation of relevant and reliable information are undoubtedly key elements in developing an evidence-based drug policy.
SpanishLe hemos enviado un cuestionario sobre toda la información relevante que hemos recogido del resto de los candidatos, de manera que podamos presentar una actualización de dicho avis.
He was sent a questionnaire to fill in all the relevant data, which we have also collected from others, so that we can do the work of presenting an update of that avis.
SpanishLa disponibilidad y la evaluación detenida de la información relevante y fiable son indudablemente elementos clave en el desarrollo de una política sobre drogas basada en pruebas.
How successful does the Commission judge that the Union's five-year strategy has been – it runs out during 2004 – given the flood of heroin and other drugs on our streets?
SpanishMe gustaría interpelarles sobre una cuestión, si me es posible, que quizás resulte algo prematuro ya que aun no es posible contar con información y una valoración relevante en torno a esta.
I would like to ask a question, if I may, which is perhaps premature as it is not possible yet to probably have the relevant data and an assessment of this matter.
SpanishEl Parlamento, que es parte de la autoridad presupuestaria, está viendo frustrados sus intentos de obtener información científica relevante sobre este importante acuerdo con un país tercero.
Parliament, which is the budgetary authority, is being frustrated in its attempts to obtain the relevant scientific information on this major third country agreement.